مهاجرت ماهانه ۲۰۰ پرستار از کشور/ «می‌گویند آمار نده برای مهاجرت‌مان سنگ‌اندازی می‌کنند»

دبیرکل خانه پرستار هرچند که آمار مهاجرت پرستاران را اعلام می‌کند اما تاکید می‌کند که همکاران پرستارش، از اعلام این آمار دل‌خوشی ندارند، او می‌گوید:«همکارانم می‌گویند آمار از مهاجرت پرستاران را اعلام نکنید، چون بجای اینکه مشکلات را حل کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند برای موسسات کاریابی و راه‌های مهاجرت تا پرستاران برای خروج از کشور دچار مشکل شوند.»

مستوره برادران نصیری: هرچند که طی ماه‌های اخیر درباره مهاجرت پزشکان بارها هشدار داده شده، اما آنچه که به اندازه مهاجرت پزشکان مهم است و شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مهاجرت گروه‌های پیراپزشکی خصوصا پرستاری است.

مهاجـرت نیـروی انسـانی در بخـش سـلامت کـه بـه آن فـرار مغزهـای پزشـکی گفته می‌شود، بحـران جهانـی نیـروی کار در بخـش بهداشـت و درمـان شـناخته می‌شـود.بر اسـاس گزارش سـازمان بهداشـت جهانی ،۳.۲ میلیون نفر از پرسـتاران شـاغل در ۸۶ کشـور دنیا، مهاجر هستند. سـهم نیروی انسـانی متخصص خارجی در نظام سـلامت انگلیـس ،۱۲ درصـد، در آمریـکا ۱۷ درصـد و در مجمـوع کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا ۱۱ درصـد گـزارش شـده است.

در ایران آمار مهاجرت پرستاران دقیق و شفاف نیست، اما محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار،‌ براساس آنچه که آمار درخواست گواهی goodstanding ( گواهی گود استندینگ، سندی برای اثبات عدم سوءپیشینه یک پرستار، پزشک یا کارکنان پیراپزشکی دیگر برای کشور مقصد است) می‌داند، می‌گوید:« فقط براساس این آمار دست‌کم سالانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند، درواقع ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک می‌کنند،‌ البته این آمار هم دقیق نیست، چون برخی شخصی و یا راه‌های دیگری برای مهاجرت اقدام می‌کنند.»

مهاجرت ماهانه ۲۰۰ پرستار از کشور/ «می‌گویند آمار نده برای مهاجرت‌مان سنگ‌اندازی می‌کنند»

از مهاجرت ما نگویید

دبیرکل خانه پرستار هرچند که آمار مهاجرت پرستاران را اعلام می‌کند اما تاکید می‌کند که همکاران پرستارش، از اعلام این آمار دل‌خوشی ندارند، او می‌گوید:«همکارانم می‌گویند آمار از مهاجرت پرستاران را اعلام نکنید، چون بجای اینکه مشکلات را حل کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند برای موسسات کاریابی و راه‌های مهاجرت تا پرستاران برای خروج از کشور دچار مشکل شوند.»

رصدخانه مهاجرت ایران در سالنامه مهاجرتی سال ۱۴۰۱ بر اساس نتایج یک مطالعه در سـال ۲۰۱۶ بـا عنـوان «مهاجرت پرسـتاران: علل و مشـکلات» اعلام می‌کند کـه برخـی از روش‌هایـی که در برخی کشـورها بـرای جلوگیری از مهاجـرت نیروهـای حرفـه‌ای پرسـتاری و پزشـکی به کار مـی‌رود، جلوگیری از فرآیند اسـتخدام و اخذ ویزا اسـت. در مقابـل، برخـی از تحقیقات به ایـن واقعیت اشـاره کرده‌اند کـه محدودکـردن مهاجـرت و ممانعـت از ایـن رونـد صرفا وضعیـت را بدتـر می‌کند. بـا این حـال، اجرای یـک برنامه مهاجرتـی سـازمان‌یافته و از پیـش برنامه‌ریـزی شـده می‌توانـد بـه حفـظ نیروهـای تحصیـل کـرده کمـک کند.

نکته مهم در همین جمله پایانی این گزارش است، یعنی نبود یک برنامه سازمان‌یافته و درست برای حفظ نیروهای کار در کشور، درحالی که فعلا برنامه‌ها با محدویت‌هایی نظیر سنگ‌اندازی در دادن مدرک فارغ‌التحصیلی، حذف برخی از آزمون‌های زبان و ... متمرکز شده است.

پرستاران به کجا می‌روند؟

بـه منظـور بررسـی میـزان مهاجـرت و عوامـل موثـر بر فعالیـت نیـروی انسـانی حـوزه سـلامت، یـک مطالعه پیمایشـی در تابسـتان ۱۴۰۱ از سوی رصدخانه مهاجرت انجـام شـد. در ایـن مطالعه ،بـا اسـتفاده از شـبکه‌های اجتماعـی، لینـک پرسشـنامه در بیـن گروه‌هـای دانشـجویی، اعضـای هیـات علمـی ،کارکنـان و شـاغلین حـوزه بهداشـت و درمان کشـور توزیع شد.

براین‌اساس بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان درباره عوامل مهاجرت در حوزه سلامت،‌ معتقد بودند بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در ایران، وجود فساد نهادینه شده در کشور و شیوه حکمرانی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت است. حدود ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان دانشجو و شاغل در بخش‌های سلامت این تحقیق هم معتقدند که خارج از ایران کیفیت زندگی بهتری در انتظار آنهاست و فقط دو درصد برای پیوستن به خانواده و آشنایان قصد خروج از کشور را دارند.

به گفته دبیرکل خانه پرستار کشورهای مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند.

براساس اعلام رصدخانه مهاجرت تا سال ۲۰۱۸، چهار هزار پرستار ایرانی و ۸ هزار پزشک و جراح ایرانی در کشور آمریکا مشغول به کار بوده‌اند که قطعا این آمار در حال حاضر افزایش یافته است.

همچنین طبق سرشـماری سـال ۲۰۱۸ آمریـکا ،۲۹ هـزار ایرانـی در بخـش بهداشـت و درمـان آمریـکا فعـال بوده انـد کـه ۲۴ هـزار نفـر آنها در مشـاغل تخصصـی و پنـج هـزار نفـر آنهـا در مشـاغل مراقبتـی مشـغول بـه فعالیـت بوده‌انـد. در میـان آنهـا، هشـت هـزار نفـر پزشـک و جـراح بوده‌انـد کـه ۲۶ درصـد فعالان ایرانـی در بخـش سـلامت آمریـکا را تشـکیل می‌دهنـد .ایرانیـان از نظـر فعـالان در بخـش سـلامت آمریـکا در جایـگاه بیسـت و یکم در میـان مهاجران ایـن بخش قرار دارنـد.

همچنین از نظر نسـبت پزشـکان در فعالان بخش سـلامت بـا ۲۶ درصد در جایـگاه پنجم پس از کشـورهای پاکسـتان، هنـد، مصـر و تایـوان قـرار دارند.

مهاجرت ماهانه ۲۰۰ پرستار از کشور/ «می‌گویند آمار نده برای مهاجرت‌مان سنگ‌اندازی می‌کنند»

دلایل مهاجرت

دلایـل مهاجـرت از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفـاوت اسـت. امـا در این میـان دلایل مشـترکی هم وجـود دارد؛ عواملـی ماننـد فقدان خدمـات اولیه، بیکاری بالا، مسـکن نامناسـب، دسـتمزد پاییـن، آینـده شـغلی نامطمئـن ،خشـونت در محـل کار، بی‌ثباتی سیاسـی و جنگ عواملی هسـتند کـه در مهاجـرت متخصصـان حـوزه بهداشـت تاثیـر می‌گذارنـد. همچنین، ارائـه خدمات مناسـب، نرخ بیـکاری پایین، دسـتمزد بهتر، آینده شـغلی، شـرایط کاری بهتر و رضایت شـغلی بیشـتر، مهمترین مشـوق در مقابل کمبود امکانات در کشـور مبدا هسـتند. این عوامل نیز در گزارش رصدخانه مهاجرت قید شده است.

