با موثرترین شامپوی ضد شوره آشنا شوید

ﺷﻮره ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪرﯾﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺎرش و ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮره ﺳﺮ، دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و درﻣﺎن ﺷﻮره ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺷﻮره ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪرﯾﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺎرش و ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻮرهﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ رﯾﺰش ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ آزار و اذﯾﺖ ﻓﺮد ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮره ﺳﺮ، دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و درﻣﺎن ﺷﻮره ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﺿﺪﺷﻮره ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﻮی ﺿﺪﺷﻮره ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻮره ﺳﺮ و ﻋﻼﺋﻢ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﭘﺲ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

شوره سر چیست؟

ﻣﻮی ﺳﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از رﯾﺰش، ﺧﺎرش و ﯾﺎ ﺷﻮرهی ﺳﺮ ﺷﻮد. ﺷﻮرهی ﺳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهای روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی ﺳﺮ اﻓﺮاد دﯾﺪه ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻒ ﺳﺮ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮره ﺳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﺷﻮره ﺳﺮ و رﯾﺰش ﻣﻮ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد. ﺷﻮره ﺳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺎرش ﺳﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺧﺎراﻧﺪن ﻣﺪاوم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد زﺧﻢ در ﮐﻒ ﺳﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﮕﺮانﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮره ﺳﺮ و رﯾﺰش ﻣﻮ درﻣﺎن دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻮره ﺳﺮﺗﺎن ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﺮای درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﺗﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

علایم شوره سر

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ اﻓﺮاد دﯾﺪه ﺷﻮد. در ﻧﻮع ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن، ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلﻫﺎی ﻣﻮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در درﺟﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ، اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ درﺷﺖﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪای در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮره ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮره ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺼﯿﺮی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ اﻓﺮاد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

ﺷﺪت ﺷﻮره ﺳﺮ در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮐﻪ روی ﻣﻮی ﺳﺮ ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮزش ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻒ ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻮره ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

• ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ و ﻣﻮﻫﺎی ﺷﺨﺺ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

• ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﭼﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ.

• ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ ﻓﺮد ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

• اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻮره ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺲ وﺟﻮد زﺧﻢ روی ﺳﺮ را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ.

• ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد ﺷﻮره در ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻻ را دارﯾﺪ، ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻮره ﺳﺮ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻗﺪام ﺑﻪ درﻣﺎن آن ﻧﻤﺎ   ﺪ. اﻣﺎ آﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻮره ﺳﺮ وﺟﻮد دارد؟ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

بهترین روش درمان شوره سر

ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺷﻮره ﺳﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻣﭙﻮھﺎی ﺿﺪﺷﻮره اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮره ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﻮره، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺿﺪ ﺷﻮره ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺿﺪ ﺷﻮره ﺳﺮﯾﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺿﺪ ﺷﻮره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ   ﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺘﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻮره ﺳﺮ را ﺑﻪ ﮐﻞ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺷﻮره ﺳﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد )ﭼﺮب ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن( را ﺗﻌ   ﻦ ﻧﻤﺎ   ﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺿﺪﺷﻮره ﺳﺮﯾﺘﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎن، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺮ ﺷﻮرهﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.

تاثیر پروبیوتیک در درمان شوره سر 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ، ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺿﺪﺷﻮره، ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ رﻓﻊ ﺷﻮره ﺳﺮ دارد. اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮره ﺳﺮ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ. از ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻢ از ﻣﺸﮑﻼت روده، ﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮑﺎﻟﭗ را درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، از ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۲۰۲ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ روی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺸﮑﻼت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻮره ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ روی درﻣﺎن آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺳﻮال رﺳﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺿﺪ ﺷﻮره ﺳﺮﯾﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺿﺪﺷﻮره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

شامپوی ضد شوره چرب سریتا

اﮔﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎن ﭼﺮب اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺿﺪﺷﻮره ﭼﺮب ﺳﺮﯾﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺷﻮره ﺳﺮﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ و رﻓﻊ ﺷﻮره ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﻨﮏ اوﻣﺎدﯾﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎرچﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮره ﺳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺿﺪ ﺷﻮره ﭼﺮب ﺳﺮﯾﺘ ﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

• ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

• زﯾﻨﮏ اوﻣﺎدﯾﻦ

• ﮐﻠﯿﻤﺒﺎزول

• ﻋﺼﺎره ﺑﯿﺪ

مزایای استفاده از شامپوی ضد شوره چرب سریتا

• وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ pH و اﺣﯿﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

• اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﺧﺎرش ﻣﯽﺷﻮد.

• ﺳﺒﺐ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ و ورﻗﻪﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﯽﮔﺮدد.

• ﻗﺎرچﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮره را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﯽﺷﻮد.

شامپوی ضد شوره خشک سریتا

اﮔﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮره ﺳﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺿﺪﺷﻮره ﺧﺸﮏ ﺳﺮﯾﺘﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ، رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ و رﻓﻊ ﺷﻮره ﺷﻮد. زﯾﻨﮏ اوﻣﺎدﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎرچﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮره ﺳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

بهﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

• ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

• زﯾﻨﮏ اوﻣﺎدﯾﻦ

• ﻻﯾﻪﺑﺮدار آﻧﺰﯾﻤﺎﺗﯿﮏ

• ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل

مزایای استفاده از شامپوی ضد شوره خشک سریتا

• وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ pH و اﺣﯿﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

• اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺧﺸﮑﯽ و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را رﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖرﺳﺎﻧﯽ دارد.

• ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﻪﺑﺮداری آﻧﺰﯾﻤﺎﺗﯿﮏ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ و ورﻗﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد.

2121

کد خبر 1474910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =