در ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۶۰ سومین دوره انتخابات ریاست‌‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این انتخابات، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به مقام ریاست‌جمهوری رسیدند. در این انتخابات که مشارکت حدود ۷۵٪ بود و آیت‌الله خامنه ای ۹۵٪ آرا را به دست آوردند، رقمی که تاکنون بالاترین نسبت در تمامی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بوده است.

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

10 مهر 1360؛ سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

عکس‌ها: ايرنا
67282