مهاجرت ماهانه ۲۰۰ پرستار از کشور/ «می‌گویند آمار نده برای مهاجرت‌مان سنگ‌اندازی می‌کنند»

شریفی مقدم اما این دلایل را در کشور ما بیشتر از هر چیز تبعیض و وضعیت مالی می‌داند و می‌گوید:«علت اصلی این اندازه اقبال پرستاران برای خروج از کشور دافعه و مشکلات موجود در نظام سلامت است. حقوق پرستاران در سایر کشورها از ۴ هزار تا ۸ هزار دلار است. در کشور ما حداقل و حداکثر حقوق پرستاران ۶ تا ۱۲ میلیون تومان است، یعنی حداکثر ۳۰۰ دلار در ماه.»

به گفته او استانداردهای کار و خدمات را هم در نظر بگیریم باز هم ماندن و کار کردن در نظام سلامت مقرون به صرفه نیست، چرا که براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت،‌ تعداد پرستار برای هر هزار نفر جمعیت،‌ با شاخص حداقل، متوسط و حداکثر، ۳، ۵-۶ و ۹-۱۰ پرستار است، در حالی که در کشور ما برای هر هزار نفر ۱.۶ پرستار مشغول به کار هستند.

دبیرکل خانه پرستار همچنین تاکید می‌کند:«بزرگترین مشکل پرستاران در ایران تبعیض است، در اکثر کشورهای دنیا اختلاف حقوق پرستاران و پزشکان به این شکل است که پزشکان ۱.۵ تا ۳ برابر پرستاران درآمد دارند. در ایران در حقوق ثابت، پرستاران در نهایت ۱۲ میلیون و پزشکان چند ده میلیون می‌گیرند که این اختلاف اتفاقا پذیرفته شده هم هست، اما در بحث کارانه، اختلاف بین این دو گروه بالای صد برابر است.‌»

شریفی مقدم با اشاره به این مشکلات نسبت به خروج نیروهای با کیفیت پرستاری از کشور نگران است و نسبت به آینده این وضع در کشور هشدار می‌دهد.

هشداری که اتفاقا در گزارش سالنامه رصدخانه مهاجرت در سال ۱۴۰۱ نیز به روشنی بیان شده است: «کاهـش کیفیـت نیروهـای نظـام سـلامت بـه دلیـل مهاجـرت از ایـن منظر قابـل توجه اسـت که در اغلـب موارد توانمندتریـن و مسـتعدترین ایـن دسـته از فارغ‌التحصیان می‌تواننـد مسـیر مهاجرت را بـا موفقیت طی کنند. از سـوی دیگـر درحالی‌کـه نتیجه گـزارش پیمایش {گفته شده} نشـان داده اسـت که تمایل به مهاجرت در میان دانشـجویان و اسـاتید و شـاغان علوم پزشـکی بسـیار بالا اسـت. باید توجه داشت کـه معمـولا تعـداد محـدودی از ایـن افـراد واقعـا م‌یتوانند مهاجـرت کننـد. امـا نکتـه نگران‌کننده این اسـت کـه افرادی کـه باقـی می‌ماننـد و تمایـل زیـادی به مهاجـرت دارنـد، به همان میزان نسـبت به کار در نظام سـلامت کشـور بی‌انگیزه می‌شـوند. ایـن افراد به دلایلـی خروج از نظام سـلامت ایران را انتخـاب کرده‌انـد امـا فرصت مهاجـرت برای آنهـا فراهم نشـده اسـت؛ ولـی در عیـن حـال، عوامـل ترغیب‌کننـده به خـروج همچنـان پابرجا مانده‌انـد و این امـر، از انگیزه بـرای خدمـت در نظام سـامت ایـران می‌کاهد.»

