امروز در روز پاسدار عکس‌های قدیمی از رهبر انقلاب در روز پاسدار در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. منبع: بیسیمچی مدیا

265 33