سردار سرافراز «محمدعلی حق‌بین» فرمانده لشکر قدس گیلان، هم‌رزم حاج‌قاسم سلیمانی و از فرماندهان محور مقاومت در سوریه که به "فاتح نبل و الزهراء" مشهور بود، روز گذشته آسمانی شد. منبع: سپاه پاسداران

266 262