و در نهایت تاکید شده است:«بر سیاسـت‌های جلوگیری از مهاجـرت نخبـگان و مدیریـت عواملـی که تمایـل بـه مهاجـرت را افزایـش می‌دهد، تمرکز شـود.»

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1728282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 37
 • نظرات در صف انتشار: 1
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  68 4
  کو گوش شنوا
  • علی رضا IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   175 3
   باسلام و احترام،اصلا مهم نیست که چه قشری از افراد مهاجرت میکنند ، از پزشک و پرستار بگیر تا ریاضیدان و فیزیکدان... از استاد دانشگاه بگیر تا مهندس و معمار‌... تنها ترس من از مهاجرت روحانيون عزیز هست،اگه برن مردم چکار کنن؟؟
  • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   15 97
   درسته که شرایط سخته ، اما برای همه سخته. درست نیست پرستاری که از اول ابتدایی تا سال آخر دانشگاه با بودجه ی بیت المال درس خونده یهو بلند شه بره یه کشور خارجی و دست بیمار هموطنش رو بزاره توی پوست گردو . البته قبول دارم شرایط سختی داریم اما هر کسی نباید فقط به فکر خودش باشه . ما انسانیم و باید به فکر همدیگه هم باشیم . عصر غارنشینی نیست که هر کس فقط دنبال منافع شخصیش باشه.
  • جواد IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   68 4
   منم پول داشتم میرفتم
  • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   88 4
   بی نام ۱۶:٬۵ که اینجور موقع ها یاد بیت المال می افتید و دیگه با شیوه های قبلی نمی تونید مردم رو گول بزنید و این جوری مثلا همدردی میکنید و اینا! اگه این قدر دغدغه بیت المال دارید اگه براتون لیستی از بیت المالی بیارم که تو همین کشور در قالب قانون داره به فنا میره، ایا حاظر هستید برید تو خیابون و بابت پول بیت المالی که حروم شده یا تقسیم شده بین افرادی،‌اعتراض کنید؟ یا رگ تعصب تون برای بیت المال فقط موردی میزنه بیرون وقتی که پای مردم باشه؟ بعدشم کسی تو این کشور مهاجرت میکنه اگه تحصیلش دولتی باشه پول تحصیلشو پرداخت میکنه و میره! حتی بیشترشو اقایون میدن بابت وثیقه سربازی! اگه پول هم ندن تو کاریابی ها اگهی میکنن و اگه شغلی پیدا نشه با اون مدرک تو کشور بدون هزینه ازاد میکنن! وقتی که درس بخونی و بعد کار نباشه تو کشور، شما پول زندگیش رو میدید لابد؟؟؟ انگشت اتهام رو سراغ مردم نباید بگیری سراغ نظام باید بگیری که فضایی رو ایجاد کرده که همه دارن هر فرصتی پیش بیاد فرار میکنن میرن! اگه میفهمیدی خب این کامنت رو نمیذاشتی به نظرم شما همونایی هستید که پول میگیرید که نفهمید!
  • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   0 17
   بی نام 19:36 افلاطون یک جمله ای داره میگه «همیشه اکثر مردم اشتباه میکنن». اگر شما امثال بی نام 16:25 رو اقلیت میدونی و خودت و همفکرات رو اکثریت احتمالاً اشتباه و نفهمیدن از جانب شماست.
 • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  45 14
  تو‌ هیچ جای دنیا اینطور نیست.آمار دروغ نده.همه دنیا درآمد مشخصه پزشکان شما حتی برای واریز عمل حساب دیگران را بیماران اعمال میکنند.دروغ نگو.مملکت خر تو خر شده از بالا تا پایین.
 • محمد IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  59 6
