نخستین نامه به حسن روحانی در نخستین روز فعالیت رییس جمهور یازدهم!

و سرانجام از لحظاتی قبل و پس از آیین تنفیذ در حسینیه امام خمینی (ره)، حسن روحانی رسمن فعالیت خود را به عنوان یازدهمین رییس دولت در جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و اولین نامه را از سوی گروهی از هموطنان خود دریافت کرد. نوشتار پیش رو، شرح این نخستین نامه به رییس جمهور در نخستین روز فعالیت حسن روحانی است ...

    شاید حسن روحانی به خواب هم نمی‌دید که نخستین نامه‌ی رسمی خطاب به او در نخستین روز ورودش به ساختمان پاستور، نه یک مطالبه سیاسی، نه اقتصادی، نه هنری، نه ورزشی و نه هیچ گرایش صنفی دیگری است! بلکه نامه‌ای است به نمایندگی از آن گروه از زیستمندانی که در این آب و خاک حق حیات دارند، ولی ظاهراً حق رأی ندارند و کسی زبان آنها را نمی‌فهمد و حرمت‌شان را درک نمی‌کند!
    لطفاً نامه‌ی 51 تشکل مردم‌نهاد و تخصصی غیر دولتی در حوزه محیط زیست خطاب به رییس دولت یازدهم را بخوانید که در آن از دردها و مطالباتی سخن گفته شده که اگر جدی گرفته نشوند و برای درمان‌شان، راهکاری بایسته اندیشیده نگردد، آنگاه دیگر مطالبات و عیارهای رفاه جامعه در حوزه اقتصاد، سیاست، آزادی‌های مدنی و اصولاً آن چیزی که می‌توان آن را "لذت زندگی" نامید با لکنت‌هایی جدی روبرو خواهد شد.

نخستین نامه به رییس جمهور یازدهم

    متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست جمهور محترم ایران

موضوع: الگویِ بومی ظرفیت‌سازی برای حفاظت و حمایت بهینه‌یِ طبیعت و فرهنگ

 

    با سلام، احترام و عرض تبریک به مناسبت انتخاب حضرت‌عالی به عنوان ریاست جمهور ایران، به آگاهی می‌رساند، طبیعت و فرهنگ ایران زمین در طول تاریخ، بارها و بارها در معرض تهدیدها و آسیب‌های جبران ناپذیر قرار گرفته و همواره در کشاکش روزگار، بخشی از میراث طبیعی و فرهنگی خود را از دست داده است. با این حال همیشه انسان‌های نیک‌نهادی بوده و هستند که با راهکارهای دلسوزانه و کارشناسانه، به نجات این عرصه‌ها و پدیده‌های با ارزش اندیشیده و پرداخته‌اند. هم چنان که امروز با تخریب‌‌های گسترده‌ و در برخی مواردِ بسیار مهم، به مرز برگشت ناپذیر رسیده یا نزدیک شده، دوباره این باور و امید برای دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران پیش آمده تا با ارایه‌ی راهبردها و راهکارهایی بسیار ضروری و قابل اجرا، انظارِ عمومی و دولت منتخب یعنی قوه مجریه و هم چنین قوه‌های قضاییه و مقننه را به ارزش و اهمیت «تغییر نگرش» در مورد موضوع، افزایش موثر اعتماد، همکاری عمومی، مسئولیت اجتماعی و هم چنین، جایگاه ویژه‌یِ مدیریتی، اجرایی و نظارتی نهاد‌های دولتی و غیر دولتی متولی طبیعت و فرهنگ جلب کند.

    امضا کنندگان این بیانیه به عنوان جمعی از دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران، مشکل اصلی را نادیده گرفتن ارتباط «ظرفیت‌سازی» با حفاظت می‌دانند. ظرفیت‌سازی، فرآیندی طولانی و مداوم از توسعه است که تمامی ذی‌نفعان را درگیر می‌کند، که شامل کلیه اقشار جامعه و حکومت: قوای قضاییه، مقننه و مجریه (سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مدیران میانی، مقامات و نهاد‌های محلی)، سازمان‌های غیر‌دولتی، متخصصان (مهندسین مشاور و مجری)، پیمانکاران، اعضای جوامع، دانشگاهیان و پژوهشگران است. ظرفیت‌سازی به تقویت مهارت‌ها، شایستگی‌ها و توانایی‌های مردمِ جوامع در حال توسعه می‌پردازد، تا بتوانند بر علل محرومیت و رنج خود غلبه کنند. مهم‌ترین نکته در ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌سنجی برای حفظ تنوع‌زیستی و فرهنگی، «همکاری تمامی ذی‌نفعان» درسه سطح «فردی»، «نهادی» و «اجتماعی» است.

