جدول کامل برنامه های تلویزیونی و رادیویی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جدول زیر آمده است:

اسامی نامزد ها براساس قرعه کشی انجام شده فهرست شده است. 
 
برنامه های تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی
روز
شبکه
نحوه برنامه
ساعت پخش
شنبه: 4 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
پنج شنبه: 9 خرداد
 
شبکه دوم سیما-
گفتگوی ویژه خبری
22.45 دقیقه
یکشنبه: 12 خرداد؛
 
شبکه جام جم-
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
دوشنبه: 13 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 20.10 دقیقه
شنبه: 18 خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
یکشنبه: 19 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 23.30 دقیقه
دوشنبه: 20 خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
سه شنبه: 21 خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18/10 دقیقه
*مستند  اول این نامزد 13 خرداد ساعت 23.30 همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد
*مستند دوم این نامزد نیز 19 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.
 
برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی 
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
یکشنبه: 5 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
دوشنبه: 6 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
چهارشنبه: 8 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
شنبه 13 خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
20.10 دقیقه
پنج شنبه: 16 خرداد
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
یکشنبه: 19 خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
دوشنبه: 20 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
- ساعت 23.30 دقیقه
 
چهارشنبه: 22 خرداد
شبکه 4 سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
* مستند اول این نامزد همان شب ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.
* مستند دوم این نامزد 20 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد
برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
سه شنبه: هفتم خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه
ساعت 22.45 دقیقه
چهارشنبه: 8 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
شنبه: یازدهم خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
 ساعت 23.30 دقیقه
سه شنبه: 14 خرداد؛
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
پنجشنبه: 16 خرداد؛
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 20.10 دقیقه
 
یکشنبه: 19 خرداد
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
سه شنبه: 21 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 23.30 دقیقه
چهارشنبه: 22 خرداد؛
شبکه خبر
 گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
*مستند اول این نامزد 16 خرداد ساعت 23.30 از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.
مستند  دوم این نامزد 21 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.
 
برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
دوشنبه: 6 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
- ساعت 23.30 دقیقه
 
پنج شنبه: 9 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین-
ساعت 20
یکشنبه: 12 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
 
سه شنبه: 14 خرداد
؛ شبکه چهار سیما
پاسخ به سوالات کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
پنج شنبه: 16 خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
شنبه: 18 خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
یکشنبه: 19 خرداد
شبکه سه سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
سه شنبه: 21 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
*مستند اول این نامزد 16 خرداد در ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.
*مستند دوم این نامزد 21 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم تکرار می شود.
 
برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی 
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
یکشنبه: 5 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
چهارشنبه: 8 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری-
ساعت 22.45 دقیقه
شنبه: 11 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
دوشنبه: 13 خرداد
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
شنبه: 18 خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 20.10 دقیقه
 
دوشنبه: 20 خرداد
شبکه چهارم سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
سه شنبه: 21 خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
چهارشنبه: 22 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 23.30 دقیقه
*مستند  اول 18 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم پخش می شود.
*مستند دوم این نامزد 22 خرداد ساعت 30 دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می شود.
 
برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
شنبه: 4 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان
ساعت 23.30 دقیقه
شنبه: 11 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
یکشنبه: 12 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
دوشنبه: 13 خرداد
شبکه چهارم سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18/10دقیقه
پنج شنبه: 16 خرداد
شبکه خبر-
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
 
 شنبه: 18 خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
دوشنبه: 20 خرداد
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
19.10 دقیقه
چهارشنبه: 22 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
 
*مستند  اول  18 خرداد 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.
*مستند دوم این نامزد 22 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.
 
برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه های رسانه ملی 
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
دوشنبه: 6 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
سه شنبه: 7 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
پنج شنبه: 9 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
 
دوشنبه: 13 خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
 
سه شنبه: 14 خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
پنج شنبه: 16 خرداد
شبکه چهارم سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
دوشنبه: 20 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
 
چهارشنبه: 22 خرداد
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
*شبکه جام جم ساعت 30 دقیقه بامداد14 خرداد مستند اول این نامزد را پخش خواهد کرد.
*مستند دوم این نامزد 20 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.
 
 برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی
زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
شنبه: 4 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
یکشنبه: 5 خرداد
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
سه شنبه 7 خرداد
شبکه جام جم-
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
 
دوشنبه: 13 خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
سه شنبه: 14 خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
شنبه: 18 خرداد
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
یکشنبه: 19 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
سه شنبه 20 خرداد
شبکه سوم سیما-
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
*مستند  اول این نامزد 3 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.
*مستند  دوم این نامزد 19 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.
/27212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 5
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • ساسان08 IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۳
  26 18
  سلام شبكه چهار در استان گيلان بدون هيچ اطلاع رساني حذف شده جالبي اينجاست كه با حذف شبكه 4 شبكه 3 به شبكه 4 انتقال پيدا كرده است . تا كنون و با گذشت دو هفته از اين موضوع هيچ گونه اطلاع رساني و زير نويسي انجام نشده است . حال سئوال اينجاست كه اينكار براي رفتن مردم به سمت گيرنده ديجيتال انجام شده است يا خير . ما نخواهيم براي ديدن شبكه هاي تلويزيون گيرنده ديجيتال بگيريم بايد كي رو ببينيم . ببخشيد كه اين مطلب رو اين جا مطرح كردم كه با موضوع پخش برنامه ها شايد ارتباطي نداشته باشد . در ضمن از خبر آنلاين خواهشمندم اگر امكان دارد اين موضوع را پيگيري بفرمايد. با تشكر
 • ساسان08 IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۳
  38 42
  گفتگوي ويژه خبري 4 خرداد با بازي بايرن مونيخ - دورتموند همزمان شده است . كه نوبت آقاي جليلي مي باشد. به نظرم بر روي تماشاي مردم تاثير منفي دارد . به طور حتم فوتبالي ها كه فينال ليگ قهرمانان رو از دست نمي دن.
 • مهدی IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۴
  78 11
  آقا ساسان 08 شما تو این سایت پارتی داری ؟ بگو همین کامنتهای ما رو هم بزارن دیگه . میخواستم بگم آقای جلیلی ظرفیت ریاست جمهوری ندارن ، دقیقا مثل احمدی نژاد که وقتی به قدرت رسید خودش رو فراتر از قانون میدید.
 • بدون نام IR ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
  5 0
  لطفا این سئوال منتقل شود تا کاندیداها نظراتشون رو در مورد این مساله هم مطرح کنند موضع کاندیدها در خصوص بورسهایی که اخیراً وزارت علوم به برخی افراد می دهد چیست؟ این بورسها ابتدا بورس خارج است که بدون شرکت در آزمونهای ورودی به برخی داده شده و بعد تبدیل به داخل شده و مازاد بر ظرفیت اساتید از وزارت علوم مجوز می گیرد و بودجه مشخصی به دانشگاههاو اساتید مشخصی اختصاص داده می شود
 • مسعود A1 ۰۵:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
  4 0
  دوستان مستند اقای ولایتی 13خراد شنبه و مستند اقای رضایی 13 خرداد شنبه !! یکی میشه توضیح بده ؟؟