  دلیلش خیلی واضحه. ببینید پرستارهایی که از خود سازمان تامین اجتماعی حقوق ۲ برابری نسبت به سایر پرستارها می گیرند مهاجرت می کنند؟ خواهر من با ۵ سال سابقه و رسمی آزمایشی کل فیش حقوقیش ۱۰.۸۰۰ هست که یک میلیون آن هم میره برای بیمه. زبانش هم خیلی خوبه. گفتم ازدواج نکن برو کانادا ازدواج کرد و بچه دار شد الان پشیمونه که چرا نرفتم و موندم که حقوق ۱۰ تومنی بگیرم و مستاجر باشم؟؟!!! وقتی از یه آشنایی که با سواد سیکل نگهبان شهرداری بوده و بازنشست شده شنید که حقوقش ۲۰ میلیونه به هم ریخت کلا و از کارش دلسرد شد
  • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   51 11
   منم شنیدم حقوق رانندهای بیمارستان از پرستاران و بعضی پزشکان بالاتره . جالبه تو این مملکت هر چی پایین تر باشی حقوقت بالاتره
  • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   18 3
   یاد حرف اکبر عبدی ( سیاستمدار) افتادم
  • میر IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   3 0
   همه چیز پول نیست شیفت های نا مناسب مرخصی ندادن تناسب پرستار و بیمار با توجه به مشاغل سخت باید زودتر بازنشسته بشن که نمیشه عدم امکانات رفاهی بیمه های نا مناسب تکمیلی ...
 • سینا TR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  اینا ضد انقلابن بهتر که برن تا انقلاب بش خدشه ای وارد نشه
  • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   48 4
   سینا جان وی پی انت رو خاموش کن و کامنت بذار که وقتی کامنت میدی به عنوان یه وطن پرست پرچم عزیز کشورمون کنار اسمت نمایان باشه! بهتر نیست از خودت از همین چیزهای ساده شروع کنی و نشون بده در عمل هم وطن پرستی نه برای مردم؟؟
 • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  99 3
  چه کشوری است که همه ی انسانهای به درد بخور ،،،یا رفتند یا درحال رفتن هستند و یا شدیدا به فکر رفتن هستند .......
  • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
   60 2
   اصلا باورتون نمیشه که با چه شدتی داره مهاجرت اتفاق می افته! به قدری زیاد شده که حد نداره! عجیب تر اینجاست که شرکت ها دارن اینجا جمع میکنن و کشورهای حاشیه ایران مخصوصا امارات و ترکیه شرکت میزنن! نیروهای متخصص هم دارن با شتاب بسیار زیادی مهاجرت میکنن!
 • سگ IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  95 7
  خوشا بحال اونای که پا دارن ومیتونن برن ازاین خراب شده
 • عباس IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  49 5
  عدم پرداخت حقوق مناسب که متناسب با دریافتی از بیمار می باشد علت مهاجرت می باشد در حال حاضر سهام دار بیمارستان یا کلکینک درآمد میلیاردی دارند ولی پرستار و خدمه سهم ناچیزی از آن دارند
 • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  50 3
  حق دارند
 • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  63 1
  لعنت بر مدیران ریا کار که اینگونه سرمایه کشور را فراری می دهند و چرا باید اینقدر عرصه را بر او تنگ کنند که از ملک ابا و اجدادی فرار کند و انهم با مدرک و تخصص که از جیب ملت است و چه کردند و می کنند بر این کشور و ملت
 • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  47 4
  وقتی حق پرستاران را نمی دهد و بالا می کشد آنها مجبورند که مهاجرت کنند . اروپایی ها پرستاران ایران را روی چشمشان نگه می دارند و با پرداخت حقوق کافی آنها را حمایت کامل می کنند .
 • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  26 20
