تکیه معاون‌الملک؛ یکی از بناهای بجا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه است که کاشی‌های منحصربفردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز می‌کند.


به گزارش تسنیم، ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ک‍ه‌ در ب‍‍اف‍ت‌ ق‍دی‍م‌ ش‍‍ه‍ر ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌، در م‍ح‍ل‍ه‌ ‌آب‍ش‍ور‌ان‌ ق‍دی‍م‌ و در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ی‍د حد‌اد ‌ع‍‍ادل‌ و‌اق‍‍ع‌ شده‌، در س‍‍ال‌ ۱۳۲۰‌ه‍ج‍ر‌ی ق‍م‍ر‌ی ت‍وس‍ط ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ م‍‍ع‍ی‍ن‌ ‌ال‍ر‌ع‍‍ای‍‍ا (پ‍در م‍‍ع‍ی‍ن‍‍ی کرم‍ان‍ش‍ا‌ه‍‍ی، ش‍‍ا‌ع‍ر م‍‍ع‍‍اص‍ر) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رگ‍ز‌ار‌ی م‍ر‌اس‍م‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی ب‍ن‍‍اش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
61282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =