۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نتایج رفراندوم تغییر نظام حکومت ایران که روزهای ۱۰و ۱۱ فروردین برگزار شد، اعلام گردید. ۹۸/۲ درصد واجدین شرایط در این همه پرسی به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند.

عکس ها: ایرنا

6767