رفاه کامل شهروندان با ایجاد شهرداری الکترونیک

درعصراطلاعات وباتلاش روزافزن دولت وتمام افرادجامعه برای شکل گیری جامعه اطلاعاتی، به سمت کشوری حرکت می کنیم که درآن ، شهروند به کسی گفته می شود که علاوه برآشنایی کامل بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات مسئولیت پذیر ، پاسخگو، فعال و دارای نقشی موثردرفرایند توسعه ملی باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، حصول اطمینان ازکاربرد فناوری اطلاعات درهمه ابعاد زندگی وسیستم های اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی موجب تحولی بزرگ درشیئه زندگی، کاروفعالیت آنهاشده وازحقوق اساسی هرشهروند به حساب می آید.


شهرداری الکترونیکی باقرارگرفتن درمسیرصحیح می تواند مردم را دررسیدن به رفاه کامل یاری نماید،برای رسیدن به این هدف بایدبرای تاسیس وپیشرفت شهر الکترونیکی تلاش بسیارنمود.به وجودآوردن زیرساختهای مناسب سخت افزاری ونرم آفزاری،ایجادامنیت وپشتیبانی،فرهنگ سازی،روی کارآمدن نیروهای متخصص وهمچنین وضع قوانین موردنیازازعوامل مهم درتحقق شهرداری به صورت الکترونیکی سهم بزرگی درکاهش ترددها وترافیک شهردارد. زیراخیلی ازکارها ازطریق اینترنت انجام می شود وخیلی ازامورهم به دلیل سرعت بالای سیستم های نوین بایک مراجعه صورت می پذیرند.


جهت برپایی وایجادشهردری الکترونیکی بایدقوانین ویژه ای وضع شود واین قوانین اجراشوند مطابق برنامه ریزی سازمان شهرداری ها ودهداری های کشور، شهرداری الکترونیکی اولین گام درتحقق شهرودولت الکترونیکی می باشند.


زیرا بعداز تحقق شهرداری الکترونیکی بسترلازم برای ذیل به شهرودولت الکترونیکی فراهم خواهد شد.

درجهت تحقق شهر الکترونیکی بایدقوانین ویژه ای برای رعایت استاندارهای امنیتی نیز تدوین شود، به طوری که متاسب بانیازها و ویژگی های هرشهرباشد. این قوانین ومقررات ازسوس دولت دربخش های مختلف اقتصادی واجتماعی قابل بررسی است.قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،حقوق مصرف کندگان وقوانین تجارت الکترونیکی ازجمله مهمترین قوانین هستند.درنهایت دریک شهرداری الکترونیکی،کلیه مراکزدولتی وخصوصی بااستفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات وازطریق شبکه های متعدد باهم درارتباط هستند تابدین وسیله امکان انجام فعالیت های بانکی ،تبادلات مالی وخدماتی را به صورت الکترونیکی برای تمامی شهروندان درکلیه اوقات شبانه روزفراهم آورند.

شایداین سوال درذهن شماعزیزان بوجودآیدکه ایجاد شهرداری الکترونیک برای شهرهای کوچک مانند اسلام آبادبه آصورت ضرورتی نداشته باشد اما دوستان ایجاد چنین فناوری درتمام شهرها جهت رفاه حال شهروندان بسیارلازم وضروری به نظر می رسد.منتهای مراتب درکلان شهرها وشهرهای بزرگ کارایی بیشتری خواهدداشت.


باتوجه به تمرکز خدمات درشهرها وهمچنین گسترش کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات وتاثیرات وسیع آن برجنبه های مختلف زندگی شهروندان،امروزه بهره گیری ازروشها وفناوری های نوین خدمات رسانی به شکل (خدمات الکترونیک شهری)درتعاملات وتراکنش های میان شهروندان وسازمانهای دولتی وخصوصی ارائه دهنده خدمات بعنوان راهکاری اثربخش وکارآمد درعرصه خدمات رسانی شهری به شمارمی رود.

بهره گیری از قابلیتهای فناوری اطلاعات وارتباطات درحیطه فعالیتها وحوزه های خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری نیز،فرصتها ومزایای شگرفی رابه همراه داشته وتوسعه آن درقالب خدمات شهرداری های الکترونیک وعرضه آن دربسترشهرالکترونیک، درتعاملات وتراکنشهای میان شهروندان ونهادهای مدیریت شهری یاسایرسازمانهای ارائه ئهنده خدمات گامی بلند درمسیر نوآوری وشکوفایی فعالیتهای خدمات رسانی این سازمان هاتلقی می گردد.

بهره گیری ازفناوری اطلاعات وارتباطات درنهادهای مدیریت شهری ودرراستای تحقق آرمان شهرداری الکترونیک ،به منظوردستیابی به اهدافی چون خدمات رسانی بهتربه شهروندان ،اطلاع رسانی بهنگام ودقیق ،شفاف سازی فرایندهای کاری،هماهنگی وانتقال اطلاعات بین واحدهای مختلف مدیریت شهری صورت می گیرد.این درحالی است که مقامات وسیاست گذاران نظام نیز خدمات رسانی مطلوب به شهروندان رااز اساسی ترین ومهمترین وظایف مسئولین نهادهای خدمات رسان عنوان می نمایند.

