روایت رسمی مرکز آمار از کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در تهران و سراسر کشور

تسنیم نوشت:

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران و کل کشور به ترتیب ۵۰.۵ و ۴۵ درصد کاهش یافته است.

در بهار امسال تعداد 3522 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این رقم نسبت به فصل گذشته (زمستان 92) حدود 2.9 درصد و نسبت به بهار 92 حدود 50.5 درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود 10.3 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صار شده 19 پروانه مربوط به افزایش بنا و 3503 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 92 حدود 50.6 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال جاری حدود 4693.9 هزار مترمربه بووده که نسبت به فصل گذشته حدود 33.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.2 درصد کاهش داشته است.

حدود 22.9 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود 1340 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 1079 مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 93 بالغ بر 26439 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود 53.3 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی 26.4 درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداق ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان 7.6 واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 47.5 درصد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 1010.6 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 62.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 52.8 درصد کاهش داشته است.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 289 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺪدو 243 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدره ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﻣﺴﮑﻮنی 1 / 0 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘـﻪ، 1 / 0 درﺻـﺪ ﺑـﺮای اﺣـﺪاث
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های دو طبقه، 1.2 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﺳﻪ طبقه، 4.2 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ و 94.4 درﺻﺪ برای
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ و بیش‌تر بوده است.

بر اساس این گزارش پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که 39.6 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمانی‌های اسکلت فلزی، 60.3 درثد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و 1/. درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

*کاهش 45 درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور

در بهار امسال تعداد 34237 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه‌های صادر شده 3302 پروانه (9.6 درصد) مربوط به افزایش بنا و 30935 پروانه (90.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برایاحداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 46.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 40.3 درصد کاهش داشته اشت.

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪدو 3 / 20539 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ﮔﺬﺷـته
4 / 41 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪدو 4 / 37 درصد کاهش داشته است. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﭘﺮوانه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 664 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮنی 561 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در بهار امسال ﺑﺎﻟﻎ بر 100219 واﺣﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 45.9 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ حدود 48.2درصد کاهش داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﭘﺮوانه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 3.2 واﺣـﺪ و در ﭘﺮواﻧـﻪ ﻫـﺎی اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مشکونی 3.4واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

مجموع مساحت زمین‌ پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان حدود 12229.2 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 41.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 27.9 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 395 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 283 مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادر برای احداث ساختمان‌های مسکونی حدود 24.7 درصد برای احداث ساختمانی های یک طبقه 24.5 درصد برای اتحداث ساختمانی های دو طبقه، 13.1 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 11.4 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 26.3 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر است.

پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بنای آنها نشان می دهد که 26.7 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی 50.9 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 21.1 درصد برای ساختمان‌های با اجر و‌ آهن و 1.4 درصد برای احداث ساخاتمان‌هایی با سایر مصالح بوده است

 

45503

کد خبر 393363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدرضا شیخ سجادیه A1 ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
    5 0
    خانه دار شدن دیگر یک رویاست.