پایانه مسافربری شهر تبریز (با جابجایی روزانه ۲۰۰۰۰ مسافر) همزمان با شیوع ویروس کرونا در استان آذربایجان شرقی اقدام به غربالگری توسط سنجش تب مسافران نموده و تعدادی از کارکنان این پایانه هر ۸ ساعت یکبار تمامی این مکان را ضدعفونی می کنند. منبع: ایرنا

265 256