کریم مجتهدی

  • فیلم | کریم مجتهدی: مردم سراغ فیلسوف نمی‌آیند

    فیلم | کریم مجتهدی: مردم سراغ فیلسوف نمی‌آیند

    فیلمدکتر کریم مجتهدی در شوکران گفت: اگر قانون را قبول نداشته باشم، به آن احترام نمی‌گذارم، اما سقراط، شوکران را احترام به قانون می‌دانست. به سقراط می‌گفتند خرمگس؛ یعنی کسی که مردم را نیش میزند تا آن‌ها را بیدار کند. فیلسوف است که به سراغ مردم می‌رود تا با آنها گفتگو کند، مردم سراغ فیلسوف نمی‌آیند. بنابراین هیچ فیلسوفی نباید انتظار داشته باشد که شنونده داشته باشد و مردم طالب او باشند.

بلیط هواپیما
‍‍‍