شفقنا نوشت:

بر اساس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺳﺎﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﺮوز ﺣﺪود 370 ﻣﺎﻫﻮاره در ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﻮاج ﺣﺪود 12000 ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ . از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 370 ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﻮاج ﺣﺪود 30 ﺗﺎ 35 ﻣﺎﻫﻮاره آﺳﻤﺎن کﺸﻮرﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ‌دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره، ﺣﺪود 3000 ﺷﺒﻜﻪ آﺳﻤﺎن اﻳﺮان را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

این پوشش ماهواره‌یی درحالیست که ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲزﺑﺎن ﻣﺎﻫﻮاره‌ای نیز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎرﺳﻲ‌زﺑﺎن در ﺳﺎل 1375 ﺗاﺳﻴﺲ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ‌اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺣﺪود 45 ﺷﺒﻜﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل سه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲ‌زﺑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

با توجه به تاثیرگذاری ماهواره در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، گفت‌وگوی پیش رو به تاثیر ماهواره در ابعاد مختلف نهاد خانواده از جمله حقوق خانواده در برابر شبکه‌های ماهواره می‌پردازد.

دکتر محمد روشن، عضو هیات علمی دانشگاه، زندگی ابتدا با ذکر آماری درمورد ماهواره گفت: ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ سه ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﺑﺸﻘﺎب ﻣﺎﻫﻮاره‌ای در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآورد ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 15 ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺎﻫﻮاره‌ای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه‌ای دارﻧﺪ.

او گفت: ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ‌ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ سالهای 1373 ﺗﺎ 1383 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره‌ای دارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آنها را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺮوط ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻲ‌داﻧﻨﺪ. به گونه‌ای که ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از ﻣﺎﻫﻮاره در ﺳﺎل 1386 ﺣﺪود 35 درصد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻣﺎر در ﻃﻮل چهار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ چشم‌گیری ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: می‌دانیم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. همچنین ﺟﺪای از ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺐ، اﺧﻼق و ﻋﺮف ﻧﻴﺰ از ﺣﻘﻮق وﻳﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﻪ تحکیم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت، رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻛﺮد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌رﺳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره‌ای و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺮف و اﺧﻼق ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﺷﺪن و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪن آﺳﻴﺐ‌ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.

او معتقد است: ماهواره‌‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻀﻪ‌ﻛﺮدن اوﻗﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻣﻦ زده‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪف آنها ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻛﺸﻮری اﺳﺎس ﺗﺼﻮرات، ارزش‌ﻫﺎ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﻧﻴﺰ روش‌ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.

دکتر روشن با تاکید بر این که ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ارزش‌ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ نیست، گفت: در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ‌آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه‌ﺗﺮ و پنهان‌تر ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻠﻄﻪ‌ﺟﻮ را ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻲ‌ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻠﻲ‌ﻛﺮدن ﺳﺒﻚ‌ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ‌دﻫﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪن ارزش‌ﻫﺎ و ﻋﺎدت‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ‌ای از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره‌ای ﺻﻮرت ﻣﻲ‌ﭘﺬﻳﺮد..

این محقق با بیان این که اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﻢ‌ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره‌ای ﺣﺎوی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ارزش‌ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ، اﻣﺮی ﻣﻀﺤﻚ و ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌رﺳﺪ گفت: در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ آزاد ﺟﻨﺴﻲ، رواﺑﻂ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ﺟﻨﺴﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮدﻳﺪ درﺑﺎره‌ی اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ازدواج، ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﮕﺎه آزاداﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮد. ﻃﺮح ﺳوال و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻜﺮر درﺑﺎره دﻳﺪﮔﺎه‌ﻫﺎی اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺑﻨﺪوﺑﺎری رو ﻧﻴﺎورده‌اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺋﻪ دﻳﺪﮔﺎه‌ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳوال‌ﻫﺎی ﺷﺒﻬﻪ‌اﻓﻜﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻗﻨﺎع ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺮﻳﺎل‌ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻤﺒﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺮه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ از ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﻣﺎﻫﻮاره‌ای ﻓﺎرﺳﻲ 1 ﭘﺨﺶ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ .

به گفته وی، اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣساله ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ روﺑﻪ‌رو ﻛﺮده و در ﻣﻮاردی آن را ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺳﺮدی و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ.
او در ادامه گفت: ﻣﺎﻫﻮاره‌ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد و دﮔﺮﮔﻮن‌ﺳﺎزی‌ﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ارﺗﺒﺎط‌ﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ از ﻧﻮع ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آنها ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و دوری از ﮔﺮوه دارد. در اﻳﻦ شرایط، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﺑﻲ‌اﺣﺴﺎس ﺷﻜﻞ ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد و ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‌ﺷﻮد که اﻳﻦ آﺳﻴﺐ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﻳﻦ و زن و ﺷﻮﻫﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﺪ..

دکتر روشن در ادامه به موضوع ماهواره و ترویج خشنوت خانگی اشاره کرد و در این باره گفت: در حقوق ایران، خوشرویی و مسالمت زوجین با یکدیگر، مهربانی و دوری از اعمال موجد کینه و آزاردهنده و دوری از داد و فریاد یا ناسزا و مجادله، حسن معاشرت محسوب می‌شود. بنابراین ایجاد فضای خشن و آزاردهنده از مصادیق سوء معاشرت است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که تولید برنامه‌های حاوی خشونت از مشکلات رایج دنیای رسانه‌هاست؛ گفت: به دلیل تقاضای بازار، هزینه‌ی کمتر و ایجاد هیجانات کاذبی که مخاطبان را بیشتر به خود جذب می‌کند، تولید این‌گونه محصولات (در قالب فیلم، کارتون، داستان و غیره) در دستور کار شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای است.

او گفت: در واقع ماهواره‌ها می‌توانند به صورتی پنهان قالب‌های خاص فرهنگی را در ذهن فرد ایجاد کنند، این قالب‌ها می‌تواند نوعی اقتدار در شکل مردسالاری یا تسلط مرد بر زن و هم چنین روابط ناسالم با فرزندان باشد.

به گفته این محقق، هنگامی که در یک سریال تلویزیونی مرد بودن عامل سلطه بر سایر اعضا معرفی می‌شود یا درخواستهای بجای فرزندان نادیده گرفته می‌شود و همزمان پاسخ زن یا فرزندان در قالب پرخاشگری به نمایش در می‌آید خشونت خانگی ترویج شده است. همچنین متقابلا ماهواره‌ها با ترویج فمینیسم و زن‌سالاری به نوعی به خشونت علیه مردان نیز دست زده‌اند.

او گفت: نظریه‌های جدید در زمینه‌ی خشونت خانوادگی به دنبال شناخت عوامل ساختاری هستند که خانواده را مستعد بروز خشونت می‌سازد. به عبارتی خشونت بر ضد زنان مشکل شخصی یا خانوادگی نیست، بازتاب ساختارهای وسیع خشونت مردان بر علیه همسران‌شان به هیچ وجه تخطی از نظم اجتماعی نیست، بلکه برعکس تایید نوع خاصی از نظم اجتماعی است و می‌توان آن را ناشی از این باور اجتماعی- فرهنگی دانست که زنان کم اهمیت‌تر و کم ارزش‌تر از مردان هستند و بدین ترتیب فیلمها و سریالهای ماهواره‌ای اگر مروج نوعی نابرابری غلط بین زن و مرد هستتد که به تیرگی روابط میان آنها دامن می‌زند.

این استاد دانشگاه تاکید دارد: نقش ماهواره‌ها به‌طور عمده در طرح نیازها و خواسته‌ها است، در برخی از سریال‌های تلویزیون مردان متاهل به پنهان‌کاری و داشتن رابطه با زنان دیگر متهم می‌شوند. حتی اگر چه هدف این سریال‌ها نشان دادن چهره‌ای نامطلوب از این رفتار باشد، بیننده این سریال‌ها ممکن است با برداشت سطحی از اینگونه موارد تحت تاثیر آن قرار گیرد.

دکتر روشن گفت: خشونت خانگی در تمامی کشور‌ها، حتی در کشور‌های پیشرفته‌ای که قوانین حمایتی محکمی جهت جلوگیری از خشونت علیه خانواده دارند نگران کننده است. بخش تجاری ماهواره‌ها و بخصوص شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و کابلی با نمایش فیلمهای اکشن به خشوننت در خانواده دامن می‌زنند. این درحالیست که پخش صحنه‌های خشن در فیلم‌های سینمایی رفتار خشن را در افراد بر می‌انگیزد، چرا که خشونت، تمایل به خشونت را کاهش نمی‌دهد، بلکه خشونت موجد خشونت است، مشاهده خشونت در تلویزیون موجب افزایش پرخاشگری در میان تماشاگران می‌شود.

