چرایی مجبور شدن امام (ره) به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از زبان رهبر انقلاب

نشریه خط‌ حزب‌الله در شماره دویست و چهل پنجم خود به مناسبت سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بیانات رهبر انقلاب در سال ۷۵ را بازخوانی کرده است.

به گزارش خبرآنلاین،در این مطلب به نقل از رهبر انقلاب آمده است؛

«امام قطعنامه را بخاطر فشار دشمن نپذیرفت قطعنامــه را که امــام قبول کــرد، به خاطر فشــارها نبود. قبول قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسوولین آن روز امور اقتصادی کشور مقابــل روی او گذاشــتند و نشــان دادند که کشــور نمیکشــد و نمی‌تواند جنــگ را بــا این همه هزینه، ادامه دهــد. امام مجبور شــد و قطعنامه را پذیرفت. پذیرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشــمن نبــود؛ به خاطــر تهدیدآمریکا نبود؛ چون آمریکا، قبل از آن هم در امر جنگ دخالت می‌کرد.

وانگهی؛ اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت میکردند، امام رضوان الله علیه، کســی نبــود که رو برگرداند. بر نمیگشت! آن، یک مسأله داخلی بود؛ مسأله‌ی دیگری بود.»

۲۱۶۲۱۶

کد خبر 1411034

برچسب‌ها