افت رشد جمعیت ایران اگر هر اتفاق ناخوشایندی داشته باشند،‌ یک خبر خوب برای پسران دارد؛ اجبار به حرفه ای شدن سربازی. اما این جبر به این زودی ها فرا نمی رسد.

امید کریمی: در دو هفته گذشته دو منبع مختلف از لزوم حرفه ای شدن سربازی حرف زده اند؛ مرکز پژوهش های مجلس و موسسه مطالعات جمعتی ایران.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده سربازی به شیوه ای که اکنون وجود دارد، باید تغییر کند و ۷ راه‌کار را برای جایگزینی سربازی به شیوه فعلی پیش‌بینی کرده است (اینجا)

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت هم اعلام کرده با توجه به افت رشد جمعیت،‌ نیروهای نظامی ایران باید به سمت حرفه ای شدن بروند، چون زاد و ولد با همین روند و حتی ثابت ماندن هم به سمتی می رود که باید طرحی نو برای سربازی درانداخت. (اینجا) البته وقتی تعداد فرزندان پسر به کمتر از ۴۰۰ هزار تولد در سال برسد،‌ راهی جز حرفه ای شدن سربازی وجود ندارد. 

اما این اتفاق کی می افتد؟ نتایج پیش بینی شاخص های جمعیتی ایران براساس نرخ رشد فعلی و با فرض ثابت ماندن نرخ زاد و ولد از سال ۱۴۱۰ نشان می دهد اگر قرار بر حرفه ای شدن سربازی باشد، باید امید به حداقل ۲۰ سال دیگر داشت. شاید هم مدت طولانی تر. 

در جدول زیر نتایج این پیش بینی را می بینید؛

سال جمعیت (میلیون نفر) درصد رشد جمعیت تعداد موالید (میلیون نفر)

جمعیت‌ سالمند (۶۰ سال به بالا)

جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال (میلیون نفر) باروری کل (فرزند) میزان خام
مرگ و میر (در هر هزار نفر)
سن امید به زندگی
۱۳۹۰ ۷۵.۱۴ ۱.۲۸ ۱.۳۴ ۵.۶۷ ۵۳.۸۶ ۱.۷۱ ۵.۶ ۷۳.۳
۱۳۹۵ ۷۹.۴۹ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۶.۸۸ ۵۶.۹۷ ۱.۶۲ ۵.۵ ۷۳.۸
۱۴۰۰ ۸۲.۷۸ ۰.۸۰ ۱.۱۲ ۸.۵۷ ۵۹.۲۳ ۱.۵۳ ۵.۷ ۷۴.۴
۱۴۰۵ ۸۴.۸۸ ۰.۵۰ ۰.۹۳ ۱۰.۵۱ ۶۱.۷۹ ۱.۴۴ ۶.۱ ۷۴.۹
۱۴۱۰ ۸۶.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۸۱ ۱۲.۸۵ ۶۳.۶۶ ۱.۳۵ ۶.۸ ۷۵.۴
۱۴۱۵ ۸۶.۶۱ ۰.۱۳ ۰.۷۸ ۱۵.۲۹ ۶۳.۹۴ ۱.۳۵ ۷.۸ ۷۵.۹
۱۴۲۰ ۸۶.۵۷ ۰.۰۱- ۰.۷۷ ۱۸.۶۸ ۶۲.۶۹ ۱.۳۵ ۹.۱ ۷۶.۴
۱۴۲۵ ۸۵.۶۹ ۰.۲۰- ۰.۷۲ ۲۳.۱ ۵۹.۴۲ ۱.۳۵ ۱۰.۵ ۷۶.۹
۱۴۳۰ ۸۳.۸۵ ۰.۴۳- ۰.۶۴ ۲۶.۵۴ ۵۴.۵۴ ۱.۳۵ ۱۲.۰ ۷۷.۴
۱۴۳۵ ۸۱.۰۷ ۰.۶۸- ۰.۵۷ ۲۷.۵۳ ۵۰.۰۰ ۱.۳۵ ۱۳.۷ ۷۷.۹
۱۴۴۰ ۷۷.۵۲ ۰.۹۰- ۰.۵۲ ۲۶.۸۴ ۴۷.۰۵ ۱.۳۵ ۱۵.۶ ۷۸.۴
۱۴۴۵ ۷۳.۲۹ ۱.۱۲- ۰.۴۹ ۲۵.۵۶ ۴۴.۷۸ ۱.۳۵ ۱۷.۸ ۷۹.۰
۱۴۵۰ ۶۸.۶۸ ۱.۳۰- ۰.۴۶ ۲۴.۹۵ ۴۲.۲۱ ۱.۳۵ ۱۹.۶ ۷۹.۵
۱۴۵۵ ۶۴.۲۱ ۱.۳۵- ۰.۴۳ ۲۴.۴۷ ۳۸.۵۵ ۱.۳۵ ۱۹.۹ ۸۰.۰
۱۴۶۰ ۶۰.۱۷ ۱.۳۰- ۰.۳۹ ۲۳.۸۱ ۳۴.۹۴ ۱.۳۵ ۱۹.۳ ۸۰.۰۵
۱۴۶۵ ۵۶.۴۳ ۱.۲۸- ۰.۳۵ ۲۲.۷۳ ۳۲.۰۰ ۱.۳۵ ۱۹.۰ ۸۱.۰
۱۴۷۰ ۵۲.۷۳ ۱.۳۶- ۰.۳۳ ۲۱.۲۹ ۲۹.۷۲ ۱.۳۵ ۱۹.۶ ۸۱.۵

 