به گفته وی، طلاق نیز مانند سایر آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی است و تاثیر برنامه‌های ماهواره‌ای در این مورد می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم باشد. در واقع ماهواره‌ها نقشی کلیدی در تبیین شکل‌گیری فشار ناشی از خلاء ایفا می‌کنند. ماهواره‌ها ممکن است با ارائه‌ی تصاویری از چشم و هم چشمی عمومی در مورد برخورداری از یک زندگی مرفه، احساس محرومیت نسبی را تشدید ‌کنند و موجب وارد کردن فشار برای رسیدن به سطوح بالای موفقیت شوند.

به گفته وی، با توجه به ویژگی آنلاین بودن عصر ارتباطات و دسترسی روز‌افزون و نامحدود کودکان به برنامه‌های ماهواره‌ای این نگرانی جدی وجود دارد که آنها الگو‌هایی نامتناسب با مختصات فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و ملی خود انتخاب کنند که از پیشینه و هویت تاریخی خود جدا شوند..

دکتر روشن معتقد است: ماهواره‌ها از طریق تأثیرگذاری بر ارتباط منفی بین والدین و فرزندان منشأ تحولات بزرگی در تربیت فرزندان می‌شوند. نسل جوان امروز در مقایسه با نسل‌های گذشته کمتر زیر بار ارزش‌های دیکته شده توسط خانواده می‌رود و به طور خلاصه می‌توان گفت امروزه تنها مدارس و مساجد و سایر نهادهای اجتماعی جایگزین نقش تربیتی فرزندان نشده‌اند، بلکه رسانه نیز نقش مهمی در این میان دارد و فرزندان الگوهای رفتاری خود را در بسیاری موارد از رسانه اخذ می‌کنند؛ بنابراین جای تعجب ندارد که هنرپیشگان و بازیگران فیلم‌ها و سریال‌ها بیش از معلمان مدارس و اساتید دانشگاه‌ها به‌عنوان الگو شناخته می‌شوند.
به گفته وی، یکی‌دیگر از مسائلی که به شدت بر تحکیم نهاد خانواده تاثیر‌گذار آموزش زن‌صفتی به مردان است. تبلور زن‌صفتی برخی از مردان را می‌توان در برخی شبکه‌ها و خوانندگانی مانند «مایکل جکسون» با صدای نرم و ملایم و چهره بی‌مو مشاهده کرد

او در ادامه گفت: یکی‌دیگر از مظاهر انحراف اخلاق جنسی اباحه‌گری و حساسیت‌زدایی نسبت به حریم‌ها یا تابوهای زبانی است؛ امری که امروز مکرر توسط فیلم‌ها و سریال‌های جهانی ماهواره‌ای نقض می‌شود. بنابراین کلمه ممنوع و استفاده از یک تعبیر غیرمستقیم دو روی یک سکه‌اند. تغییر دادن تابوهای زبانی و نیز رفتاری و به تدریج حساسیت‌زدایی از واژه‌هایی مثل دوست دختر، دوست پسر و الفاظ مربوط به مشروب‌خواری و روابط جنسی که منجر به انحرافات خطرناک در اخلاق و فرهنگ جنسی می‌شود یکی از نتایج برنامه‌های غیراخلاقی ماهواه‌هاست. در سریال‌های بعضی شبکه‌ها مثل فارسی 1 که بیشتر سریال‌های خانوادگی خارجی پخش می‌شود، نوعی اباحه‌گری همان‌طور که اشاره شد با آوردن به اصطلاح حسن تعبیر‌هایی مانند «بیا با هم خوش بگذرانیم»، «دیشب شلوغ‌کاری کردیم» و ... علاوه بر این‌که خانواده‌ها را جلوی تلویزیون نگه داشته است، فرصت نمایش رفتارهای جنسی را به اعضای بسیاری از خانواده‌ها می‌دهد..

این عضو هیات علمی دانشگاه، یکی‌دیگر از مسائل برنامه‌های ماهواره‌ای را تحلیل «قاب» آنها دانست و در این باره گفت: قاب کلان بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای مثل فارسی 1 در حال حاضر، تداعی‌کننده خیانت و روابط جنسی است؛ به ویژه در بعضی از سریال‌ها این موضوع بسیار حاد است و مخاطب این دسته از سریال‌ها هر لحظه منتظر یک صحنه اروتیک جنسی است..

 


23231

 

کد خبر 392082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 24
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 1
 • عرشیا A1 ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  ماهواره رو نگاه میکنم و ازش لذت میبرم .همه جور سلیقه ای رو پوشش میده .شما هم بشینید سیمای تاکنون ضرغامی و زین پس سرافراز رو ببینید و حالش رو ببرید .خلایق هرچه لایق .
  • فاطمه IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
   10 35
   سلام دوست عزیز ،حیف عمر گران بهتو توی این بر نامه های مستهجن میذاری،واقعا حیف این نجابتت نیست که بزاری ازت بدوزند وگربه محض رضای خدا موش نمی گیره عزیزم
 • عموفری A1 ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  31 62
  آقای دکتر در مضرات ماهواره شکی نیست ولی چرا با این وجود که خیلی ها می دانند ماهواره چه ضررهایی دارد بازهم نگاه می کنند؟
 • ss IR ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  51 25
  نهایتا مردم ایران مقصر هستند که این سریال ها را می بینند. احیانا صدا سیمای بسیار قوی هم داریم که فوق العاده برنامه های خوبی دارند اما مردم دچار غرب زدگی شده و برنامه های ماهواره را دنبال می کنند صد البته حتما یک جایزه ویژه هم به مسئولین صداسیما بابت تولیدات موفق و برنامه های فرهنگی موثر بدهند.
 • جعفر A1 ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  65 3
  یعنی اگه صحبت های افراطیون و جبهه پایداری ها هم از ماهواره پخش میشد مردم اینقدر استقبال میکردن؟ یکم فکر کنید بعد نظر کارشناسی بدین خواهشا
 • فرهاد IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  13 78
  با این مقاله کاملا موافقم خیلی قشنگ دارن رو فرهنگ ما مانور میدن عین الماسی هستیم که دارن بهمون شکل میدن
 • بی نام IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  97 8
  در کل میخان بگن ماهواره بد است.صدا سیما خوب است.
 • بی نام RO ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  9 119
  اینها همگی در کتب آخر الزمانه اومده مردان شبیه زنان و زنان شبیه مردان و...
 • بی نام US ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  123 8
  والا آسیبهایی که پارازیت و عملیات نابودی دیش های ماهواره ای بر جان و روان آدما میذاره بسیار بیشتره
 • بی نام IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  45 8
  خیلی ببخشید همین که خیلی هم چشم و گوش بسته جوان رو نگه دارید هم در جامعه فورا فریبش میدهند و هزار جور بلا سرش میارن و هم بعد از ازدواجش کلی مشکلات از عدم آگاهی از نوع رفتارهای جنسی و خواسته های طرف مقابلش به بار میاد که خودتون میدونید و منجربه طلاق میشه.
 • فرهاد A1 ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  57 7
  دست بر دارید از این حرفها. مردم که از صبح تا شب بیکار نیستند بشینن پای ماهواره "تأثیر" بپذیرند. مردم شب که خسته از کار برمیگردن اگه خوابشون نیاد و دردسر دیگه ای نداشته باشند دو ساعت واسه رفع خستگی و تنوع مشینن این برنامه ها رو می بینن. اونم دلیلش اینه از بس برنامه های صدا و سیمای خودمون کسالت بار و بی محتوا است مردم به سمت ماهواره میرن. ضمنا مگه شما آمار دارید که از این 15 میلیون چند درصدشون برنامه های بی محتوا نگاه میکنن و جند درصدشون برنامه های خوب و مفید رو انتخاب میکنن. این همه شبکه خوب ماهواره ای هم وجود داره.
 • بی نام IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  26 4
  این موضوع فقط در مورد شبکه های سینمایی فارسی زبان میتونه صحیح باشه نه تمام شبکه ها...وقتی مردم خودشون به جای شبکه های اموزنده و علمی ترجیح به تماشای سریالهای شبیه به هم کشور دوست و برادر ترکیه میدن معلومه این شبکه ها مثل قارچ رشد میکنند
 • مازيار IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  15 7
  ماهواره فوايد زيادي داره ولي بعضي از كانال ها l در سريال هايشان خيانت زوجين را ارزش قلمداد ميكنه و متاسفانه برخي از مخاطبان در ايران،اين موارد را به عنوان ارزش هاي خوب تلقي كرده اند و فكر مي كنند اگر خيانت كنند مثل مردمان كشور هاي هاي ديگر رفتار كرده اند
