وزنه برداری قهرمانی جهان /جابر بهروزی پنجم شد، سجاد دهم

چهارمین شب از رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان در شهر وروتسواف لهستان با عملکرد قابل قبول جابر بهروزی به پایان رسید.

محمدرضا آخوندی / وروتسواف لهستان؛ چهارمین شب از هشتادمین دوره رقابتهای جهانی وزنه برداری با همان تشریفات معمول و براساس پروتکل رقابتها آغاز شد و پس از قهرمانی یکی از زنان روس در دسته 63 کیلوگرم و قطع نوار قهرمانی چشم بادامی ها، نوبت به 12 وزنه بردار 69 کیلویی رسید تا در جشنواره نور و صدا وارد سالن اصلی سنتینانتال هال شوند. براساس جدول، سجاد بهروزی و پسرعمویش جابر نخستین وزنه بردارانی بودند که با تشویق حضار خود ر به کنار تخته رساندند. سجاد که برای چندمین بار است در چنین صحنه ای قرار می گرفت، از صورتش مشخص بود که با فضای حاکم آشنا است، اما چهره جابر کمی متفاوت تر بود.
حدود یک ساعت پیش از آغاز رقابت نیز، جدول اولیه مسابقه منتشر شده و مقرر شده بود سجاد بهروزی در یک ضرب با وزنه 140 کیلوگرم کارش را آغاز خواهد کرد و جابر با چهار کیلوگرم بیشتر. این مسئله در دوضرب برای سجاد 170 کیلوگرم و برای جابر 176 کیلوگرم بود.
به هر حال همه وزنه برداران پس از معرفی دوباره به پشت صحنه رفتند تا برای رقابت سخت و نفس گیر آماده شوند. با زنگ شروع رقابتها، وزنه بردار ارمنی اولین فردی بود که به روی تخته آمد و وزنه 133 کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. پس از او وزنه برداران کلمبیا و فرانسه به روی تخته آمدند تا نوبت به سجاد بهروزی برسد.
سجاد برای مهار نخستین حرکت، با دوبنده قرمز به روی تخته آمد تا با وزنه 140 کیلوگرمی دست و پنجه نرم کند. پشت وزنه رسید و خم شد. فریاد باقری شنیده می شد. کمی صبر کرد و با تمرکز و سرعت وزنه را بالای سر برد. در ابتدا کمی وزنه خم بود، اما هر طور که شده وزنه را نگه داشت و ایستاد. فریادی همراه مشتهای گره کرده به سوی جمعیت نشان از موفقیت او در این حرکت داشت. او رفت تا برای حرکت دوم که 144 کیلوگرم بود به روی تخته بیاید. ما هم منتظر جابر بهروزی ماندیم.
وقتی جابر بهروزی به روی تخته آمد، پنج وزنه بردار دیگر کارشان را آغاز کرده بودند و چهار نفرشان (به غیر از سجاد) کارشان در حرکت یکضرب تمام شده بود. بدین ترتیب جابر برای مهار وزنه 144 کیلوگرم که نخستین حرکتش در رقابتهای جهانی وزنه برداری بود به روی تخته آمد. او نیز دوبنده قرمز برتن داشت و پله ها را دو تا یکی بالا پرید و با قدرت به روی تخته آمد. چهره مصمی داشت. باقری هم بر تمرکز و قدرت حین وزنه زدن تاکید می کرد. او نیز پشت وزنه خم شد و در چشم برهم زدنی وزنه را مانند آب خوردن به روی سرکشید. بدین ترتیب او نشان داد که برای موفقیت وارد این کارزار شده است.