  مافیای پزشکی در حال نابودی پرستاران و مدم هست این مافیا تو وزارتخانه هست
 • ایرانی IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  66 2
  هیچ جایی مثل ایران پیدا نمیکنی که اینطوری مملکت رو نابود کنه ،پرستار و دکتر و مهندس و نخبه همه کشور رو دارن ترک میکنند....
 • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  57 3
  بعد از حوادث اخیر خیلی ها امیدی به آینده ندارن و به فکر مهاجرت هستند یکی از دلایلی که دلار از 35 تومن شد 45 تومن این است که بسیاری دارایی هایشان را تبدیل به دلار میکنن تا از کشور بروند
 • علی JP ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  67 3
  هر کی با هر شغلی بتونه بره برد کرده و کاملا هم حقشه . متاسفانه زندگی تو این مملکت دیگه ارزشی نداره و هر چه تلاش کنی باختی .!
 • رسول GB ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  11 74
  تبعیض دلیل مهاجرت نمیشه. فکر کردین بقیه کشور ها تبعیض نیست؟ اونجا هم وضعیت همینه. خیلی از این پرستار ها هم بعد مهاجرت اوضاعشون بدتر شده و خیلی هاشون اونجا هم مشکلات مالی دارند. پرستار ۱۰ میلیون میگیره ولی اکثر پرستارها خانم هستند و وظیفه اصلی مرد هست که خرج خونه رو بده پس پرستاری که ازدواج کنه هم خودش در آمد داره هم شوهرش و مسئولیت کمتری هم داره مشکلی نداره. فک کنم بیشتر پرستار هایی که مهاجرت میکنند مجرد باشند. و بیشتر مسئله کمبود دستمزد نیست. بیشتر تبعیض که یک پزشک چند برابر پرستار درامد داره و باعث محاجرت میشه بیرون از ایران هم پرستار ها فاصله درآمدی با پزشک ها دارن ولی اختلاف کمتر از ایرانه. ولی بیرون از ایران هم پرستار ها سختی می کشن و با توجه به زحمتی که می کشن باید بهشون حق داد. ولی بازم دلیل نمیشه که برای برای کشور غریبه کار کنی. پرستار وضظیفش کمک به مردمه و جون آدم براش باید مهم باشه. اینکه مهاجرت کنی خودش یک جور خیانت محسوب میشه حالا هر چقدر هم که زندگی سخت باشه.
  • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
   10 0
   رسول جان وی پی ان ات را خاموش کن وطن پرست مسلمون مرد از برنامه بیگانه استفاده نکن هههههههههههههه
 • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  0 1
  اینجا همه چی عالیه ملت چشونه
 • ارمان IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  4 0
  شما فکر میکنید فقط تو نظام سلامت این صدق میکنه ،،کشور ما درواقع نابود شده از همه لحاظ است ،،اینو به وضوح میشه در همه حرفه ها دید ،،،چون کشور ما شغل پیدا نمیشه که هیچ ،،درآمد با ریال باید باشد ومخارج متاسفانه با دلار ،،که مسئولین چون خودشان حقوقهای نجومی میگیرند، ،مشکلی ندارند ،فکر میکنند همه هیچ مشکلی ندارند ،،،قضیه سیر از گرسنه خبر ندارد است ،،،وقتی ما کل قطعات یک پراید را خریدیم و خودمان جمع کردیم با دستمزد وهمه چیزش ۹۰ میلیون شد تا زه با قیمت اجناس دلار ۴۴هزاری نه دلار ۲۸هزاری نیمایی که اگر اجناس را با قیمت دلار نیمایی در نظر بگیریم ۵۵میلیون میشود جای تاسف دارد برای وطنم ،،ایران خودرو آنرا به قیمت ۳۰۰میلیون می فروشد چه انتظاری از بقیه داریم
 • ایرانی IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  2 0
  این مملکت که همه جوره سرمایه هاش داره نابود میشه کلی.کشور برای یک پرستار هزینه میکنه باکوتاه فکری مسولین مفت ومجانی راهی دیگر کشورها میشوند مثل این که باید تاابد تاوان مسولان بی سواد راملت بدهند
 • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  3 0
  ایکاش من هم امکانش رو داشتم و از این ویرانه خارج میشدم. حکومت امکانی فراهم کنه تا ما بریم و فقط خودشون و خودی ها بمونن . معامله برد-برد
 • امید IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  0 5
  تاسف آوره که خدای برخی الان پول شده باپول همین ملت درس خواند ند الان برای قدری پول بیشتر به وطنشان پشت وبه خارج می‌زند مگر اوضاع مردم درکشورهای همسایه ما بهتره!!! حتی درخود آمریکا 130 میلیون نفربیمه ندارن و50 میلیون درفقرمطلق هستند مردم انگلیس وفر انسه وووهرورز تظاهرات بخاطر مشکلات معشتی وتورم ودستمزد پایین دارن حتی پرستاروگزشمات انگلیس وفرانسه بارها اعتصاب کردن کجا وصعشون بهتره!! آگر مزدشون به دلار ازایر آن بیشتره خرج زندگی ومسکن وموادغذایی وسوخت درانجا چندبر ابرایر آن هست پس انها هم به سختی ازعهده زندگیشون برمی‌آیند اینقدررویاپردازی ازاروپاوامریکا رسانه ها نکنند به دروغ ، مشکل مااینه که رسانه های خارجی ومتاسفانه داخلی ازایران سیاه نمایی می‌کنند واروپاررارویایی نشون می‌دهند همین افراد تمام دارایی خودرا درایران میفروشندمیروند خارج دوشیفت کارمیکندد ولی زندگی بهتری ندارن من چندنفررادیدم که اصلا از سطح دستمزد باتوجه به بالا بودن مسکن واجاره وکرایه وسوخت وانرزی وموادغذایی دراروپاوامریکا اصلا راضی نبودن وناراحت بودن اموالش ن رافروختن رفتن خارج، فقط تحت القا رسانه ها مهاجرت می‌کنند
 • علی IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  5 0
  لعنت بر دروغگو من پزشکم در سیستم دولتی در مناظق محروم،حقوق ثابتم ۱۰ میلیون و کارانه ام ۸ میلیون! با دروغ به جایی نمیرسین
 • Iman IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  0 7
  هشت هزار دلار میشه ماهانه ۳۲۰میلیون!! دادن چنین حقوقی امکان پذیر نیست!همه حقوقشون رو اینروزا به دلار حساب میکنن معلم و مهندس و پزشکم حقوقشون رو به دلار حساب کنن لزینم بیشتر میشه ،پس همه باید مهاجرت کنن!!
 • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  0 1
  سیاست درست اینه که عزت واحترام و جذبه ایجاد کنند نه اینکه با فشار جلوی خروج رابگیرن
 • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  0 12
  چرت میگی درست چرت بگو ماهی دویستا میدونی چقدر میشه :))) لامصب خط میدی درست خط بده ضایع نشی:)))
 • خان IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  3 0
  یک عده انگار در این مملکت زندگی نمیکنند که میگن کسانی که با بودجه بیت مالمال درس میخوانند باید در این مملکت بمونند و خیانت نکنند اولا در ایران از پیش دبستانی باید پول خرج کنی برای بچه ات حداقل که باید پرداخت کنی به پول الان 11 میلیون بدون سرویس و مسائل جانبی دیگه که اونم حدود 10 تا 15 میلیون تا اخر سال یعنی یه پدر و مادر باید حدود 20 تا 25 میلیون برای یک بچه کنار بگذاره اگه چندتا باشه که دیگه .... مدارس دولتی هم در حداقل حدود 10 تا 15 میلیون باید پرداخت کرد حال قضاوت با شما کجای این بیت المال هست؟؟؟ بیت مال مدیران و مسئولین دارند به باد میدهند که حتی به فکر نخبگان که میروند و رفته اند نیستند که همه طوره ....الله اکبر
 • AT ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  3 0
  ننویسید مهاجرت 200 پرستار ،بلکه خروج ماهانه 200 میلیارد تومن .