امروزه شهرها مظهرشلوغی وترافیک سنگین هستند که باید بااستفاده ازفناوری اطلاعات درشهرداری ها،مشکل عرضه بسیاری ازخدمات شهری راحل کنیم.ارائه خدمات شهری بایدبه نوعی باشدکه شهروندان بتوانند درکمترین زمان بابهترین کیفیت ازآنها بهره ببرند که این امرباتوجه به مشکلات مطرح درشهرها ،تنها باوسایل ارتباطی نوین وبابهره گیری ازدانش های نوین میسرمی شود.اینترنت باتاثیرگذاری برجنبه های مختلف زندگی انسان ،تحول عظیمی ایجاد کرده این تغییرات روند اکثرسازمانها ونهادها رانیز عوض کرده است وآنها راازروش های سنتی به سوی روش های نوین سوق داده است،که اصول آن برپایه تعامل انسان وماشین است.البته این امربه برنامه ریزی دقیق وتوجهبه تمام جزئیات نیاز دارد.تمام انسانها به دنبال صرفه جویی دروقت وهزنه های زندگی هستند واگراین هزینه های معرفی کاهش یابدمی توان ازآن درجهت توسعه دیگرفعالیتها استفاده کردودرنهایت این صرفه جویی موجب سوددهی بیشتر ورفاه بیشترخواهدشد.

دردنیای امروز که هرچه بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم برمیداریم دیگرروابط چهره به چهره ومستقیم نمیتواندپاسخگوی مشکلات شهروندان باشد.همچنین باافزایش جمعیت به ویژه درشهرهای بزرگ و شهرهای حاشیه آنها ،ازیک طرف مراجعات به شهرداری ها وازطرف دیگر ترافیک شهری افزایش می یابد.درنتیجه روشهای جاری وکاغذبازی های موجودنمی تواد روشی مناسب درجهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد.

امروزه استفاده ازفناوری اطلاعات کلیه نظام های اداری وتحقیقاتی غیره ازجمله شهرداری ها رابه عنوان قلب تپنده شهر دست خوش تغییرات وتحولات شگرفی کرده است . شهرداری الکترونیکی یک شکل نوین پاسخگویی به شهروندان برای دریافت بهترخدمات شهری به صورت بهنگام ودر24 ساعت شبانه روز می باشد.

درروشهای سنتی بخش عمده ای ازوقت شهروندان صرف انجام فعالیتهای تکراری وغیرمفید می شود پیمودن مسافت های طولانی برای دریافت خدمات ،انتظاردرسیستم بروکراسی ادارات ،محدودیتهای زمانی ناشی ازحضور فیزیکی درسازمان ها تنها بخشی از اینگونه اتلاف وقتها می باشد.

درحالی که درشهرداری الکترونیک به جای این اموراداری به وسیله شخص چه حضوری وچه ازطریق تلفن درساعات اداری انجام شودبااستفاده ازشبکه های کامپیوتری ارائه خدمات ودستیابی به اطلاعات بصورت شبانه روزی درکل ایام هفته امکان پذیراست .درپایان مطالبم برخی از مزایا و ویژگیهای شهرداری الکترونیک رابیان می کنم.

1-حذف پرونده های کاغذی وتبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی
2-افزایش بهره وری درخدمات شهری به دلیل حذف محدودیت های زمانی ناشی از حضورفیزیکی وافزایش سرعت ودقت ارائه خدمات.
3-ایجادمحلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکردشهرداروسازمان شهرداری.
4-اخذ تمامی مجوزها وپرداخت هزینه های مربوطه همانند عوارض های مربوط به نوسازی و... ازطریق اینترنت.
5-حذف بروکراسی وارائه خدمات تک مرحله ای.
6-اطلاع رسانی دقیق کامل فعالیتهای شهرسازی ،گزارش مرحله به مرحله انجام امورشهروندان(ازطریق ایمیل یا پیامک).
7-امکان بهره گیری کلیه شهروندان به صورت مساوی ازخدمات شهری.
8-امکان نظارت دقیق برعملکردسازمانها وافراد، ارائه آمارها وگزارشات وتقویت قانون مندی ودرنتیجه کاهش فساد اداری وصحت واعتبار عملکردکارکنان.
9-کاهش آلودگی هوا وترافیک به دلیل کم شدن ترددها درشهر
10-صرفه جویی دروقت وانرژی و افزایش رفاه عمومی.
11-افزایش مشارکت مردمی دراداره شهری.

عزیزان شهرالکترونیک یک اختراع ویایک پیشنهادنوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که براساس نیاز جای خودرا بازمی کند اگر امروز چشم خودرا برنیازببندیم فرداباید باپرداخت هزینه های بیشتر قدم دراجرای آن بگذاریم.

 

48

کد خبر 697621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =