۷ مطالبه رهبرانقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی/هیچکس مستثنی نیست

نشریه خط حزب الله، مطلبی با عنوان« هیچ کس مستثنی نیست» منتشر کرده است و به ۷ مطالبه مهم رهبر انقلاب در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های جدی رهبر انقلاب در طول سالیان رهبری ایشان و مطالبه‌ای بر زمین مانده ایشان از مسئولین نطام بوده است. خط‌حزب‌الله در سخن هفته‌ی این شماره‌ی خود به این مطالبه‌ی رهبر انقلاب و راه حل چگونگی مبارزه با این پدیده از منظر ایشان پرداخته است. در این مطلب آمده است؛

سال ۹۳ همایشی با عنوان «همایش ارتقــای ســامت نظــام اداری و هفتـه ملی مقابلــه بــا فســاد» برگزار شــد. قبــل از شــروع ایــن همایــش، معــاون اول رئیس جمهور، طی نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کرد تا پیامی برای این همایش داشــته باشند. رهبر انقلاب در جــواب نامه ایشــان چنیــن فرمودند: «نفــس اهتمــام آقایــان به امــر مبــارزه با فســاد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چــه معجــزه‌ای بکنــد؟ مگــر وضعیــت برای شــما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناســب و امیدبخشــی کــه از لحــاظ همدلــی و هماهنگــی و همفکری بین مســئولان امــر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطــع و عملی بدون هرگونه ملاحظــه‌ای بگیرنــد و اجــرا کننــد. موفــق باشــید. ۹۳/۹/۱۷»

بدون تبعیض و استثناء

نامه رهبر انقــلاب گرچه کوتــاه بود، امــا حداقل دو نکتــه مهــم را در خــود داشــت: اول، اهتمام و حمایت جدی رهبر انقــلاب از هرگونه اقدامی که در جهت مبارزه ی با فساد انجام می شود، و دوم، آنکه تحقق این هدف، مستلزم امر واقعی و جدی است، نه صرف برگزاری همایش و جلســه و امثالهم.

البته اهتمام رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد، به سال ها پیش از این باز می گردد. ۱۹ سال پیش، رهبر انقلاب در پیامی به منظور تشکیل ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشــاره به اینکه «خشکانیدن ریشه فســاد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این بــاره، مســتلزم اقــدام همه جانبه به وســیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه اســت»، چنین نوشــتند: «با آغاز مبــارزه جدی با فســاد اقتصادی و مالی، یقینًا زمزمه هــا و بتدریج فریادهــا و نعره هــای مخالفت بــا آن بلنــد خواهد شد. این مخالفت ها عمدتًا از سوی کسانی خواهد بود که از ایــن اقدام بــزرگ متضرر می شــوند... این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.» ۸۰/۲/۱۰

مبارزه  با فســاد، آنقدر بــرای رهبر انقلاب جــدی و مهــم بــود کــه دســتور دادنــد هیچگونــه استثنائی در این مســیر، نباید وجود داشته باشد: « در امــر مبارزه با فســاد نباید هیــچ تبعیضی دیده شــود. هیچکــس و هیــچ نهــاد و دســتگاهی نباید استثنا شــود. هیچ شــخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتســاب به اینجانب یا دیگر مســئولان کشور، خود را از حساب کشــی معاف بشــمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» ۸۰/۲/۱۰

از آن سال تا به امروز نیز رهبر انقلاب، بارها و بارهــا در ایــن زمینــه مطالبــات و توصیه هایی، به صورت خصوصی و عمومی بیان کرده اند که شاید اگر به آنها عمل می شد، این روزها در وضعیت بهتری قرار داشتیم. برخی از مهمترین این توصیه ها چنین است:

۱- ریشــه‌کن کــردن زمینه‌های فســاد: «مبــارزه با فساد اولا پیشــگیری اســت، بعد درمان اســت؛ قبلا بایســتی زمینه های فســاد را از بین ببریم، بعد هم اگــر فســادی بــه وجــود آمــد، بایســتی درمان کنیم.» ۹۸/۷/۴ 

 ۲- نظارت دائمی و مستمر: «چشــم باز مدیران؛ آنچه نیاز اســت این اســت. ببینید، همین تازه یک گزارشــی وزارت اطلاعــات بــرای مــا فرســتاد، من نگاه کــردم ایــن گــزارش را دیــدم از آبــان ۹۶ تا تیر ۹۷ ،۵۶ اخطار در مورد مســائل مربوط به فســاد اقتصادی، به دستگاه های مختلف دولت از طرفوزارت اطلاعات داده شده! خب این کار اطلاعات کار خوبی اســت... اینجور هم نیســت کــه ما لازم باشد  بالای سر هر یک نفری یک پلیس بگذاریم ببینیم چه کار می کند؛ نه، امروز خب شــیوه هایی وجــود دارد، روش هایــی وجــود دارد، روش های پیشــرفت ای وجود دارد؛ می شــود اینهــا را کنترل کرد. باید کنترل کرد یعنی باید با چشم باز مراقبت کرد.» ۹۷/۶/۷

۳- اقــدام قاطــع به جــای حــرف زدن: «بــا دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فســاد حرف می زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن اســت حرف بزنــد، من و شــما که مســئول هستیم باید اقدام کنیم.» ۹۴/۲/۹

۴- داشــتن جرأت لازم: « مقابله با فساد خیلی کار ســختی اســت. یک وقتی بنده گفتم که این اژدهای هفت سر  فساد را به این آسانی نمی‌شود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی است. نه اینکه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیکن جرأت مقابله‌ی با آن هســت. خــب، وقتی کــه اجزاء مجموعه، خودشان آلوده‌ی به فساد نباشند، طبعًا جرأتشان بیشتر است.» ۸۷/۶/۲

۵- اقدام عادلانه و دقیق: «[مفســدین اقتصادی] بعضی‌هایشان ممکن است اعدامی باشند، بعضی ممکن است نخیر، اعدامی نباشند، حبسی باشند؛ فضاســازی نکنید که «اعدام باید گــردد» که مجبور بشوند [اعدام کنند]؛ البته مجبور که نمی شــوند، مراعات می کنند... کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.» ۹۷/۵/۲۲

 ۶- مراقبت از ضربه مفســدان: « هم بــه خدا توکل عمل کنید و هم مراقب کسانی باشــید که از صحت عمل شما ضربه می بینند. هر مسؤولی اگر صحت عمل داشته باشد، یک عده سودخوار مفســد فاسد قطعا ضربه خواهند دید. آنها هم ضعیف نیســتند و به حســب عادی امکاناتی در اختیــار دارند؛ مراقب ضربات آنها باشید.» ۸۲/۹/۱۷ 

۷- ســپردن کار به افراد صالح: «کار مبارزه با فســاد را چــه در دولــت و چــه در قــوه ی قضائیــه بــه افراد مطمئــن و برخــوردار از سـلامت و امانت بســپارید. دســتی کــه می خواهــد بــا ناپاکــی دربیفتــد بایــد خود پــاک باشــد، و کســانی کــه می خواهنــد در راه اصــلاح عمــل کننــد بایــد خــود برخــوردار از صــلاح باشند.» ۸۰/۲/۱۰

۲۷۲۱۵

کد خبر 1400778

برچسب‌ها