پس از جابر بلافاصله نوبت سجاد بود، اما او یک کیلوگرم به رکوردش افزود تا کمی دیرتر برای مهار حرکت دوم یک ضرب به روی تخته بیاید. سرانجام پس از چند حرکت نوبت سجاد شد تا برای مهار وزنه 145 کیلوگرمی به روی تخته بیاید. زالای فریاد می کشید "محکم - محکم" با همان لهجه همیشگی. سجاد پشت وزنه آمد، خم شد و دستانش را به میله قفل کرد. به سرعت وزنه را بالای سر کشید، اما نتوانست آن را نگه دارد و بلافاصله انداخت. حالا باید یکی دو وزنه بردار دیگر می آمدند تا نوبت به سجاد برسد. او لحظاتی بعد برای مهار وزنه 145 کیلوگرمی به روی تخته آمد. باقری تاکید می کرد که "سجاد ضربه نزن". "برو معطل نکن". "برو ماشاالله". "برو سجاد". او نیز درحال تمرکز گرفتن و قفل کردن دستانش دور میله بود. سجد پس از لحظاتی وزنه را بالا کشید و این بار نیز به سرعت آن را انداخت.
حالا در یک ضرب جابر مانده بود که باید برای مهار وزنه 147 کیلوگرم بر روی تخته می آمد. با کنار رفتن سجاد، تمرکز کادر نی بر روی جابر قرار گرفته بود. وزنه برداری که امید مدال را در تیم زنده کرده بود. وقتی نوبت جابر شد، با همان هیبت پیشین به روی تخته آمد. پشت وزنه آمد و این بار به جای خم شدن نشست. نفس عمیق کشید و وقتی می خواست وزنه را بالا بکشد، درراه باند شصتش دررفت و وزنه را انداخت. خدا را شکر که دچار آسیب دیدگی نشد.
از حرکت یک ضرب برای ایران تنها یک حرکت باقی مانده بود. وزنه 147 کیلوگرمی جابر بهروزی. جابر لحظاتی بعد برای بار سوم به روی تخته آمد. میله را گرفت. نشست. سر و سینه جلو. وزنه را بالای سر برد و با قدرت نگه داشت تا نشان دهد اتفاق چند لحظه قبل یک حادثه بوده و حتی توان بیش از این را هم دارد. به هرحال خطا شدن یک حرکت می توانست او را از کورس مدال عقب بیاندازد، چراکه حریفان به شدت آماده بودند.
با پایان یافتن نیمه نخست رقابتها در حرکت یکضرب، جابر بهروزی با وزنه 147 کیلوگرم پنجم شد و سجاد بهروزی با مهار وزنه 140 کیلوگرم در مکان نهم قرار گرفت.

** حرکت دوضرب
حرکت دوضرب رقابتهای دسته 69 کیلوگرم در شرایطی آغاز شد که سجاد بهروزی به زودی روی تخته آمد و وزنه 168 کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد و با همان سرعت به پشت صحنه بازگشت. وزنه دوم برای او 175 کیلوگرم بود که انتخاب شد. یک کیلوگرم کمتر از نخستین حرکت دوضرب جابر. چندی نگذشت که دوباره نوبت شجاد بهروزی شد تا برای پنجمین بار به روی تخته رقابتهای جهانی وزنه برداری در سال 2013 قدم بگذارد. سجاد برای مهار دومین حرکت دوضرب به روی تخته آمد و کتفش را تکان داد و پشت وزنه خم شد. وزنه را به روی سینه انداخت. سری تکان داد و وزنه را بالای سر برد، ولی بزودی انداخت تا این فرصت برای مهار این وزنه سنگین از دست برود.
حالا او مانده بود و یک حرکت دیگر تا آغاز خاطرات سال 2013. سجاد بهروزی برای آخرین بار در حرکت دوضرب به روی تخته آمد. وزنه 175 کیلوگرمی. در این لحظات صدای هم تیمی های سنگین ترش که در روزهای آتی مسابقه داشتند، به وضوح به گوش می رسید. سجاد به روی تخته آمد و وزنه را به روی سینه گرفت، اما در همان ابتدای کار نتوانست بایستد و وزنه را انداخت. بدین ترتیب او با از مجموع شش حرکت در دو حرکت موفق بود در نهایت با رکورد مجموع 308 کیلوگرم در مکان دهم ایستاد. او در دوضرب نیز با رکورد 168 دوازدهم شد. عملکرد سجاد در این رقابت 20 کیلوگرم از رکورد ورودی اش کمتر بود تا او نیز دومین ناکام تیم ملی وزنه برداری ایران در این دوره از رقابتها باشد.
پس از پایان رقابت سجاد، حالا نوبت جابر رسید تا کارش را آغاز کند. او به روی تخته آمد و وزنه را کمی عقب و جلو کرد. سر و سینه را جلو داد و به روبرو خیره شد. وزنه 176 کیلوگرم بود که براحتی به روی سینه کشید و بالای سر نگه داشت. بدین ترتیب جابر توانست جایگاه خوبی برای خود در جدول دست پا کند.
جابر بهروزی برای دومین حرکت دوضرب خود، وزنه 181 کیلوگرم را انتخاب کرد تا در کورس مدال دوضرب و مجموع باقی بماند، اما حریفان بسیار قدرتمند و خطرناک بودند. پس از حرکت نخست جابر، وزنه برداران به تعداد به روی تخته آمدند تا نوبت به جابر برسد. پس از چند حرکت بود که مربیان تصمیم گرفتند دو کیلوگرم دیگر به وزنه انتخابی جابر اضافه کنند تا برای وزنه 183 کیلوگرم به روی تخته بیاید. او که اینک زیرپوش مشکی رنگی برتن داشت، با فریاد بلندی به روی تخته آمد و پس از زدن پودر به دستش پشت وزنه آمد. دستش را دور میله قفل کرد و همان استیل قبلی را داشت. وزنه را به روی سینه برد و به هر سختی که بود ایستاد تا سه چراغ سفید نصیبش شود. حالا باید به مدال جابر بهروزی بیشتر امیدوار می شدیم. تا همین جای کار جابر بسیار خوب کار کرده بود.
سومین و آخرین حرکت دوضرب جابر بهروزی تنها دو کیلوگرم بیشتر از حرکت ماقبلش بود. وزنه 185 کیلوگرم. در کوران مسابقه بود که یک کیلو دیگر اضافه کردند تا جابر برای وزنه 186 کیلوگرم به روی تخته برود. مهار این وزنه آخرین شانس جابر برای مدال جهانی بود. البته تا همین جای کار هم او خوش درخشیده بود. همین که تا آستانه مدال هم آمده بود و جنگیده بود، قابل تقدیر بود. باز هم با همان روش پیشین پشت وزنه آمد. آخرین فرصتش بود و نباید از دست می داد. وزنه را به روی سینه برد. کمی صبر کرد. اما وقتی بالای سر برد، نتوانست وزنه را نگه دارد و وزنه را انداخت. بدین ترتیب جابر بهروزی با رکورد 183 کیلوگرم در دوضرب در مکان پنجم ایستاد تا در مجموع نیز با رکورد 330 کیلوگرم پنجم شود.
او از مجموع شش حرکت در دو مهار ناکام ماند که این می تواند کارنامه خوبی برای این وزنه بردار جوان در اولین حضورش در رقابتهای جهانی وزنه برداری در رده سنی بزرگسالان باشد.
در این مسابقه پر تب و تاب، فریدون گولیف وزنه بردار جوان آذری رکورد دوضرب جوانان جهان را شکست و پس از او هوی لیائو از چین با مهار وزنه 198 کیلوگرم در دوضرب رکورد دوضرب و مجموع جهان در این دسته را بهبود بخشید. رکورد مجموع جدید جهان 358 کیلوگرم بود.