 • بی نام US ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  61 3
  والله آسیب هائیکه تلویزیون ایران بالاخص در حوزه سیاست به اعصاب و روان ایرانیان وارد می کند کم نیست بویژه در طول 5 سال گذشته انواع و اقسام اهانت ها و توهین ها به یک بخش بزرگی از مردم در حوزه سیاست وارد شده که ............... چی بگم که بتونی منعکس کنی
 • بی نام IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  15 10
  شما به جاي پارازيت انداختن يكي كيفيت برنامه هاي تلويزيون را بالا ببريد يكي هم اين كه با شركت هايي كه تبليغاتي در تلويزيون هايي كه بي اخلاقي را در سريال هايشان اشاعه ميدهند را برخورد كنيد نظير شبكه جم ،اگر منبع مالي اون شبكه ها قطع بشه اون شبكه ها هم نمي تونند اون سريال ها را پخش كنند
 • علی IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  39 4
  اگه این ماهواره و کشوری به اسم امریکا نبود بدبختی ها و مشکلات کشور رو می خواستیم گردن کی بندازیم؟ والا ریشه مشکلات یه چیز دیگست ، تا وقتی که بخوایم خودمون رو گول بزنیم و به جای واقعیات جامعه ، مسائل خارجی و دشمن رو ریشه مشکلات بدونیم هیچی حل نمیشه و فقط درجا میزنیم....
 • بی نام IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  35 3
  باور کنید آسیب هایی که این تحلیل های آبکی به جامعه میزنه بیشتر از تاثیر ماهوارست
 • ali A1 ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  52 5
  عفت کلام داشته باش .مگه زن چشه؟ که میگی مردان زن صفت.اگه مشکل از مردهاست بهتره بگی بی صفت یا ... نه این که اسم و صفت زنها رو به گند بکشی.
 • بی نام IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  18 4
  با وجود شبکه جم کسی دیگه فارسی 1 نگاه نمیکنه.عمر این سریال ها تموم شد.یه موج راه افتاد ولی الان فروکش کرده کسی زیاد اهمیت نمیده به این برنامه ها.کاش صدا و سیما با مدیریت جدید بتونه رقابت رو ببره چیزه که تا الان بازنده بوده...
 • کاظم A1 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
  9 43
  به نظر من اینقدر که این شبکه های فارسی زبان مثل بی بی سی و من و تو و جم و.....خطرناک هستن اون شبکه هایی که فیلم های پورن نشون میدن خطرناک نیستند...البته نمیگم برید خدای ناکرده از اون شبکه ها ببینید ها.من خودم یه فیلم دیدم که تو بی بی سی باکره بودن و عفیف بودن دختر ها رو تا موقع ازدواج عقب ماندگی توصیف میکرد و مسخره میکرد یا اینکه میگفت چرا زنها نباید همزمان دوتا شوهر داشته باشند یا اینکه پسرها قبل ازدواج باید رابطه جنسی داشته باشند.از این دست بحث ها هم تو اینجور شبکه ها زیاده و من اصلا نمیدونم که چرا بی بی سی که یک بنگاه خبریه و هرکی اسمشو میشنوه یاد خبر میوفته این جور مسائل رو مطرح میکنه؟اون شبکه هایی که سریال هم پخش میکنن که هیچی .حالا هم یه عده میان تشبیه مسخره دو لبه چاقو رو بکار میبرن
 • بی نام A1 ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
  21 4
  توی کشورهایی که نیازی به ماهواره نیست به اندازه ایران خیانتهای متأهلی میشه؟ دلیلش رو باید توی چیز دیگه ای جستجو کنید. مخاطب اگر حالش خوب باشه هزار تا فیلم هم ببینه روش تأثیری نمیذاره. تازه اگر حالش خوب باشه خود بخود سراغ فیلمهای احمقانه ای مثل کانال جم تی وی نمیره و از ماهواره خیلی چیزها یاد میگیره که مثبت و موثره. حالا چرا مخاطب اینجوری شده رو باید از شما پرسید
 • احمد اشرفي نوشنق از اردبيل A1 ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
  14 18
  ماهواره فوايد زيادي داره خيلي خوبه
 • بیچاره IR ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
  7 16
  کسانی که میگید خوبه یه روزی متوجه میشید بده که خیلی دیرشده من به سرم رفته و زندگیم نابود شد.
 • زن بودن مزیت است جناب استاد US ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  17 6
  تازه آقای دکتر با بکار بردن اصطلاح تحقیر کننده زن صفتی خودش هم همین حشونت کلامی رو بکار برد و از موقعیت خودش به نفع یک فرهنگ کثیف و واپس گرا استفاده کرد.پس برای اینکار احتیاج به ماهواره هم نیست بدون ماهواره هم میشه اینکارو کرد.