    امضا کنندگان این بیانیه، با اعتقاد به لزوم «تغییر نگرش عمومی» در مورد موضوع، سازوکاری پیشنهادی را برای ایجاد یک «الگوی بومیِ ظرفیت‌سازیِ حفاظت و حمایت محیط‌ زیست و میراث فرهنگی» مطرح می‌کنند و برای رسیدن به این اهداف، نیاز به افزایشِ اعتماد، همکاری هرچه بیشتر عمومی و مسئولیت اجتماعی است که انجام مراحل زیر را مطالبه می‌کند.

    گام یک: تشکیل هرچه سریع‌تر «شوراهایِ عالیِ حفاظت و حمایتِ تنوع‌زیستی و فرهنگی» در چارچوب قوانین شوراهای استان، شهر و روستا و با همکاری ایشان و عضویت «نمایندگان تمامی ذی‌نفعان» یادشده با هدفِ «توجه کافی و نظارت بر اجرای موثر قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی مورد پذیرش ایران»، با توجه به نقش و اهمیت تعیین کننده‌یِ «شوراها و تشکل‌ها»، با استناد به اصول «ششم»، «بیست و ششم»، «یکصدم»، «یکصد و دوم»، «یکصد و سوم» و «یکصد و چهارم» قانون اساسی، و با استناد به بند «الف» ماده‌ی 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تا مراحل زیر را به انجام رسانند.
    گام دو: «شناسایی وضع موجود و مخاطرات محیط‌ها و پدیده‌های طبیعی، فرهنگی، دانش و هنر بومی و نیاز‌های ضروری و فوری حمایتی و حفاظتی، با اعتماد‌سازی و جلب همکاری عمومی»، با استناد ماده 184 و بند «ب» ماده‌ی 189 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل برای اجرایی کردن آن‌ها.
    گام سه: «تکمیل و تسهیل برایِ آموزشِ موثر، مداوم و تعلیم و تربیت گسترده‌ی ذی‌نفعان در تمام سنین آموزش‌پذیر در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی» با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی با توجه به نتایج گام دوم و با استناد بند «الف» ماده 189 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و هم چنین بندهای دوم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم اصل «سوم»، و تسهیل در اجرای اصول «سی‌ام» و «پنجاهم» قانون اساسی.
    گام چهار: «سنجشِ ظرفیت تحمل‌پذیر و قابل بازگشت در موردِ محوطه‌ها و پدیده‌های «حساس و در خطرِ» طبیعی و فرهنگی» با استناد بند «الف» ماده‌ی 192 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل برای اجرایی کردن آن‌.
    گام پنج: «طرح‌ریزی، تصمیم‌گیری و ایجاد صندوق‌های محلی برای اجرای طرح‌های هماهنگ و همسو با محیط‌زیست و میراث فرهنگی با ضمانت‌های واقعی حفاظتی و حمایتی به عنوان جایگزین طرح‌های مخرب، با هدفِ ایجادِ معاشِ جایگزین برای مردم بومی» با توجه به نتایج گام چهارم و ایجاد هماهنگی اجرایی میان این صندوق‌ها و «صندوق‌های حمایت از توسعه» با استناد به بند «ی» ماده 143 و بند «م» ماده‌ی 194 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل در اجرایی کردن آن‌ها.
    گام شش: «نظارت و ارزیابی بر حُسن انجام کارها» با استناد ماده 184 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل برای اجرایی کردن آن‌.
    گام هفت: «هماهنگی با تغییرات دائمی، ایجاد و افزایش ضمانت اجرایی حفاظت و حمایت»، با انجام راهبرد‌ها و راهکارهای زیر و پیگیری آن‌ها: «آماده سازیِ پیوسته‌یِ لوایح و طرح‌هایِ پیشنهادی» برای بازنگری و به روز‌رسانی قوانین حمایتی و حفاظتی و رفع کاستی‌های پیشگیرانه‌ جزایی و کیفری، تسهیل برای استقلال هرچه بیشتر و تقویت موثر وظایف نظارتی و اجرایی سازمان‌های مرتبط با طبیعت و فرهنگ با تفویض اختیار، تخصیص بودجه و امکانات کافی، تخصصی شدن کامل این سازمان‌ها، رفع وظایف موازی میان ایشان، هماهنگی برای لغو تمامی بخش‌نامه‌ها و مصوبات مخرب و سودجویانه و خلاف قانون، تسهیل در ثبت سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌ها و افزایش اختیارات قانونی و حقوقی ایشان، رفع مشکلات قانونی برای اولویت مدیریت بومی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های هادی روستاها توسط جامعه‌ی محلی با اولویت حفظ میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و غیر ملموس، همکاری در به کارگیری متخصصان و دانشمندان در تمامی پست‌های حساس و کلیدی، بهره‌گیری از پژوهش‌ها و طرح‌های راکد، ارتقای کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت، تبادل تجربیات در سطح ملی و بین المللی، استفاده از الگوهای موفق سرتاسر جهان، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی با گسترش استفاده از تمامی امکانات و ایجاد «شبکه‌ی رسانه‌‌ای ملی» با همکاری سازمان های غیر دولتی و افراد مستقل، تقدیر ادواری از حامیان و حافظان طبیعت و فرهنگ ایران، استانداردسازی در مدیریت تولید و مصرف سوخت، انرژی و آلاینده‌های آب، هوا و خاک، کاهش و جلوگیری از روش‌ها و رسوم مخرب و تقویت رسوم همسو، در مدیریت بومی زیست‌بوم‌ها، به کارگیریِ انرژی‌های تجدید‌پذیر و فنآوری‌های هماهنگ با محیط زیست، استفاده ازالگوهای متناسب و بهینه برای تامین منابع آب و غذا و رفع وابستگی بی‌تناسب معیشتی به سرزمین، همکاری برای ثبت ملی و جهانی میراث طبیعی و فرهنگی کشور، همسوسازی کامل تمامی اقدامات صنعتی و اقتصادی با محیط زیست و میراث ملموس و غیر ملموس فرهنگی و جلوگیری از هرگونه فعالیت تهدیدکننده یا مخرب، برای کاهش اثرات منفی طرح‌ها و پیشگیری از آسیب‌های غیر قابل جبران و افزایش قاطعانه‌ی ابعاد حفاظتی و حمایتی با استناد به اصل «پنجاهم» قانون اساسی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه.
    برای برون رفتن از بحران محیط زیستی و فرهنگی کنونی، به کارگیریِ الگوی ظرفیت‌سازی در یک طرحِ قابل اجرایِ ملی به عنوان تمرینی همگانی، بسیار ضروری است. بدین منظور و برای اجرایی کردن بندهای الف و ب ماده‌ی 193 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، طراحی و اجرایِ «طرحِ مدیریت مشارکتی پسماند و آلاینده‌ها، با جلب مشارکت همه‌ی ذی‌نفعان» در سطح کل کشور پیشنهاد می‌شود. نخست با تشکیل «شوراهایِ عالیِ حفاظت و حمایتِ تنوع‌زیستی و فرهنگی»با انجام گام‌های یاد شده در این طرح، از دانش‌آموزان دبستانی، سربازان وظیفه، دانشگاهیان، کارشناسان، متخصصان، سازمان‌های غیر دولتی، تا دستگاه‌های مقننه، قضاییه و مجریه، برای یک هدف، در سطوح شهر، روستا و طبیعت و عرصه‌های فرهنگی، با یکدیگر، همسو می‌شوند. از نتایج اجرای آن، موفقیت در یک طرح ملی ظرفیت‌سازی با حفظ اصولی محیط زیست، ارتقای آموزش و فرهنگ عمومی، افزایش مسئولیت اجتماعی، بهینه‌سازیِ اجرای قوانین، بهبودِ بهداشت عمومی، آب و هوایِ سالم‌تر، حفظِ بهینه‌یِ سرزمین، زیباییِ منظر، زمینه‌سازی برای گردشگری مسئولانه و بومگردی، افزایش شاخصه‌های توسعه و بهبود وجهه‌ی دیپلماتیک و ارتقای جایگاه ایران در تصمیم گیری های جهانی در حل چالش‌های محیط زیستی خواهد بود.

جمعی از دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران (به ترتیب الفبا):

1. انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

2. انجمن بوم پژوهان
3. انجمن پایشگران محیط زیست (پاما)
4. انجمن پیش گامان خورشید استهبان
5. انجمن توسعه زیست‌بوم پاک
6. انجمن حمایت از طبیعت ایران
7. انجمن دوستداران دماوندکوه
8. انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز
9. انجمن دنیای سالم
10. انجمن زنان طرفدار توسعه پایدار محیط زیست
11. انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان
12. انجمن طرح سرزمین
13. انجمن کوهنوردی ایران
14. انجمن محیط زیستی تسنیم
15. انجمن نوای آب و محیط زاگرس
16. انجمن ورزش‌های طبیعی ایران
17. باشگاه کوهنوردی آوا - شیراز
18. تشکل دوستدار طبیعت سبز کره‌یِ زمین
19. جمعیت پویندگان خزر
20. جمعیت حفظ و احیاء محیط کوهستان (پراو)
21. جمعیت داوطلبان سبز
22. جمعیت دیده‌بان طبیعت شاهرود
23. جمعیت دوستداران دالاهو
24. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
25. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آذربایجان غربی
26. جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان
27. خانه‌ی فرهنگ بوم گردان پارس
28. خانه‌ی فرهنگ و توسعه پایدار
29. دروازه های سبز پارس
30. شرکت مهرازان پیرامون
31. گروه دیده‌بان کوهستان
32. گروه کوهنوردی بردول
33. گروه کوهنوردی کلکچال
34. گروه هیلو، جنبش علفزار کرمانشاه
35. گنجه پشتیبان زیست‌بوم ایران
36. مرکز صلح و محیط زیست
37. مؤسسه‌یِ توسعه پایدار و محیط زیست، سنستا
38. مؤسسه‌یِ توسعه پایدار هرمد
39. مؤسسه‌‌یِ سبزاندیشان اراک
40. مؤسسه‌یِ ۱۳ فروردین کازرون
41. مؤسسه‌یِ کاوشگران طبیعت دنیا
42. مؤسسه‌یِ مطالعات زیست محیطی جوانان اندیشه پویا، «جاپ»
43. مؤسسه‌یِ مهرگاه پرتو پژوه
44. مؤسسه‌یِ مهندسان بدون مرز ایرانیان
45. مؤسسه‌یِ نواندیشان توسعه مشارکت مهر
46. مؤسسه‌یِ ئاگرین بهشت گمشده
47. مؤسسه‌یِ یاوران سرزمین آریا
48. مهندسین مشاور سرزمین سبز پایدار
49. مهندسین مشاور صراط میثاق
50. هیئت کوهنوردی استان البرز
51. هیئت کوهنوردی کارگران استان البرز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 306608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 37
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • مهدی سعادتی A1 ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  222 8
  درود بر رییس جمهور محبوب و عزیزم ... حسن روحانی امیدوارم با ورود شما به ساختمان پاستور خیر و برکت به این مملکت و مردم و طبیعتش بازگردد ...
  • بهزاد IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   99 68
   حسن روحانی------------- رسمن-------------فعالیت خود را به ..... . . . خبر آنلاین املا 19 شدی
  • سلیم IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   67 4
   بهزاد جان: حالا یکی هم اومده فارسی نوشته و نه عربی. تو بهش 19 می دی؟ پس به املای شاملوی بزرگ چند می دادی؟!!
  • بی نام A1 ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   60 2
   اگه بهزاد انقدر علاقه به چنین نگارشی داره خودشم که اشتباه کرده: املاء نه املا
 • محمد از شهرستان خواف خراسان رضوی IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  109 4
  درود بر رییس جمهور محبوب و عزیزم ... حسن روحانی امیدوارم با ورود شما به ساختمان پاستور خیر و برکت به این مملکت و مردم و طبیعتش بازگردد ... شهرما هم با این حجم برداشت سنگ اهن درخطر یک فاجعه زیست محیطی است حتما میشناسید خواف اری (سنگ اهن سنگاه خواف)
  • بی نام IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   38 0
   ماجرای برداشت سنگ از شهر شما چیست؟ مگر چگونه استخراج می کنند؟
  • سلیم IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   40 0
