گام مهم تامین اجتماعی در جهت پوشش افراد فاقد بیمه

مدیر کل تامین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری گفت: بسیاری از افراد در شهر ها و روستا ها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند که سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون و مقررات موجود این قابلیت را دارد که انواع گروهها با گزینه های مختلف را تشــویق به بیمه شدن کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی  تامین اجتماعی استان ،غلامرضا محمدی افزود:بیمه های خویش فرما و پوشش سهل و آسان آن، با ارقام متفاوت حق بیمه ایــن امکان را برای همگان فراهم میســازند تا بتوانند خدمات خاصی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند که در این خصوص میتوان به بیمه  صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشجویان با نرخهای مختلف حقبیمه، اشــاره کرد.

وی با اشاره به نرخهای گوناگون حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و دانشجویان  اظهار داشت:یکی از نرخهای حق بیمه مشاغل آزاد بیمــه بازنشســتگی و فــوت بعد از بازنشســتگی بــا نرخ ۱۲ درصــد حقبیمه می باشد و متقاضی میتواند از خدمات و مزایای بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی برخوردار شود. یعنی زمانی که طبق ماده ۷۶ قانون تامیناجتماعی حائز شرایط سنی و سابقهای شود، میتواند درخواست بازنشستگی کند. در صورتی که بیمهشده مذکور پس از بازنشستگی فوت کند، برای خانوادهاش مستمری بازماندگان در نظر گرفته میشود و در این حالت کلیه بازماندگان واجد شــرایط (همســر، فرزندان و پدر و مادر) تا زمانی که شرایط لازم را دارند میتوانند از مستمری و کلیه خدمات درمانی ســازمان بهرهمند شوند.

محمدی ادامه داد : یکی دیگر از نرخهای حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و دانشجویان  بیمــه بازنشســتگی و فوت قبل و بعد بازنشســتگی با نرخ ۱۴ درصد می باشد که در این نــوع از بیمه در صورت فوت بیمه شده اصلی  چه قبل و چه بعد از بازنشســتگی، بازماندگان وی میتوانند از مستمری و خدمات درمانی برخوردار شوند.

وی بیمــه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگی با نــرخ ۱۸ درصد حقبیمــه را یکی دیگر از نرخهای حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و دانشجویان  دانست و گفت:در این نوع از بیمه متقاضی  میتواند از خدمات مستمری بازنشستگی و فوت و ازکارافتادگی غیرناشی از کار برخوردار شود.

محمدی افزود: بیمه شدگان مشاغل آزاد، دانشجویان و زنان خانه دار  با نرخ های متفاوت  اشاره شده می توانند با پرداخت سرانه درمان از خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز بهره مند گردند لیکن دانشجویان و زنان خانه دار چنانچه تحت تکفل پدر و مادر یا همسر بیمه شده تامین اجتماعی  باشند می توانند کماکان بدون پرداخت سرانه درمان از خدمات دفترچه درمان نیز بهره مند گردند.

۴۶

کد خبر 1275429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =