دست های خالی شیراز با 300 میلیارد تومان بدهکاری

«خبرجنوب» نوشت: شهرداری به عنوان نهاد درآمدی و هزینه ای به همان مقدار که درآمد دارد میتواند هزینه کند این کاهش بر فعالیت های شهرداری در حوزه های مختلف نیز تاثیرگذار است که شهرداری شیراز نیز از این امر مستثنی نیست و به ویژه طی یکی دو سال اخیر تحقق بودجه به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.

اگرچه در طول سالهاي اخير شهرداري راهكارهاي ديگري از جمله توجه بيشتر به درآمدهاي پايدار و جذب سرمايه گذاري را دنبال كرده اما هنوز تا رسيدن به سرمنزل مقصود كه عدم تكيه درآمدهاي شهرداري به عوارض ساخت وساز است، راه درازي باقي مانده؛ راهي سخت كه شباهت زيادي به جداشدن درآمدهاي نفتي از اقتصاد كشور دارد تا شايد روزي برسد كه درآمدهاي پايدار ثابت جاي خود را به درآمدهاي عوارض بي ثبات بدهد و با هر نوساني، اداره شهر با مشكل مواجه نشود.
مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري شيراز در گفت وگو با «خبرجنوب» با اشاره به عدم جذب كامل بودجه سال جاري شهرداري شيراز گفت: از بودجه 3280 ميليارد توماني امسال شهرداري شيراز تا پايان بهمن ماه، 1420 ميليارد تومان درآمد يعني 47 درصد از بودجه جذب شده است كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 13 درصد كمتر درآمد كسب كرده ايم. سال قبل در اين مدت 1632 ميليارد تومان از بودجه را توانستيم جذب كنيم.
اميد گشتاسبي ادامه داد: از درآمدهاي جذب شده 11 ماهه اول امسال، 1118 ميليارد تومان نقد بوده در حالي كه سهم كل درآمد جذب شده توسط مناطق يازده گانه شهرداري شيراز 670 ميليارد تومان بوده است.
وي در خصوص سهم عوارض ساخت وساز در درآمدهاي شهرداري شيراز، افزود: در اين رابطه از جمع درآمدهاي جذب شده طي اين مدت 687 ميليارد تومان يعني 43 درصد آن مربوط به بخش عوارض ساختمان است.
گشتاسبي در خصوص درآمدهاي پايدار نيز گفت: در حالي كه تا همين چندسال قبل سهم درآمدهاي پايدار در بودجه حتي كمتر از يك درصد بود امروز اين رقم در 11 ماهه اول سال به 15 درصد رسيده كه البته نسبت به سال قبل در همين مدت كاهش نيز يافته است. يكي از دلايل اين كاهش، قانون جديد ارزش افزوده است كه سهم شيراز در آن كاهش يافته است.
وي ادامه داد: در همين زمينه در 11 ماهه اول امسال 138 ميليارد تومان درآمد پايدار از خارج شهرداري و 65 ميليارد تومان توسط خود شهرداري وصول كرده ايم.
مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري شيراز اظهارداشت: مابقي 42 درصد درآمد 11 ماهه امسال شهرداري مربوط به ساير منابع از جمله 105 ميليارد تومان تسهيلات بانكي، 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت، 256 ميليارد تومان بابت فروش زمين و ملك و بخشي نيز مربوط به درآمد ناشي از ستاد آبادگري باغهاست.
وي افزود: البته درخصوص فروش زمين، ما در شهرداري شيراز به هيچ عنوان بحث خام فروشي زمين را نداريم و ابتدا براي املاك ارزش افزوده ايجاد شده و بعد واگذار ميشود تا سود بيشتري به شهر برسد. گشتاسبي با اشاره به كاهش محسوس درآمدهاي شهرداري در سال جاري، اظهارداشت: امسال شهرداري شيراز حداقل نسبت به 10 سال گذشته كمترين ميزان جذب بودجه را داشته كه اصلي ترين عامل آن كاهش ساخت وساز است به گونهاي كه نسبت ساخت وساز امسال به سال 92، صددرصد كاهش يافته و در حالي كه سال 92 حدود 8/3 ميليون مترمربع پروانه ساخت در شهرداري صادر شد اين رقم امسال به 7/1 ميليون مترمربع رسيده است.
