رئیس جمهور حسن روحانی‌ گفت: می‌خواهند در مذاکرات، دست ما خالی شود ولی ما با دست پرتر به مذاکرات می‌رویم، هرگز نخواهیم گذاشت دست ما خالی باشد. پاسخی که در نطنز دادیم این بود که جای IR1، IR6 را به کار می‌گیریم. پاسخی که در نطنز دادیم این بود که به جای غنی‌سازی ۲/۶۷ درصد، غنی‌سازی ۶۰ درصد را انجام می‌دهیم. منبع: ایرنا

ببینید | پاسخ حسن روحانی به به ترورسیم هسته‌ای

264 256