طبق آمار بانک مرکزی و سامانه معاملات مسکن امسال در قیمت و تعداد معاملات ملک در تهران کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، در تيرماه سال 1394 ، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.6 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.7 و 3.1 درصد کاهش نشان ميدهد. در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 11.7 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 25.1 و 16.5 درصد کاهش نشان مي دهد.

در تيرماه سال 1394 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 79.5 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 21.0 ميليون ريال به منطقه 17 تعلق داشته است. 

بررسي تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال 1394 نشان مي دهد، متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران با 3.1 درصد کاهش نسبت به تيرماه سال قبل به 38.6 ميليون ريال رسيد. همچنين حجم معاملات واحدهاي مسکوني در تيرماه سال 1394 معادل11.7 هزار واحد بود که مويد کاهش 16.5درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد.

در چهار ماهه ابتدای سال جاري، حجم معاملات واحدهاي مسکوني شهر تهران با کاهش 25.8 درصدي همراه گرديد.

 به نظر مي رسد، بخشي از کاهش حجم معاملات مسکن به ويژه در دو ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشي از نگراني خريداران در مقطع زماني سال گذشته نسبت به تبعات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و به تبع آن، افزايش قابل ملاحظه معاملات در آن دوره قابل ارزيابي است. با این حال تداوم اين رويه در ماه هاي اخير (صرفنظر از برخي عوامل مقطعي) مويد آن است که متاثر از فضاي حاکم بر اقتصاد کلان، انتظارات متقاضيان خريد در بازار معاملات مسکن نيز دلالت بر تداوم ثبات قيمت مسکن در ماه هاي آتي داشته و همين امر تا حدودي بر روند معاملات در مقطع کنوني اثرگذار بوده است.

گفتنی است این گزارش که توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است صرفاً به بررسي حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» و نيز » معاملات مسکن ساير مناطق شهري « بپرداخته و نتايج حاصل از اين گزارش قابل تعميم به « تحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نمي باشد.

1- حجم معاملات مسکن

در تير ماه سال 1394 ، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 11.7 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 5.16 درصد کاهش نشان ميدهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در تيرماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 54.4 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقايسه با تير ماه سال 1393 ، 0.7 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تير ماه سال 1394 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 12.9 درصدي از کل معاملات ، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنين مناطق 4 ، 2 و 15 به ترتيب با سهم 9.4 ، 7.3 و 6.7 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. شايان ذکر است 66.5 درصد از تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به  10منطقه شهر  )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 15 ، 10 ، 8 ، 14 ، 7 ، 1 و (18  بوده و 12 منطقه ديگر تنها 33.5 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2-تحولات قيمت مسکن

در تير ماه سهال 1394 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.6 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 7.0 و 3.1 درصد کاهش نشان ميدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 20 معادل 3.8 درصد و بيشترين کاهش قيمت به منطقه 12 معادل 7.9درصد تعلق دارد.

در تيرماه سال 1394 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 79.5 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 21.0 ميليون ريال به منطقه 17 تعلق داشته است.

3-  تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در چهارماهه نخست سال  1394

در چهار ماهه نخست سال 1394 ، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 46.6 هزار واحد سکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 25.8 درصد کاهش نشهن مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 38.5 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.7  درصد کاهش نشان مي دهد.

4- ساير شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن

1-4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در تير ماه سال  1394حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي  20 الي 25 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم  13.8درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي  25 الي 30  و  30 الی 35 ميليون ريال به ترتيب با سهم 13.5و 12.9 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه 28.6درصد از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت بيش از 45 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا اختصاص داشته است. شايان ذکر است توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که در حدود 61.0 درصد واحدهاي مسکوني با قيمت کمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني  38.6 (ميليون ريال) معامله شده اند.

2-4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در تيرماه سال 1394 نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي  60 تا 70  متر مربع معادل 16.5 درصد اختصاص داشته است.  واحدهاي داراي زيربناي  50 تا 60  و  70 تا 80  متر مربع به ترتيب با سهم 15.9و 12.6درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع ، 58.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

3-4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

 

در تير ماه سال 1394 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش  100 تا 130  ميليون تومان با سهم11.1 درصد در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش  130 تا 160  و 160 تا 190  ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم 10.7 و 8.4 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در تير ماه سال 1394 حدود 47.9 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني به  ارزش کمتر از 220 ميليون تومان اختصاص داشته است و 6.1 درصد از واحدهاي مسکوني معامله شده نيز ارزشي بيش از  980ميليون تومان داشته اند.

5- تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي روند تحولات اجاره بها و ترکيب آن )رهن و اجاره( بيانگر تاثيرپذيري مستقيم آن از تغييرات قيمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغييرات قيمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضاي مسکن، هزينه هاي  توليد)ساخت( و تقاضاي سفته بازي است و تحولات در اين بازار با سپري شدن دوره چند ساله رکود بعضاً با افزايشهاي شديد قيمتي همراه است، در حاليکه دامنه تحولات اجاره بها، به دليل ارتبا ط مستقيم اجاره بهاي مسکن با تقاضاي مصرفي مسکن )مسکن به عنوان سرپناه(، سطح عمومي درآمد مستاجران و فقدان تقاضاي سفته بازي در بخش اجاره مسکن و همچنين التزام طرفين قرارداد اجاره به رعايت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره، شديد نمي باشد؛ بر اين اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغييرات قيمت مسکن بها وقفه و به تدريج در بازار اجاره ظاهر ميگردد.

در تيرماه سال 1394 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.4 و 13.4 درصد رشد نشان ميدهد. شاخص اجاره بهاي مسکن تحت تاثير ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم ميگردند و همچنين تحت تاثير تحولات قيمت مسکن و نرخ تورم در سالهاي اخير، روند افزايشي خود را ادامه داده است. اثرپذيري روند قيمت هاي بازار اجاره مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، زمينه تعديل انتظارات قيمتي و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم نموده است .

سهم (هزينه مسکن) اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي(در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي) براساس سال پايه 1390=100 ( معادل 28.4 درصد مي باشد.

در تيرماه سال 1394 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به  ترتيب 11.4 و 13.8 درصد رشد نشان ميدهد. در مجموع نرخ رشد اجاره بها طي ماه هاي اخير، همسهو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشي برخوردار بوده است.

 

22339

 

کد خبر 442248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 5
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
  0 0
  مسکنی ها دست نجنبونن از اقتصاد جا می مونن. حالا برای ما مصرف کننده ها سخته اما اونها هم مدام دارن ضرر می کنن. به ما چه. بذار ضرر کنن.
 • بی نام A1 ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
  0 0
  با این قیمت های بالا کاهش خرید حالاحالاها ادامه دار است
 • بی نام GB ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
  0 0
  بهترین منطقه بهشت زهرا با قطعه 12 متری راحت ترین مکان برای زندگی است. با این شرایط سخت اقتصادی مرگ بهترین زندگی است. فاتحه.
 • بی نام IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
  0 0
  بساز بفروشی ، سودای کلان ، ماشینای لوکس و ... خداحافظ .
 • مستاجر IR ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
  0 0
  گرفتن وام 80میلیونی مسکن را با اوراق ازاد کنید بازار رونق میگیره