   احتمالا آش را با جاش می برند!!!
 • سبزاندیشان اراک IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  59 4
  لطفن نام موسسه سبزاندیشان اراک را هم اضافه فرمایید .سپاسگزارم
  • سلیم IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   30 1
   شنیده ام وضعیت آلودگی هوا در شهر شما بدتر از تهران شده! درسته؟
 • عشق احمدی نژاد IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  7 149
  از الان خوف احمدی نژتد تو جانتون افناده
  • بی نام IR ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   96 7
   خداوکیلی الان خودت فهمیدی چی نوشتی عشق رییس جمهور سابق!!!
  • خلیش IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   54 2
   بی نام خدایی جیگرم با این جوابت حال اومد. آخه عشق ممه رو لولو برد عزیز ، اینا به هم چه ربطی دارن؟
  • محمد IR ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   56 1
   از کی تا حالا احمدی نژاد ترس داره ؟!!
  • بی نام A1 ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   76 1
   واقعا خدا را شكر كه تمام شد اين كابوس هشت ساله.
  • سجاد A1 ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   115 2
   احمدی نژتد کیه ؟ حالت خوب نیست برو لالا کن یا یه استا مینوفن بخور همراه رییس جمهور محبوبت استراحت کن
  • ریبوار IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   68 2
   باسلام. نوشته اید احمدی نژند باید عرض کنم نژند یعنی افسرده
  • نادر IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   13 1
   از عاشقان احمدی نژتد جز این هم انتظاری نیست!!! کلمه عشق نابود نشده بود که شما حرومش کردی!
  • علیرضا IR ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
   0 0
   تو راست می گی اگه تا دو ماه دیگه یارو دق نکنه
 • سهيل A1 ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  60 2
  روحاني دوستت داريم. لطفا خانم ابتكار را به عنوان رييس سازمان محيط زيست انتخاب كن.
  • شمس A1 ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   32 2
   آفرین. فقط معصومه ابتکار.
 • عسکری IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  30 1
  امضای منم پایینش بزنید.
  • بی نام IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   45 1
   ظاهراً اسم افراد ملاک نیست. اسم تشکلهای محیط زیستی درج شده است.
 • بی نام A1 ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  32 0
  امیدوارم این موضوع که مسئله ی محیط زیست بسیار مهم است در دستور کار دولت جدید قرار گیرد زیرا عواقب بی توجهی به آن هزینه های بسیاری به بار خواهد آورد. و البته گاهی جبران ناپذیر است!!
 • محمد IR ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  36 0
  بخدا ما 8 سال پیش گرد وغبار و خاک در این حد نداشتیم...آخه خوزستان و بوشهر و ایلام تا کی باید جور بدن...مردیم بخدا....ریه هم باید نفس بکشه...آقای روحانی انتظار دارم حداقل فقط هوا درست بشه. .و اما روحانی آمد خوش آمد
  • بی نام IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
   30 0
   امیدوارم با انتخاب مدیرانی شایسته و متخصص در راس سازمان جنگلها و حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو بتواند آرزوی شما را برآورده کند.
 • نادر IR ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
  17 0
  از رییس جمهور آینده خواهش می کنم به ما اطمینان بدهند که واقعا دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تموم شده !!!
  • نامدار A1 ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
   6 0
   خوابم يا بيدارم !
 • بی نام IR ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
  6 2
