• جرقه پنجشیر

    جرقه پنجشیر

    شفیعی، نوذراگر مبنا بر اساس هزینه و فایده باشد، کافی است گروه طالبان بر اساس یک نگرش معقول دولتی فراگیر را در افغانستان تشکیل دهد؛ دولتی که اعضای آن مورد قبول مردم و جامعه افغانستان باشد.