همانطور که در جدول می بینید تا سال ۱۴۰۰ اوضاع زاد و ولد بد نیست؛ بیش از یک میلیون نفر در سال متولد می شوند. یعنی بیش از نیم میلیون نوزاد پسر که ۱۸ سال تا ۲۵ سال بعد باید به سربازی بروند. هرچند که این تعداد هم برای نیروهای نظامی کافی نیست. چه اینکه برای متولدان دهه ۷۰ که اکنون مشمول هستند، معافیت ها و کسرخدمت های کمتری اعمال می شود. نکته اینجاست که دو دهه ای می شود که نرخ زاد و ولد ایران همین روی سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تولد می چرخد؛ حالا ۵۰ هزار تولد بالا و پایین. درواقع با این نرخ رشد جمیع نباید انتظار داشت از این پس  نظام وظیفه دست و دلبازی در کسر خدمت ها و معافیت ها داشته باشد. 

با این حساب باید گفت از همین اکنون زنگ خطر برای ۲۰ سال بعد زده شده است. اما از سال ۱۴۰۵ که میزان تولد پسران به کمتر از نیم میلیون نفر می رسد، باید در انتظار تکاپوی نظام وظیفه و ستاد مشترک نیروهای مسلح برای طرحی جدید برای تامین نیروهای مورد نیاز نیروهای نظامی باشند. طرحی که قابل دسترس ترینش همان سربازی حرفه ای است. 

یعنی پیش بینی سربازی حرفه ای که وجود دارد، برای پسران ۱۶ تا ۲۵ ساله فعلی که در انتظار اتفاق تازه ای دراین باره هستند،‌ نیست. شاید برای پسران این نسل است!

 

آینده چه می شود؟

اما سربازی حرفه ای شاید تنها اتفاق مثبت تغییرات جمعیتی باشد. به اعداد و ارقام همین جدول نگاه کنید؛ اوضاع از سال ۱۴۱۵ کم کم بد می شود؛ جمعیت ایران در این سال به اوج خود می رسد؛ ۸۶ میلیون و ۶۱۰ هزار نفر. پس از این افت جمعیت شروع شده و تا ۵۵ سال بعد به ۵۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر می رسد. 

البته به گفته محمدجواد محمودی، رییس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور این پیش بینی و فرض خوش بینانه ای است که وجود دارد؛ یعنی نرخ باروری را در سال ۱۴۱۵ تثبیت شده و تا سال ۱۴۷۰ روی عدد ۱.۳۵ فرزند می ماند: سازمان ملل پیش بینی یک فرزند را داشته است که با این حساب جمعیت ما به ۳۱ میلیون نفر می رسد. اگر ما تلاشی برای تشویق به زاد و ولد نکنیم، جمعیت ما همین ۳۱ میلیون نفر در سال ۱۴۸۰ می شود. 

نگرانی اما این نیست، به تعداد سالمندان این دو سال و البته سن امید به زندگی نگاه کنید؛ از ۱۵ میلیون و ۲۹۰ هزار سالمند در سال ۱۴۱۵ به ۲۱ میلیون و ۲۹۰ هزار سالمند در سال ۱۴۷۰می رسد. یعنی درحالی که جمعیت در ۹۰ سال آینده به کمترین میزان خود در ایران می رسد، اما با توجه به افزایش امید به زندگی که متوسط ۸۱.۵ سال می شود،‌ تعداد سالمندان ایران حدود ۴۰ درصد جمعیت کل است. 

این درحالی است که جمعیت مولد ایران در سال ۱۴۷۰، ۳۰ میلیون نفر هم نیست. به عدد سالمندان، باید جمعیت صفر تا ۱۵ سال را هم اضافه کرد که آنها هم جزو جمعیت مصرف کننده هستند. تازه باید پیش بینی کرد با روند آموزش و تربیت در ایران، سن ورود به بازار کار حداقل ۲۰ سال است نه ۱۵ سالی که جمعیت شناسان همیشه در محاسباتشان می آورند. یعنی از جمعیت مولد باز هم کاسته می شود.

 

۴۰ سال تا سالمندی

نکته دیگر اینجاست جمعیت ایران عملا از سال ۱۴۳۵ پیر می شود؛ در این سال بیش از ۲۷ میلیون نفر از جمعیت ایران سالمند است و این یک سوم جمعیت کشور و بیش از ۵۰ درصد جمعیت مولد. درحالی که اکنون و با جمعیت ۷۵ میلیون نفری، تنها ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار سالمند در ایران زندگی می کند که حدود یک چهاردهم کل جمعیت ایران است و البته یک دهم جمعیت مولد.

در واقع اگر اتفاق خوبی در جمعیت ایران نیفتد، در سال ۱۴۷۰ ایران به یکی از فقیرترین کشورها بدل می شود؛ حدود نیمی از جمعیت یا پیر است و یا مصرف کننده. این یعنی آن ۳۰ میلیون نفر مولد باید هم برای خودش کار کند هم برای پدر و مادر پیری که به تک فرزندی در رو آورده اند. 

باید قبول کرد هیچ سیستم حمایتی اجتماعی در هیچ کشوری از دنیا توان پشتیبانی از ۵۰ درصد جمعیت مصرف کننده خود را ندارد. حتی اگر در آن زمان ایران همچنان به نفت هم وابسته باشد و دنیا هنوز هم نفت بخواهد، باز هم اوضاع اقتصادی خوبی وجود ندارد. 