نفرات برتر این رقابت به شرح زیر است:
1- هوی لیائو از چین - یکضرب 160 کیلوگرم، دوضرب 198 کیلوگرم، مجموع 358 کیلوگرم
2- اولگ چن از روسیه - یکضرب 160 کیلوگرم، دوضرب 180 کیلوگرم، مجموع 340 کیلوگرم
3- فریدون گولیف از آذربایجان، یکضرب 143 کیلوگرم، دوضرب 194 کیلوگرم، مجموع 337 کیلوگرم

43 43

کد خبر 318969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 16
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  80 9
  واقعا یه خسته نباشید مشتی به اقای رضا زاده و باقری میگم که باعث شدند قهرمانان المپیکی خانه نشین بشن
 • بی نام A1 ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  66 8
  من موندم رضا زاده با اینهمه ناکامی و مشکلات تو وزنه برداری چطور هنوز رئیس مونده؟؟؟!!!
 • َََشش A1 ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  48 8
  خخخخخخ...! حقشونه! از این بدترم میشه! میخواستن قهرمانای المپیکو بیرون نندازن!!
 • حسن A1 ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  53 9
  تبریک میگم جناب آقای رضازاده، این هم از کوروش باقری اینا...
 • کمال پیروز IR ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  50 9
  کجایی بهداد که یادت بخیر
  • سینا IR ۰۶:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
   1 19
   مگه بهداد تو وزن 69کیلو وزنه می زد! ... آخه تو این 15 سال اخیر ما کجا تو 69کیلو جز 15 نفر اول بودیم؟
 • پیمان مظفری ساروی IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  62 6
  مبارک فدراسیون شایسته سالار و آقای رضازاده باشه!!!
 • مونا IR ۰۵:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  34 10
  مثلا جوون گرایی کردن همشون از سال ها قبل تو مسابقات جهانی بودن جز درجه دومی های وزنه برداری بودن ولی ادعاشون مخصوصا این پسره تقیان از نعیم سلیمان اوغلو هم بیشتره اینا اگه مدالی گرفتن منتظر جواب مثبت دوپینگشون باشین
 • علی IR ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  10 3
  اقای رضا زاده اخه چرا داری با وزنه برداری ایران این کارو میکن کسی نیست تورو برکنارت کنه اخه جون هرکی دوست داری خودت بورو هرچی علی دایی ابرو برای اردبیل اورده تو ابروی اردبیل بردی
 • محمدرضا محرمی IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  9 3
  ای کاش تیم المپیکی و تیم جوان با هم بودند و بهترین ها انتخاب می شدند و این بار هم مثل پاریس قهرمان می شدیم ولی اقای رضا زاده دستتان درد نکنه المپیکی ها رو خونه نشین کردی.
 • رضازاده PL ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  2 10
  علاقه مندان محترم به وزنه برداری و ورزش، درسته که نبود قهرمانان المپیکی ضربه بزرگی به تیم ملی زده، اما از حق نگذریم که جابر بهروزی در حد خودش خوب کار کرد.
 • محمد A1 ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  8 1
  اینم حق اقای رضازاده که فقط حق ما رو بلده بخوره ولی خدایی هین بچه ها جابر و بهروز بچه های باحالی هستن حقشون این نبود
 • نوید IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  6 2
  هه هه هه هه دهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! رضا زاده باید هرچه زودتر استعفا بده و اگر نداد این وظیفه ی وزارته ورزش هستش که اورا از ریاست خلع کنه.
 • علیرضا IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  3 7
  زنده باد کورش باقری بابت مبارزه با بازیکن سالاری
 • بی نام A1 ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  6 3
  افرين بر رضا زاده خوب وزنه برداري رو نابود كردي. اول شدن چه آسان تختي شدن چه مشگل .
 • احمد س ف A1 ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
  7 2
  درسته اقای رضا زاده چند دوره قهرمان جهان والمپیک شده. اما از مدیریت چیزی بلد هست . یا اینکه ایشون هم یک شبه دکتری یا مهندسی گرفتن. در هر صورت این افتضاح رو به ایشون تبریک میگم.