در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مشهد، واگن‌های خطوط یکم و دوم قطارشهری هر شب پس از پایان سرویس‌دهی ضدعفونی می‌شود. منبع: ایرنا

265 256