پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

اکبری، علیرضا

مسئول دفتر مطالعات استراتژیک سپاه - ١٣٦٤ / مسئول ستاد یگان ٩ بدر در زمان جنگ تحمیلی / مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه ٥٩٨ / عضو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی، تا سال ٨٦ / مسئول حوزه مطالعات دفاعی، و نیز مسئول حوزه مطالعات "امنیت استراتژیک" در مرکز تحقیقات استراتژیک اول / معاون "امور و مطالعات راهبردی" وزیر دفاع در دولت إصلاحات / بنیانگذار موسسه پژوهشهای راهبردی تصمیم / دانش اموخته صلح سازی و حفظ صلح