  تقصیر از احمدی نژاد نبود ما مردم باید حق مون مطالبه می کردیم بنا به فرمایش حضرت علی حق گرفتنی هست
  • معصومه A1 ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
   0 0
   نکنه تو هنوزم طرفدار احمدی نژاد هستی
 • بی نام IR ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
  1 5
  متوجه شده اید که یخ گاهی وقتها به دست انسان می چسبد؟ همانطور که آتش هم خاصیت چسبناکی غریبی دارد. به نظر می رسد دورانی از لوس بازی و بی نمکی بعد از این شروع میشه. به تلافی دوره ای که احمدی نژاد خیلی نمک و فلفل سیاست را زیاد کرد.
 • سعید A1 ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
  7 0
  آقا دورانش تموم شده اما خرابکاریش سالهای سال موندگاره.کی بیاد درستش کنه خدا میدونه
 • samira A1 ۰۵:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
  8 0
  گیلان ،شهرستان لنگرود....لیلاکوه ،کومله،اطاقور،دیوشل و....طعمه دشمنان طبیعت شده و به بهانه های واهی کوه رو مورد آماج سهمگین بولدزر ها قرار دادند
 • مهدیه A1 ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  0 0
  سلام خیلی ممنونم از این مطلب و برای آقای روحانی بهترین را آرزو می کنم تو را خدا فکری به حال ما دانشجویان درس خوانده بیکار بفرمائید رشته زبان انگلیسی چقدر بیکار باشیم
 • میتراآزرم IR ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  4 0
  جدا باید به شما آقای درویش آفرین گفت .برای طرحها وپیشنهاداتی که حاصل سالها کار وتجربه های زیست محیطی شما ودیگر دلسوزان این عرصه است. ایکاش بزودی شاهد فعالیت شما در عرصه وزارت محیط زیست کشور باشیم. من نگرانم که طرحها وایده های شما از زبان دیگری که کمترین علاقه به محیط زیست ایران ندارد بیرون آید به عبارتی سرقت فکر
 • آسانا A1 ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
  0 0
  باسلام و تشکر بابت مطلب زیبایتان و برای رئیس جمهور عزیزم بهترین ها رو آرزو دارم تو رو خدا یک فکری هم برا استخدام ما که 5 سال از فارغ التحصیلیمون گذشته و هنوز بیکاریم کنید تا کی باید چشممون به جیب پدرامون باشه تا18 سالمنه که باید با غول کنکور بجنگیم بعدش هم که اگه موفق شدیم باید بریم دانشگاه اگه هم که پسر باشیم که باید 2 سال دیگه هم بریم خدمت تا بخوایم کار پیدا کنیم که اونم که جز محالات میشیم 30 سال و اندی تو رو خدا یک فکری به حال ما جوانهای بیکار کنید همش شعار میدن میگن ازدواج کنید جمعیت کمه بچه داربشیدآخه مائی که هنوز خرجمون رو خانواده دارن میدن چطور و با کدوم پول و سرمایه باید فکر آینده باشیم تا نوجونیم و جون باید درس بخونیم تا مدرک بگیریم به امید روزی که آیا استخدام خواهیم شد یانه
 • عباس کمالی A1 ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۸
  0 0
  با سلام آقای رییس جمهور جناب دکتر روحانی ضمن خسته نباشی برای شما و خانواده محترمتان اینجانب جانباز دوران دفاع مقدس هستم در سال 66 در پادگان آموزشی سپاه مجروح شده ام به لحاظ آشنایی نداشتن به اینکه بتوانم پرونده را پس از سالهای زیاد پیدا کنم دنبال نکردم تا اینکه توسط دوستان آن دوره به من گفتند دنبال کن تا اینکه سال 92 رفتم اهواز بیمارستان شهید بقایی توانستم مدارکم را پیدا کنم و به سپاه صاحب الزمان شهر کاشان تحویل و پس از آن به بنیاد شهید این شهر و پس از تشکیل پروند ه برای احراز جانبازی به اصفهان رفتم ولی اشتباهی که در آن زمان توسط پرسنل بیمارستان بقایی بوده از کف دست راست نوشته اند از دست و صورت و جای دیگر من را قید نکرده اند و باعث شده همان 5در صد جانبازی به من بدهند اعتراض کرده ام ولی همچنان
 • عباس کمالی A1 ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۸
  0 0
  ادامه نامه من / کاری را برای من انجام نداده اند حالا از شما رییس محترم جمهوری اسلامی تقاضای رسیدگی دارم تا نسبت به این مشکل من رسیدگی شود با تشکر از شما