از صبح امروز با استقرار گروههای بهداشتی از افرادی که وارد مجلس شورای اسلامی می شوند تست کرونا گرفته می شود. منبع: صداوصیما

265 256