رئیس جمهور از ساخته شدن کیت تشخیص کرونا در ایران خبر داد.

265 256