حسین الله‌کرم مطلبی درباره کوروش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، متن صفحه اینستاگرام حسین الله‌کرم در زیر آمده است:

آيا کوروش وجود خارجى دارد؟

مطلب زير زمانيكه عده اى براى جشن تولد كوروش،كنارمقبره اش رفته بودند در دوبخش تهيه شد.

١- ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻦ؟؟؟ ۲-ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ، ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ " ﻣﺮﺩﻭﮎ" ﺑﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺑﻞﺭﻭ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩﻩ ؟

۳- ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟ ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ،ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟؟؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟!  ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ،

ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟؟؟  ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻪ ﮐﺴﯿﻪ؟؟؟ * ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ! ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ،ﺍﺳﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻧﺸﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ! ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﯽ، ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟

۴- ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ، ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ،ﺍﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ، ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﺯﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩﻩ،ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩﺟﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻮﻥ!!! ﺣﺘﯽ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ،ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺭﻭﺷﻪ!ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭیش ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﻪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺗﺶﻧﺒﺎﺷﻪ؟؟؟ ۵- ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﺸﻮﻥ ﺗﺎﺭیخ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ ﻭ ﻧﻘﻞ ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ‏(ﻉ‏) ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﮐﺸﻒ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ همه ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ!!! ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ، ﯾﻬﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺷﻒ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﺸﻪ ؟ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ !!!! ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯼ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻗﺒﻠﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻥ؟؟؟ 

29219

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 606100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 36
 • نظرات در صف انتشار: 2
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  دربین بستگان شما کسی هست نامش یزید باشد؟ پس یزید هم وجود خارجی ندارد
 • بی نام A1 ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  کوروش ساخته و پرداخته ی انگلیس و حکومت پهلویست برای مقابله با نفوذ اسلام و اعراب
 • امیر تبریز اوغلی IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  کوروش یک تخیل و داستانی بیش نیست. مثل رستم و اسفندیار و زال
 • مجتبا EU ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  نیازی نیست که حتما در بین ایرانیان از کلمه کوروش استفاده بشه. کوروش یک شخصیت جهانی است و در بفقیه زبان ها نیز افراد به این نام وجود دارد. به عنوان مثال کلمه کریس تغییر یافته کلمه کوروش است. از این گذشته این شخصیت ها همیشه با القاب خوانده می شدند.
  • بی نام A1 ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
   هیچ جای تاریخ کوروشی وجود نداشته تمدن عیلامی و بابلی صاحب اصلی کتیبه های منسوب به هخامنشیان هستن و قبر مادر سلیمان رو به اسم کوروش زدن چه کوروشی چه کشکی اینها همه تخیلات پهلوی هابودن
 • حقگو A1 ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  در مورد کوروش کبیر بیش از چهار هزار کتاب نوشته شده. لطفا حرفهای بی اساس و بی منبع چنین افرادی رو منتشر نکنید. ایشون حتی نمیدونه که تخت جمشید توسط کوروش ساخته نشده و این داریوش بود که دستور ساخت تخت جمشید رو صادر کرد. ضمناً از کوروش کبیر آثار بسیار زیادی در مناطق مختلف ایران و خارج از ایران وجود داره که سلسله کاخهای هارپاگ از اون جمله هستن.
 • بی نام IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  تا ایرانی زنده س کوروش هست و زنده هست.
 • بی نام TR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  وقتی واقعه هولوکاست که همین هفتاد سال پیش رخ داد و بازماندگانش تا همین اواخر زنده بودند را افسانه می خوانند دیگر افسانه خواندن کورش که کاری ندارد
  • آرش ن EE ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
   تاریخ را بیشتر مطالعه کن از منابع داخلی نه منابع سفارشی خارجی
 • محمد رضا IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  1 مردم جهان کوروش رو میشناسند یک جستجو کنید به غربیهایی بر میخورید که نامشون تغییر شکل یافته کوروش است مانند cyrus. ایین کوروش مزدیسنا بوده و یکتا پرست ولی بدلیل ازاد اندیشی به کیش مردم مغلوب احترام میگذاشته. 2بسیاری از ادیبان و مورخان اعتقاد دارن پیشدادیان که در شاهنامه به اونها اشاره شده همان هخامنشیان هستند در ضمن که نباید از یاد برد که باستان شناسی بصورت علمی طی دوسده اخیر پا گرفته. 3تخت جمشید در دوره داریوش کبیر بنا نهاده شده و ارتباطی با کوروش نداره ولی شهر باستانی پاسارگاد یکی از پایتختهای کوروش بوده 4کوروش بنیان گذار امپراطوری پارس بوده و کسی که گستره مرزها رو از رود سند تا رود نیل کشاند داریوش کبیر بوده و نامش هم از طاق بستان تا کانال سوئز دیده میشودو روم هم عصر کوروش نبوده
 • بی نام A1 ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  ما ملت ایران دوست داریم یه کوروش فرضی درست کنیم و بزرگداشت هم واسش بگیریم ...
 • ایران IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  به جناب الله کرم تنها از زبان حضرت مولانا پاسخ میدهیم که.....هرکسی کو دورماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش
 • بی نام A1 ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  دلیل نمیشه که واقعیت رو قبول نکرد
 • بی نام A1 ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  ببخشید شما؟؟
 • بی نام DE ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  اصلا وجود داشته یا نداشته چه فرقی به حال الانمون میکنه
  • بی نام A1 ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
   این همه کارشناس و باستانشناس لوایح کوروش و هخمانشیان را از لحاظ تاریخی تائید می کنند بعد یک نفر همه این علم و کار تخصصی را رد می کند این شکلی باشد خیلی از چیزهای دیگر که مربوط به حدود 1400 سال پیش است زیر سوال می رود نه فقط کوروش...
 • احسان A1 ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  والا کمبوجیه هم شاه بود ولی اجداد ما هیجکدوم اسمشون کمبوجیه نیست. نکنه اونم وجود خارجی نداره
 • بی نام A1 ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  اقای الله کرم این حرفت با چه سندیتیه این همه کتاب درباره کوروش واقعا چرا
 • کوروش A1 ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  من خودم کوروش هستم
 • بی نام GB ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  چرا باید در مسائلی که تخصص نداریم نظر بدیم
 • رر IR ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  کوروش بزرگترین پادشاه کل تاریخ بشریت بوده و تمامی کشورهای دنیا به اون احترام میزارن و تو کتاب های درسیشون درباره منش و کشورداری کوروش کبیر مینویسند و تو اکثر کشورهای جهان روزش رو گرامی میدارن
 • بی نام IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  کلی خندیدم ..
 • بی نام A1 ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  حالتون خوبه؟
 • بی نام IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  به آقای دکتر الله کرم توصیه میکنم کتاب امپراطوری هخامنشی نوشته پروفسور پی‏یر بریان و پروفسور رمی بوشارلا محققین ارشد مرکز مطالعات علمی ملی فرانسه را بخوانند. اگر زبان فرانسه یا انگلیسی نمیدانید اشکال ندارد. کتاب به فارسی هم ترجمه شده است.
  • بی نام IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
   چرا منابع کوروش همش خارجیه خوب مشخصه یک خبری هست که ما چیزی پیدا نکردیم
 • سیروس A1 ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  این اظهارات از اساس غلطه
 • بی نام IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  کوروش رو انکار کردن یعنی چه؟
 • بی نام A1 ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  منطق کلام در حد صفر، چون جدم نام مذهبی دارد کوروش وجود ندارد، ماشالا سردار
 • بی نام IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  این متن رو از روی مطالب ناصر پورپیرار قبلا حامد زمانی و چند نفر دیگه منتشر کرده بودند.کلا توهمات اون بسیار زیاده. جالبه که اسنا برای نشون دادن دین وطن رو باید نابود کنند.بالاخره کوروش بوده یا نبوده؟تو خود متن راجع به منشور کوروش نوشته شده ولی یجا گفته کلا الکیه. چرا کتاب نیست؟؟؟؟
 • بی نام A1 ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  برای روشن شدن ذهن بعضی ها نظرات شما را به سوره ی کهف ایات 83 تا 102 جلب میکنم حداقل قران را که قبول دارند که علامه طباطبایی دارنده تفسیر المیزان در جلد 13 ص536 و ص541 به روشنی این امر را روشن کرده که ذوالقرنین همان کوروش است . تورا خدا بدون مطالعه حرفی نزنید .
 • بی نام A1 ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  اعراب در حمله به ایران همه کتاب خانه ها ی ایران را آتش زدند بخاطر همین ما از گدشته اطلاعات زیادی نداریم
 • متین A1 ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  از اون موقعی که پای اعراب به ایران باز شد بذر نفرت و کینه نسبت به آریاییها پاشیده شد این اظهارات هم دنباله همان تفکر است
  • ایراندوست EU ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
   26 6
   واقعا
 • بی نام RO ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  من نمی دونم این آقا کیه، ولی حرفاش منطقیه
  • ایراندوست EU ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
   46 6
   متاسفم از منطق چیزی نمیدانی.
 • ناشناس RO ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  تازه محمود احمدی نژاد که هلوکاست را انکار می کرد کوروش را قبول داشت.