وي صدور 2 ميليون و 680 هزار موافقت اصولي پروانه در اين مدت و كاهش 10 درصدي آنها نسبت به 11 ماهه سال گذشته در همين مدت را يادآور شد و افزود: يكي ديگر از مشكلات شهرداري در حوزه درآمد، كاهش سهم شيراز از ارزش افزوده است و علت آن قانون جديد توزيع ارزش افزوده است كه سهم ارزش افزوده شهرهاي بزرگ در شهرهاي كوچكتر هم توزيع ميشود به گونه اي كه سهم ارزش افزوده امسال شيراز به 132 ميليارد كاهش يافته، اين در حالي است كه در مدت زمان مشابه سال قبل 180 ميليارد تومان از اين بخش به شيراز تعلق گرفت و معتقديم سهم ماليات ارزش افزوده شهروندان هر شهر بايد در همان شهر هزينه شود.
كاهش 5 درصدي عوارض نوسازي
گشتاسبي با اشاره به كاهش 5 درصدي عوارض نوسازي در 11 ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، گفت: تا پايان بهمن ماه امسال از 500 هزار ملك شهر شيراز تنها 73 هزار ملك عوارض نوسازي خود را پرداخت كرده اند و از 500 تا 600 هزار خودرو سطح شهر تنها 100 تا 120 هزار خودرو عوارض
پرداختهاند.
وي افزود: بخش عمده مشكلات ما در حوزه عوارض نوسازي، نبود ابزار و ضمانتهاي اجرايي دريافت عوارض است، اين در حالي است كه طبق قانون كساني كه عوارض نوسازي خود را پرداخت نميكنند ميتوان انشعاب برق يا گاز آنها را قطع كرد. گشتاسبي ادامه داد: در حوزه اصناف نيز در حالي كه طبق آمار 70 هزار واحد تجاري در شهر شيراز وجود دارد سال گذشته تنها 3500 واحد تجاري عوارض نوسازي پرداختند و امسال با هماهنگي اتاق اصناف اين رقم به نزديك
10 هزار واحد رسيد.
وي افزود: در برخورد با كساني كه عوارض نوسازي خود را پرداخت نكرده اند بخش اصلي اطلاعاتي است كه از طريق مميزي املاك بايد صورت گيرد كه هم اكنون در حال انجام است.
مديركل حوزه درآمدي شهرداري شيراز گفت: در 11 ماهه نخست امسال 4/11 ميليارد تومان عوارض دريافت كرديم كه نسبت به سال قبل در همين مدت 19 درصد رشد داشته اما از نظر تعداد 5 درصد كاهش داشتيم. وي افزود: در زمينه درآمد عوارض خودرو نيز 17 درصد رشد داشتيم و اين رقم از 2/11 ميليارد تومان 11 ماهه نخست سال قبل امسال به 1/13 ميليارد تومان افزايش
يافته است.
راي قضايي براي 120 ميليارد تومان بدهي دستگاه هاي اجرايي به شهرداري شيراز
گشتاسبي درخصوص ميزان بدهي دستگاههاي اجرايي به شهرداري شيراز گفت: ميزان كل بدهي دستگاههاي اجرايي كه بيشتر در حوزه ساخت وسازهاي آنهاست حدود 300 ميليارد تومان است كه تاكنون براي 120 ميليارد تومان از آنها راي قضايي كميسيون ماده 100 صادر شده است، البته بخشي از بدهيها به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت شده
است.
وي افزود: يكي ديگر از بخشهاي درآمدي شهرداري مربوط به سهم شهر از جرايم رانندگي است كه بخشي از آن به شهرداريهاي همان شهر بازميگردد كه در سال هاي 94 و 95 سهم شهر شيراز پرداخت نشده و امسال 6 ميليارد تومان براي اين حوزه درنظر گرفتند كه هنوز تخصيص نيافته است. اين موارد جزو درآمدهاي پايدار شهر است و در حال حاضر هم لايحه درآمدهاي پايدار و مديريت واحد شهري توسط شوراي عالي اسلامي به مجلس ارائه شده و در انتظار طرح و تصويب
آنها هستيم.
گشتاسبي با اشاره به مهلت تخفيف 23 درصدي عوارض شهرداري تا پايان امسال، ادامه داد: سال آينده عوارض شهرداري در برخي نقاط شهر افزايش مي يابد اما فرمول محاسبه عوارض تغيير نميكند.
وي افزود: درخصوص تخفيف عوارض در سال آينده نيز تاكنون هيچ تصميمي براي تخفيفهاي عوارض در سال آينده گرفته نشده است.
گشتاسبي با اشاره به مهلت جشنواره خوش حسابي عوارض نوسازي تا پايان سال اضافه كرد: امسال نيز 370 ميليون تومان جايزه از جمله خودرو و كمك هزينه خريد مسكن در قالب جشنواره خوش حسابي به مشتريان خوش حساب تعلق مي گيرد و شهروندان تا پايان سال با پرداخت عوارض نوسازي، خودرو و صنفي خود ميتوانند در قرعه كشي اين جشنواره شركت كنند. وي افزود: همچنين سال آينده تقسيط عوارض با دريافت سود بانكي انجام ميشود و به ازاي هر مدت تقسيط عوارض، سود بانكي
تعلق ميگيرد.

 

46

کد خبر 758605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =