مصدق به آمریکا اعتماد کرد، کتکش را هم خورد /بازخوانی نظرات رهبری درباره کودتای ۲۸ مرداد

نشریه خط حزب الله در شماره جدید خود نظرات رهبر معظم انقلاب درباره دلایل به وقوع پیوستن کودتای ۲۸ مرداد را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشریه‌ خط حزب‌الله در شماره‌ دو هفته ‌قبل خود به بازخوانی درس‌هایی از نهضت مشروطه پرداخت و در شماره جدید نیز به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد و فرجام تلخ نهضت ملی شــدن صنعت نفت، درس‌هایی دراین‌باره را از نگاه رهبر انقلاب مرور می‌کند.

۱) آمریکاییها حتی مصدق را هم تحمل نکردند!

بعضی ها هستند که می گویند یک ذره، با آمریکا کنار بیاییم، شــاید دشمنی شان کم بشــود؛ نه، حتی به آنهایی هم که به آمریکا اعتماد کردند... به ســراغ آمریــکا رفتند برای کمک گرفتن، رحم نکردند؛ [مثل] چه کسی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای اینکه بتواند با انگلیســی ها مبارزه کند... رفت ســراغ آمریکایی ها؛ با آنهــا ملاقات کرد، مذاکره کرد و درخواســت کرد؛ [به آنها] اعتماد کرد. کودتای بیست و هشــتم مرداد نه به وسیله انگلیس بلکه به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت، علیه مصدق. یعنی حتی به امثال مصــدق هم اینها راضی نیستند؛ اینها نوکر می خواهند، سرسپرده می خواهند، توســری خور می خواهنــد؛ مثل چه کســی؟ مثل محمدرضای پهلوی.

۲) از خوشبینی دکتر مصدق، آمریکایی ها استفاده کردند

حادثــه از این قرار بــود که دولت مصدق که نفت را، منبع ثروت ملی کشــور را از چنگ انگلیسی و از دست انگلیسی ها با کمک افرادی که بودند - مرحوم آیت الله کاشــانی و دیگران- توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و آن تکیه بــه آمریکا بــود. در مقابل دشــمنی انگلیسی هــا، فکر کرد باید یک پشــتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد، این پشتیبان آن روز از نظر او آمریکا بود؛ به آمریکایی ها اعتماد کــرد؛ امیــد او بــه آمریکایی ها بــود. از این خوشبینــی و ساده اندیشــی، آمریکایی ها استفاده کردند،[ کودتای] بیست وهشتم مرداد را به راه انداختند. 

۳) اشتباه مصدق، کشور را ۲۵ سال در استبداد فرو برد

یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشخص که کامال مضبوط [است] و ما می شناسیم، میدانیم - اسمش هم در تاریخ هست- بلند شد آمد اینجا؛ آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس یا در سفارت یک کشور غربی یا شاید هم کانادا مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد، افرادی را با خودش همراه کرد؛ عناصر و عوامل داخلی خائن هم وجود داشتند؛ کودتای بیست وهشتم مرداد را راه انداخت و همه زحماتی را که ملت ایران در ظرف دو سه سال- دوران ملی شدن صنعت نفت- کشیده بودند، بر باد داد. مصدق را هم گرفتند، بردند زندانی کردند و محمدرضای پهلوی را که از ایران فرار کرده بود، برگرداندند، به ســلطنت نشاندند؛ و ۲۵ سال از سال ۳۲ تا ســال ۵۷ این ملت زیر یوغ حکومت تحمیلی و وابسته پهلوی به انواع خفت ها، انواع فشارها، انواع سختی ها مبتلا شد؛ آمریکایی ها [این کار را] کردند.

۴) عدم حضور کاشانی، موجب شکست مصدق شد

ملت ایران را سرانگشت روحانیت - کسی مثل آیتالله کاشانی - وادار می کرد که صحنه ها را پر کند و به میدان بیاید و جان خود را به خطر بیندازد. در ۲۸ مرداد که کاشانی منزوی و خانه نشین بود - و در واقع دولت مصدق او را منزوی و از خود جدا کرده بود – عدم حضور او در صحنه موجب شد که مردم نیز در صحنه حضور نداشته باشند، لذا کودتاچی های مأمور مستقیم آمریکا توانستند بیایند و به راحتی بخشی از ارتش را به تصرف درآورند و کودتا کنند. یک مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انداختند و مصدق را سرنگون کردند.

۵) بخش هنری سازمان سیا هم پای کار کودتا آمد
چند روز پیش سندی از اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا درباره جریان کودتای ۲۸ مرداد را ترجمه کرده و برای من آوردند. آن بخش مورد توجه من این است:《کیم رزولت》 می‌گوید وقتی ما به تهران آمدیم، یک چمدان بزرگ پر از مقاله‌هایی که نوشته شده بود و باید ترجمه می‌شد و در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسید، و نیز کاریکاتورهایی را با خودمان آوردیم! شما فکرش را بکنید، دستگاه سی‌.آی.ایِ آمریکا برای ساقط کردن حکومتی که با آن‌ها ناسازگار بود و منافع آن‌ها را تامین نمی‌کرد تحت عنوان این که ممکن است پشت‌پرده آهنین شوروی برود، از همه ابزارها علیه آن استفاده کرد...در آن اسناد آمده است که ما به بخش هنری سازمان سیا سفارش کردیم که این چیزها را تهیه کند!

۶) هر که به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد
رویکرد اسـتکباری کـه آمریکایی‌ها دارند و از ده‌ها سـال پیـش تا امروز هـم ادامه دارد، موجب شـده اسـت که در ملت‌های دنیا یک احساس بی‌اعتمادی و بی‌زاری نسبت به دولت آمریکا به وجـود بیایـد؛ ایـن مخصوص کشور ما نیست. هر ملتی به امریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. حتی آن کسانی که دوسـت آمریـکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد؛ برای این که بتواند خود را از زیر فشار انگلیسی‌ها نجات بدهد، به آمریکایی‌ها متوسل شد؛ آمریکایی‌ها به جای این که به دکتر مصدق که به آن‌ها حسن ظن پیدا کرده بود کمک کنند، با انگلیس‌ها همدست شدند، مامور خودشان را فرستادند اینجا و کودتای ۲۸ مرداد را راه انداختند. مصدق اعتماد کرد، کتکش را [هم] خورد.

۷)آمریکا با استقلال کشور مشکل دارد؛ نه با جمهوری اسلامی
من به شما این عرض را بکنم که با قطع نظر از نظام، [آمریکا] با استقلال کشور هم مشکل دارند؛ یعنی اگر فرض کنیم یک نظامی غیر نظام جمهوری اسلامی هم سر کار بود و بنا بود مستقل باشد، این‌ها با آن مشکل داشتند. این تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست. یعتی با یک نظامی و یک حکومتی هم که مطلقا حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست-نهضت ملی که یک حکومت انقلابی نبود؛ فقط دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس‌ها بود و خیال می‌کرد آمریکایی‌ها کمکش می‌کنند-نتوانستند بسازند،؛ با استقلال کشور مخالفند. 

۲۷۲۱۹

کد خبر 1289827

برچسب‌ها