رییس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت دراین باره می گوید: مشکل ما کاهش باروری است نه عدد جمعیت. بحث ما تعادل ساختار سنی است. جمعیت ما ۳۰ میلیون نفر هم بشود، اما تعادل داشته باشد کسی مشکلی ندارد. اما مشکل ما این است که جمعیت بشود ۳۰ میلیون نفر و ۴۷ درصد جمعیت مسن باشد. با این مصیبت می خواهیم چه کنیم؟

 

چاره؛ افزایش سن بازنشستگی

اما اگر افزایش جمعیت اتفاق نیفتد، چاره کار در افزایش سن بازنشستگی است. همان اتفاقی که در کشورهای اروپایی افتاده است. همین چند ماه پیش وقتی از سازمان تامین اجتماعی خبر تصمیم افزایش سن بازنشستگی به بیرون درز کرد، اعتراضات بسیاری بلند شد و سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق تامین اجتماعی مجبور شد چند باری این موضوع را تکذیب کند. حتی وقتی خبرآنلاین گزارشی از سن بازنشستگی در دیگر کشورها منتشر کرد (اینجا) صدای اعتراض مخاطبان بلند شد و آن را زمینه سازی برای افزایش سن بازنشستگی در ایران دانستند.

از سوی دیگر در سال های قبل از ۱۴۵۰ ورودی های بازار کار ایران به زیر ۷۰۰ هزار نفر می رسد و هر سال هم این عدد کمتر می شود در سال ۱۴۷۰ به کمتر از نیم میلیون نفر می رسد. شاید در آن زمان ایران نیازمند نیروی کار شود. 

با این حساب باید به دولت و نهادهای حکومتی حق داد که نگران آینده جمعیت باشند. آینده ای که اگر با همین روند پیش برود، چندان روشن و خوشایند نیست. 

۴۷۴۷

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 92
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام EU ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  203 3
  کاش ما هم آقازاده بودیم...
  • بی نام IR ۰۶:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   163 2
   من پول ندارم دندونم رو درست کنم . ضمنا احتیاج به یک عمل کوچک جراحی دارم که پول اون رو هم ندارم . من هستم به دنیا اومدم . برای هزینه درمانم باید کجا برم؟
  • وحید A1 ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   63 8
   دولت مردان عزیز راه حل ساده است: اگر تورم کنترل شود و برای هر جوان ایرانی شغل فراهم بشود قطعا سراغ ازدواج می رود و به بچه دار شدن منجر می شود و این یعنی افزایش جمعیت...
 • جالبه A1 ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  342 8
  یک جای این آمار واقعا خنده داره: سن امید به زندگی در ایران رو به افزایش است !!!!! منکه تو سن 29 سالگی احساس پیری کامل میکنم! شما چطور ؟!!!!
  • بی نام IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   148 0
   من 25 سالمه. خیلی داغونم. هر کی میبینه میگه 35 سالته. شما میدونید چرا؟
  • حمید63 IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   127 0
   پیری کامل ؟؟؟ ماشالا خوب موندی من که با 29 سال سن احساس مرگ میکنم. نه خوب موندی
  • علیرضا A1 ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   93 1
   منم تو 20 سالگی همین احساس رو دارم..
  • رضا IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   61 1
   من تو 17 سالگی! شوخی نمی کنم.
  • محمد A1 ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
   27 0
   من 27 سالمه. خیلی به آینده امید داشتم. به همه امید می دادم. حالا چجوری امید بدم؟؟؟؟؟
  • امیر IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
   3 31
   اقتضای سنّه! اکثر آدما توی دهه سوم زندگیشون دچار یاس و بی انگیزگی میشن!
 • مهندس IR ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  96 1
  به جای این همه عدد یه نمودار می کشیدید خب.
 • بی نام A1 ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  95 2
  نگارنده محترم اول اینکه شما در سمتی نیستی که زمان حرفه ای شدن سربازی رو معلوم کنی دوما اینکه تنها یکی از علل پیشنهاد حرفه ای شدن سربازی پیر شدن جامعه بود و چندین علت دیگه هم برای حرفه ای شدن سربازی حتی در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت که مطمئنا شما هم خبر دارین و نیازی نیست بنده توضیح بدم . پس بهتره با بررسی باقی علل ذکر شده برای حرفه ای شدن سربازی نتیجه منطقی تری رو تیتر کنین ( در ضمن پیر شدن یک عامل مربوط به دولت و حاکمیت است و خواسته های مردمی و جوانان از سربازی حرفه ای یک خواسته عمومی )
  • بی نام IR ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   92 1
   یادمون رفته که یکی از علت های پیر شدن جمعیت سربازی است اگه سربازی از الان حرفه ای بشه شاید این پیر شدن هم کنسل بشه
 • بی نام A1 ۰۵:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  107 1
  بابا اینا همش حرفه برای جوگیر کردن جوانان.اگه راست میگن حداکثر تا آخر امسال تو مجلس بررسی کنین
  • نيما A1 ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   7 35
   ربطى به مجلس نداره. نيروهاى مسلح مستقلن
 • نيما A1 ۰۵:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  21 58
  آقا يک کارت معافيت به اين خبرآنلاين بدين تا خودم هفته سوژه سربازى راه نندازه
  • بی نام IR ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   66 7
   یکی هم که حرف دل خانواده ها و جوانان را میزند اینگونه تشکر میکنید ؟
 • بی نام IR ۰۵:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  136 2
  خوش به حال کسانی که 100 سال دیگه دنیا میاند،تازه اون موقع جمعیت ایران به اندازه شده
 • علی A1 ۰۵:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  43 3
  سیستم تامین حقوق بازنشستگان به گونه ای است که از حق بیمه افراد شاغل فعلی، حقوق بازنشستگان فعلی پرداخت می گردد. اکنون با توجه به تعداد زیاد شاغلان نسبت به بازنشستگان، منابع زیادی عاید سازمان تامین اجتماعی می شود. اما زمانی که شاغلان فعلی بازنشسته شوند و در آن زمان تعداد شاغلان به بازنشستگان بسیار کاهش خواهد داشت، چه فکری برای این بازنشستگان( شاغلان فعلی) کرده اند؟؟؟ بدون شک سازمان تامین اجتماعی ورشکسته خواهد شد. شاغلان فعلی و خانواده ایشان بازندگان این جریان هستند. از همین امروز باید به فکر بود..
 • بی نام IR ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  138 1
  دوباره شروع شد . آقا من 32 سالمه . زمان ما می گفتن کشور جمعیت جوان داره و فلان و ...آقا یه کار به من بدید . من دارم پیر میشم . بیکارم ......الان حداقل دو میلیون جوان بیکار داریم . ادم گریش میگیره با این طرز تفکرات. ایران نمی تونه از جمعیت جوانش استفاده کنه بزار جمعیتش پیر شه . حداقل دو میلیون جوان بیکار نمیمونه که از آدم و عالم سرکوفت بیکاریشو بشنوه.
 • م IR ۰۵:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  74 1
  دیشب جناب درویش مطالبی رو گذاشته بودن که زمین های کشاورزی ایران ویلا سازی داره میشه . ما داریم زمینهای کشاورزی خودمون رو از دست میدیم . روی طبل جمعیت نکوبید.
 • بی نام IR ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  99 1
  خبر انلاین انقدر برای جمعیت جوش می زنی برای تورم-----بیکاری-------گرانی مسکن------گرانی درمان بیماری جوش نمی زنی؟ چرا ؟؟؟؟؟ برو بقالی 4 تا جنس بخر ببین گرانی بیداد میکنه . از قیمت تخم مرغ خبر داری؟
 • بی نام IR ۰۵:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  90 0
  خخخخخ ؟اقای نوبخت گفتند به زودی سونامی بیکاری در کشور اتفاق خواهد افتاد .شما نیروی کار برای چه می خواهید؟
 • بی نام IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  102 1
  کشورهای اروپایی که رشد منفی جمعیت دارند این همه تبلیغ افزایش جمعیت نمی کنند که ما در ایران شاهدیم . ایران نه رشد منفی دارد و نه مردمش از ازدواج فراری هستند . از گرونی و نبود شغل و مسکن هست که عده ای ازدواج نمی کنند . معلوم نیست چرا حرص بیخود می خورند؟رشد جمعیت ایران منفی نیست.
  • امیر A1 ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   33 3
   واقعا احسنت به حرفات .میانگین سن ازدواج خانم ها در ایران بر حسب شواهد 18 سال است و هر خانواده هم به طور متوسط 2.5 بچه دارن دیگه نمیدونم چرا دارن تبلیغ میکنن
 • بی نام IR ۰۵:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  118 0
  بهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. ولمون کنید بابا!!
 • امیر A1 ۰۵:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  3 109
  سلام بر خوانندگان محترم این مطلب لطفا با مطالعه در مورد وضعیت جمعیتی کشور و بدور از همه مسائل حاشیه که البته نقش مستقیم در جمعیت دارد مانند اقتصاد، فرهنگ ،کار و ... اظهار نظر فرمایید. باور داشته باشیم که ما میراث داران ایران امروز برای آیندگان خود هم باید میراث نیک بگذاریم. جمعیت سالمند و فرتوت نیاز فردا نیست باید به سطح جانشینی 2.1 فرزند ایمان بیاوریم (جمعیت جایگزین برای هر زوج) .
 • مجید A1 ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  51 0
  اره انشالله اگه زنده باشم خیلی پیرم اون وقت !!!!!!!:
 • مقدم IR ۰۵:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  82 1
  خبر داغ امروزه . 43 درصد خانوار تهرانی بیکار دارند!
  • عطا IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   13 41
   اگر در تهران بیکار هستید چرا در تهران مانده اید بروید شهر های خودتان حداقل انجا بیکار باشید خرجتان که کمتر است آقاین مسئول اینقدر به شهر تهران نرسید بگذارید قدری خلوت شود
 • یک خانم IR ۰۵:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  89 4
  من یک خانم . قول میدهم بروم سربازی . شما هم قول بده دست از سر ملت و این پرونده های جمعیت برداری.
 • عباس IR ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  51 0
  وضع کار و اشتغال و مسکن جوان ها و گرانی رو کنترل کنید هیچ جوان ایرانی و مسلمونی از ازدواج و آرامش داشتن با خانواده ای که خودش تشکیل داده بدش نمیاد!کنترل نکنید همینی که هست!
 • بی نام IR ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  79 1
  دوستان عزیز شما گویا به عمق مسائل نمی پردازی . در کشورهای اروپایی دنبال نیروی کار هستند پیدا نمی شود سن بازنشستگی را بالا برده اند . اما در ایران چند میلیون بیکار داریم. کار نیست . کار نیست. کار نیست. شما امروزتان را نتوانسته اید بسازید . به فکر بیست سال بعد هستید؟ نیروی کار جوان باشد و کاری برایش نباشد . مشکل ایران نبود نیروی کار نیست . نبود شغل است . شغل نیست . کار نیست . کار نیست . شغل نیست . کار نیست. حالا فهمیدید؟
  • بی نام IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   72 1
   کار نیست .کار نیست . کار نیست. کار نیست ......کار نیست
 • بیکار ناامید IR ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  86 4
  من پول ندارم . و بیکارم . به من پول بدهید و کار هم بدهید . قول حداکثر سه فرزند به شما می دهم.
  • بی نام IR ۰۶:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   50 2
   منم اگر بهم کار مناسب بدن که با رشته تحصیلیم هم خوانی داشته باشه و حقوق مناسب داشته باشم قول محضری برای دو فرزند میدهم.
  • فری IR ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   27 15
   آقا من قول چهارتا میدم!
  • النا A1 ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   13 32
   من یه دختر 19 ساله هستم اگه بذارن در رشته ی مورد علاقم تحصیل کنم (یعنی پذیرش جنسیتی و بومی پذیری حذف شه تا بشه قبول شد)و بعد کارمناسب نمیگم با حقوق بالا با یه حقوق معمولی داشته باشم و البته یه همسر مناسب که اونم هم شغل خوب داشته باشه هم درامد معولی(بخدا من انتظار زیادی ندارم واسه حقوق آنچنانی!!)پیدا کنم قول محضری میدم واسه 5 تا.
 • بی نام IR ۰۵:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  130 1
  توجه کنید . من متاهل و مستاجر و خواهر مجردم هر دو بیکاریم. نوه خاله من پسری 27 ساله بیکار است . برادر شوهر من 31 ساله بیکار است . پسر دایی من 27 ساله بیکار است . دختر عموی من مجرد 32 ساله بیکار است. پسر عموی من 26 ساله بیکار است. دوست خواهر من مجرد بیکار است . دو پسر همسایه داریم هر دو بیکارند. پسر خاله من 34 ساله بیکار است . تو این همه بیکار که من می شناسم فقط من ازدواج کرده ام که تازه مشکلاتم بیشتر از بقیه هست . چون مستاجریم و من بیشتر اوقات می گویم کاش ازدواج نکرده بودم . حالا بچه که بخوره توی سرم . در خرج روزانه کم آوردیم.
  • بی نام IR ۰۶:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   60 10
   باید یک کارخونه تاسیس باشه فقط بیکارای شما توش استخدام بشن که! عجب وضعی.
  • سینا A1 ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   17 25
   شما که بیکا نیستی. شغل مقدس خانه داری داری و بعد هم بچه داری. تازه قراره شمارو بیمه هم بکنند!
 • بی نام IR ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  48 0
  دوغ آره دوغ فهمیدید گرون شد ؟ بی سر و صدا گرون شد.
 • بیــــــــکار IR ۰۶:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  63 0
  من کــــــــــــار می خوام . مردم از بیکاری .
 • علي A1 ۰۶:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  65 0
  سلام تورا خدا مردم را به ازدياد جمعيت تشويق نكنين ما الان شير خشك برا بچه هامون پيدا نميشه خدا شاهده چهار نمونه شير را عوض كردم بخاطر نيست شدن شير باتشكر
 • بی نام IR ۰۶:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  73 0
  دلم می خواد نویسنده خبر رو پیدا کنم و ببرمش شبها بیمارستانها رو نشونش بدم و ببینه چقدر بچه سرطان دارن . هوای آلوده - مواد خوراکی الوده - اعصاب خراب -گرونی - مردم رو مریض کرده.
  • حسن A1 ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
   2 35
   عزیزان قبول دارم بیکاری زیاد شده ولی تنبلی هم زیاد شده الان سه ماه 4 تا کارمند میخوام کسی نمیاد کار کنه اکثرا دوست دارن ساعت 10 بیان سر کار ساعت 4 هم تشریف ببرن شما اگر مدیر یک مجموعه باشین حاضرین با این شرایط به کسی کار بدین کمی هم به وجدان خودمون قضاوت کنیم
  • بی نام A1 ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۵
   8 0
   حسن آقا آدرس و کار و اینا رو بگو اجمعین در خدمتیم. تا حالا آگهی کردی ببینی چقدر رزومه سرت میریزه؟؟؟ چرا الکی جو میدید آقا؟؟ این همه بیکار یعنی ممکنه واست کارمند پیدا نشه؟؟؟
  • آرش IR ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
   8 0
   لابد این حسین اقای عزیز از اون مدل مدیران تشریف دارند که میخوان جای 10 نفر از مردم کار بکشن و حقوق 1 نفر رو پرداخت کنن البته اگه پرداخت کنن ! یا مثلا توقع دارن کارمند سایت 6 صبح بیاد سر کار و ساعت 8 شب بره خونه تا از دید ایشان تنبل قلمداد نشه... بیمه و مزایا و اینارو هم که کلا حرفشو نزن حسین اقا ناراحت میشه... تردید ندارم اگر شرایط استخدامتون به غیر از این بود تاحالا حتما اون تعداد کارمند رو استخدام کرده بودین من به شخصه با کمال میل ترجیح میدم بیکار باشم ( با مدرک فوق لیسانس ) تا اینکه امثال بعضیها ازم بیگاری بکشن !
 • بی نام A1 ۰۶:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  99 0
  جمعیت ایران همین الانشم پیره..... درست جسم ها جوونه ولی ذهن ها همه پیره!!!!!!
  • بی نام A1 ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   32 0
   جسم ها هم جوون نیست.
 • بی نام IR ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  66 0
  خدوروسازیهای بی کیفیت ایران را ببندند تا سالی 22 هزار کشته و چند صد هزار معلول و مصدوم نداشته باشیم. جمعیت کم نمیشه اون وقت .
  • بی نام IR ۰۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   32 0
   احسنت
  • هاتف A1 ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   5 25
   مشکل اصلی مرگ و میر های جاده‌ای فرهنگ رانندگی مردم و عبور از خیابان (باز هم مردم) هست. و البته اینکه فرهنگ سازی ضعیف رسانه‌ای و دولتی و زیرساخت‌های جاده‌ای و خودرو‌های بی‌کیفیت هم تاثیر دارن.
 • نسل جوون پسر A1 ۰۶:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  29 1
  ما كه خدمتمونا رفتيم ديگه هم هيجا نميريم
 • بی نام IR ۰۶:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  47 1
  یه آپارتمان 60 متری معمولی در شرق تهران . 5 میلیون پیش و 800 اجاره !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • بی نام A1 ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   39 1
   تازه پایین بهت گفته داداش.کی قیمت گرفتی؟
  • ciavash A1 ۰۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
   18 1
   آپارتمان 75 متری در تهرانپارس 10 میلیون پیش 650 تومن اجاره بفرما بچه!!!!!!!!!!
 • یک جوان A1 ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  41 9
  از خبر آنلاین برای پیگیری های خدمت سربازی تشکر میکنم. لطفا دست از تلاش بر ندارید. گول کسانی که میان کامنت های لوس بازی هم میزارن نخورید.سربازی از مشکلات اساسی جوانان ایران زمین است.
  • بی نام A1 ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   9 37
   برادر خدمتت رو برو خبری نیست تازه اگر سربازی نباشه نیرو برای خیلی جاها کم میادخیلی کارها الان روی دوش سربازهاست(به دادگاه ها و دادسراها و کلانتری ها و...مراجعه کن متوجه میشوی) واقعیت رو بهت گفتم امیدوار نباش برنامه ریزی کن سربازیتو برو سربازیت که تموم بشه میای میبینی مشکلات بزرگتری هست. اما اگر به این نظر منفی بدید حتما سربازی حذف میشه (خشمتان را از واقعیت با منفی زدن ابراز کنید شاید کمی ارامش پیدا کنید)
  • یک جوان A1 ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   20 3
   کامنت های لوس بازی و نا امیدی دردی رو دوا نمیکنه...ما جوانان خواهان اختیاری شدن سربازی هستیم.پس تا تهش پیش میریم .
  • بی نام A1 ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
   0 9
   کامنت لوس بازی نبود واقعیت همینه سرابازی هم به این زودی حذف نمیشه اکیدا توصیه می کنم دل خوش نکنید دنبال زندگی واقعی تان باشید.
 • محمد A1 ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  39 3
  نمیشه همین الآن حرفه ایش کنید؟! 2 سال عمرمون تلف نشه؟! . . امام صادق هم فرمودند در کار خیر درنگ نکنید! 20 سال دیگه ار درنگ هم گذشته! چورنگ میشه!! . .
 • بی نام A1 ۰۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  35 0
  سلام اینقدر این مساله افزایش جمعیت را ادامه دادید و مرتب مطرح کردید که الان الگوی من در پشتکار شما هستید واقعا اگر در سایر امور هم شما و مسولان اینقدر پشتکار داشتید الان کشور گلستان شده بود.یه سری حوادث باید پیگیری شوند مثلا سرانجام اون 32000 میلیارد تومن یا این پولهایی که گفته میشود اختلاس شده اخیرا یا بیکاری جوانان یا مسکن اینها را پیگیری نمی کنید اما مساله افزایش جمعیت را که بسیار خطرناک است مرتب پیگیری می کنید فرضا 50 میلیون اضافه کنیم خب این 50 میلیون هم بعد 60 سال پی میشوند یعنی اگر ما متولیدن دهه 90 درست کنیم وقتی اینها به سن سی سالگی برسند باز باید بهشون بگیم جمعیت داره پیر میشه دست به کار شوید. اینکه جمعیت و رشدش منفی میشود خود دال بر این است که شرایط مهیا نیست.
 • بی نام A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  30 0
  بخش زیادی از وقت فردی که در کشور پرجمعیت متولد میشود صرف ماندن در صفهای مختلف میشود از صف دستشویی بگیرید تا صف بانک و ترافیک و ...اینها همه باید از عمر اون ادم کم بشه عمر مفید یه ادم در کشور پرجمعیت واقعا کمه برای یک کار ساده بانکی یک ساعت در صف بانک و 3 ساعت در ترافیک باقی می مانید ایا واقعا دیگر دل و دماغ کار دیگری را دارید؟ به نظر من به فکر کیفیت زندگی همین جمعیت زنده کنونی باشید و با به دنیا اوردن بچه جدید تعهد برای ما و سایر افراد کشور درست نکنید تولد هر بچه خودش روی تورم تاثیر داره و برای سایرین ایجاد دردسر میکنه در شرایط فعلی
 • بی نام A1 ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  37 1
  این بحث افزایش جمعیت خیلی خطرناکه و با توجه به این منابع محدود اب تهدید بزرگیه اگر دراز مدت را در نظر بگیریم ایران ظرفیت 20 میلیون رو هم نداره با 70 میلیون کنونی ما منابع اب و خاک را به سرعت از بین میبریم و سرزمینی خشک را تقدیم ایندگان می کنیم گذشتگان ما با ده میلیون جمعیت یک سرزمین قابل سکونت را به ما تحویل دادند اما ما برای تامین خوراک این 70 میلیون محیط زیست را داریم از بین میبریم در خراسان و کردستان بر اثر استفاده بیرویه از ابهای زیر زمینی دشتها نشست کرده اند. دریاچه ارومیه و پریشان و هامون خشک شده اند زاینده رود خشکه باتاق گاوخونی کجاست؟ این وقایع دارد ارام ارام اتفاق می افتد و ما فکر میکنیم چیزی نیست و اتفاقی نیفتاده سرزمین قابل سکونت به ما تحویل داده شد اما نسل ما چه چیزی به ایندگان
  • امیر A1 ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   1 37
   دوست بی نام سلام ظرفیت ایران هم از نظر خاک و هم آب برای حداقل یکصد میلیون نفر کافیست. مهم مدیریت صحیح و توزیع مناسب امکانات و باز توزیع جمعیت است .اینکه همه امکانات برای تهران و بعضی شهرها باشد و همچنین توزیع نا عادلانه ثروت ملی برای قشر مرفه و شهروندان درجه یک میشود وضعیت امروز ما که غافل از فردای خود و ایران شدیم و به سطح جایگزینی فرزند و تجدید نسل هم ریشخند میکنیم. این همان شیوه مسئولان دولت قبل است که سطح فهم و شعور جامعه بزرگ ایرانی را تا این حد تقلیل دادند. حداقل دو فرزند سالم و صالح برای هر زوج جوان ایرانی نیاز است این یک شعار نیست بلکه واقعیت مطلق است، اگر دولت سطح رفاه و بهداشت مردم را افزایش دهد به این خواسته ملی خواهیم رسید. نمونه خوب در این امر کشور دانمارک است.
  • بی نام A1 ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   15 0
   جناب اقای امیر ایران تنها مال ما نیست در حال حاضر می توانیم 500 میلیون را هم جا بدهیم اما برای چه مدت؟منابع ما ایا توان دارند ایا بازیابی میشوند؟اینگونه نیست که شما فکر می کنید ظرفیتهای ما محدود هستند و جمعیت زیاد هم در این شرایط زیست محیطی و اقتصادی بسیار خطرناکه و منابع ابی و خاکی ما رو نابود میکنه برادر من یه کم فکر کنید.
 • حسام IR ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  69 2
  در کشور ما ده ها مشکل کوچک و بزرگ وجود دارد: تورم، گرانی، بیکاری، گرانی مسکن و اجاره، آلودگی هوا، ترافیک، کم آبی و... آن وقت نویسنده محترم نگران پیر شدن جمعیت در چهل سال آینده است؟
  • بی نام A1 ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   22 4
   موشکل؟دوشواری؟دوشواری نداریم چه موشکلی؟
 • حامد A1 ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  35 0
  خوش به حال اونی که توی سال 1470 زندگی میکنه. توی 50 میلیون جمعیت میاد راحت بزرگ میشه، درس میخونه، کار پیدا میکنه، ازدواج میکنه و .... احتمالا آب خونشون هم کمتر قطع میشه (البته به شرط درست مصرف کردن ما و آیندگان!) توی محیط کار کسی زیراب همکارشو نمیزنه. صف مرغ ایجاد نمیشه! وقتی میره بیمارستان تخت خالی راحت پیدا میشه و ...
 • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  47 1
  من متولد 57 هستم، واقعا بد نسلی بودیم ، پیک جمعیت، دبستان که می رفتیم دو شیفته می رفتیم کلاس های دبیرستان مون 50 تا 60 نفره بود کنکور لیسانس پوستمون را کند، فوق لیسانس هم که کنکور با اون جمعیت شرکت کننده، از بخت بعد به دوره دکتری هم که رسیدیم برای دکتری هم کنکور گذاشتند، بازار کار را که نگو. حالا همه اینها هیچی من مطمئنم برای ورود به خانه سالمندان هم یک کنکور سخت در پیش دارم، حتی قبر تو بهشت زهرا هم گیرمون نمی یاد احتمالا باید کنکور و گزینش بدیم تا جای خوب خاک مون کنند :(.....
 • بی نام IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  42 0
  جمعیت ایران خیلی وقته پیر شده...عواملی مانند گرونی بیکاری تورم فساد اعتیاد و...باعث شده مردم پیر بشند تلویزیون هم که برنامه درست حسابی نداره همش دهه قاجار رو نشون میده...ه برنامه شاد نداره .... یه سری به خیابون بزنین ببینین جوونای مردم همشون موهاشون سفید شده اونم تو 30 سالگی.. بعدش یه عده....اخه چی بگم خیلی حرف ها دارم بزنم ولی خب میدونین که اونطوری کامنتم تایید نمیشه......
 • بی نام IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  33 0
  کشور ما با این جمعیت کلی در همه زمینه ها کمبود داره یرای چی مردم تشویق میکنین برای بچه دار شدن ما همین الانم کلی بیکار داریم یکیش خود من به قرآن دیگه خسته شدم از بیکاری به خاطر نبودن کار رفتیم دانشگاه اینجور پیش بره فکر کنم مدرک p.h.d بگیرم باز کار گیر نیاریم
 • ehsann IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  18 0
  خبرگزاری محترم خبر آنلاین برای پیگیری های خدمت سربازی تشکر میکنیم لطفا ادامه بدهید گزارشاتتون رو شاید مسئولین از خواب بیدار شوند....
 • امین A1 ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  1 46
  از عنایات مدرنیته به کشور ما هست. البته این فقط در قشر بورژوای جامعه ما تاثیر گذاشته. من خودم در اولین فرصت ازدواج می کنم و کاری به هزینه هاش هم ندارم.
 • بی نام IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  18 3
  نگران نباشید؛ من که آمار دقیق ندارم ولی قول می دم میزان تولد بالا میره و بد به روز نسلی که در راه اند بدتر از دهه 60تا
  • امیر A1 ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   2 29
   منم بهتون قول میدم خانواده های ایرانی در ده سال اینده به میانگین سه فرزند در هر خانواده خواهند رسید
 • saman A1 ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  37 0
  عمر اگر خوش گذزد زندگي نوح كم است ....گر به سختي گذرد يك نفس هم بسيار است اميد به كدوم زندگي ؟ اينكه فقط زنده ماندن است !!! تا چند سال پيش با ساده ترين امكانات ميشد كمي دلخوشي كرد اما حالا مثل اينكه همه هنجارها بهم خورده اند، تا روح افسردگي وترس از فردارا جاري كنند !
 • بابک IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  35 0
  پس یعنی تا مجبور نشن برای حرفه ای کردن سربازی کاری نمی کنند؟! خسته نباشن واقعا.
 • س س IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  46 0
  من که پادشاهی عالمو میکنم واسه خودم!! بی کار هستم ولی حداقل نمیخوام حرص اینو بخورم که خرج و مسئولیت زن و بچه هم روی دوش من باشه. هر وقت هم حس تنهایی و افسردگی بهم دست میده با خودم تصور میکنم که اگه الان ازدواج کرده بودم چطوری میخواستم سرمو جلوی زن و بچه هام بالا نگه دارم. همین باعث میشه خدا رو شکر کنم که تو این شرایط تن به ازدواج ندادم. دیگه پدر و مادرم هم رؤیای دیدن من تو لباس دامادی رو فراموش کردن...
  • بی نام A1 ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   27 0
   چیزی از دست ندادی الان اکثر متولیدن 55 تا 65 دارن از هم جدا می شن
 • بدبخت دهه شصتی IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  44 2
  30 سالمه از فرط بیکاری مثل پیرمردها فقط خوابم . دو سال تمام روزنامه رو خوندم و دنبال کار رفتم . یا پیدا نکردم یا پیدا کردم با شرایط برده داری . پولم ندارم کلاسی برم و یا تفریحی . مثل بابا بزرگم جلوی تلویزیون و یا خوابم . نفرین می کنم اگر کسی بگه تقصیر خودته و کار هست و تو دنیالش نرفتی!!!!!!!!!!!!
  • علی IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
   20 2
   عسلویه و کنگان کار هست ولی سخته. چون هم کار سنگینه هم هوا خیلی گرمه. کارگر ساده روزانه 30000 تومان. استاد کار و متخصص روزانه 50000 تا 70000 تومان
 • بی نام IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  31 2
  به قران به جوانان کار بدن همه با علاقه میرن زن میگیرن . شما از اصل که بیکاری هست به فرع توجه می کنید؟
 • بی نام IR ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  18 0
  این پشتکار و پیگیری را برای اشتغال جوانان حال حاضر در سال 92 بکار بگیرید.
 • یه ایرانی A1 ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  12 15
  آقا من یه نظر دارم-هرکی ازدواج کنه فقط 3 ماه آموزشی سربازی بره هر کی موافقه + بده،اینطوری دخترا هم سن ازدواجشون بالا نمیره
  • متاهل A1 ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
   16 1
   توی اون 3 ماه کی هزینه زن و بچه اون بنده خدا رو میده؟؟؟ ( بهترین راه اختیاری شدن سربازیه؛ بطوریکه هرکی خواست بره سربازی مزیت های ویژه بهش تعلق بگیره و کسی هم که نمیره بتونه از ویژگی های کسی که الان کارت پایان خدمت داره بهره ببره)
 • sepide IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
  47 1
  اینا که مدام دم از افزایش جمعیت میزنن حتم داشته باشین نفسشون از جای گرم بلند میشه.خوش به حال متولدین1460ما که1360به بعد بودیم خیری ندیدیم.بچه ی دوم یعنی ظلم به یک انسان بی گناه
 • خواننده IR ۰۵:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
  21 0
  ماها شانس نداریم. وقتی مدرسه می رفتیم مدارس 3 شیفته، موقع کنکور داوطلب بالای 1 میلیون، وقت کار کردن تحریم و قوانین کار طاق وجفت. حالا هم که داریم پیر می شیم، جوونی نیست کار کنه ما مستمری بازنشستگی بگیریم!!!!!!!!!!!!! باید تا لب گور کار کنیم. اگر شانس ماست سن بازنشستگی تا زمان ما به بالای 85 سال میرسه.
 • کوروش A1 ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۵
  4 0
  جمعیت کشورهای مختلف در سال ۲۱۰۰ در این سایت http://populationpyramid.net موجود است. جمعیت ایران ۶۲ میلیون خواهد بود.جالب توجه عراق پرجمعیت ترین کشور عربی با ۱۴۵ میلیون خواهد شد.افغانستان با ۱۱۲ میلیون از روسیه با ۱۱۱ میلیون جلو خواهد زد!! هیچ مشکلی در جمعیت ۶۲ میلیونی ایران نمیبینم،خیلی از ۱۴۵ میلیون عراق منطقی تر بنظر میرسه.
 • مهدی US ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  4 1
  اینا اگه سربازیو بفروشن با پولش میتونن سرباز حرفه ایی و راه بندازن بوجه نیروهای مسلحم هست تازه...مجلس باید این طرح و تصویب کنه تا با پشتوانه مردمی بلکه فرجی بشه...اخه جنگ شه جون من کدوم یکی از این اش خورا جنگ بلدن بکنن؟نه خدا وکیلی..یکم فک کنین بابا
 • بی نام A1 ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
  4 0
  باید دستامونو ببریم بالا بعد بیاریم پایین و بگیم خاک بر سرم خاک بر سرم