فرودگاه بجنورد از جمله مبادی ورود و خروج خراسان شمالی است که همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور این روزها به جهت وجود احتمال افراد بیمار اقدام به غربالگری توسط سنجش تب مسافران نموده است. منبع: ایرنا

265 256