تسنیم نوشت:

جزئیات نتایج نظارت بر بنگاه‌های املاک در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد گرانفروشی، عدم درج تعرفه در محل، عدم صدور فاکتور و عدم داشتن پروانه کسب ۴ تخلف مشاوران املاک بوده که ۲۰۴۶ پرونده به ارزش ۱.۲ میلیارد تومان برای آن تشکیل شده است.

در شش ماه اول امسال تعداد بازرسی از ﺑﻨﮕﺎه‌های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﻛﻞ ﻛﺸﻮر با 51 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 32 هزار و 746 ﻣﻮرد بود که 2 هزار و 46 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻌﺎً به ارزش 12454270873 رﻳال ﺗﺸﻜﻴﻞ شد.

ﺳﺎل گذشته 63 هزار و 726 ﻣﻮرد ﺑﺎزرسی از ﺑﻨﮕاه‌های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ به ﺗﻨﻈﻴﻢ 4402 فقره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ جمعا به ارزش 16376123428 ریال شد.

بر این اساس در نیمه نخست امسال 2046 فقره معادل 6 درصد کل بازرسی‌های صورت گرفته پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد 432 فقره پرونده برای گرانفروشی، 925 برای عدم درج تعرفه در محل، 848 پرونده برای عدم صدور فاکتور، 93 پرونده تخلف مربوط به نداشتن پروانه کسب و 74 پرونده مربوط به سایر تخلفات حمعا به تعداد 2372 فقره تخلف است.

در این میان خراسان رضوی با 739 فقره (21 درصد) بالاترین آمار و به لحاظ نسبت پرونده‌ها به تعداد بازرسی‌ها خوزستان با 21 درصد در کل کشور بالاترین سهم تخلف یابی را به خود اختصاص داده‌اند.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در شش ماه اول ﺳﺎل گذشته4402 پرونده (معادل 7 درﺻﺪ ﻛﻞ بازرسی‌های ﺻـﻮرت گرفته) ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 927 ﻓ،ﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ، 2172 ﻓﻘـﺮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮای ﻋ ،ﺪم درج ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺤﻞ، 2116 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻋﺪم ﺻﺪور ﻓﺎﻛﺘﻮر ، 1450 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﺨﻠـﻒ ﻣربوط ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﺗﻌﺪ دا 112 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻛﻪ جمعا به تعداد 6777 ﻓﻘـﺮه ﺗﺨﻠﻒ است.

بر اساس آمار در نیمه نخست امسال تعداد تخلفات کشف شده در استان‌ها در مقایشه با مدت مشابه سال گذشته 39 درصد کاهش یافته است. ارزش ریالی ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎی تشکیل شده در نیمه نخست امسال در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 12,454,270,873 رﻳﺎل بوده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن سمنان با 3307632110ریال (27 درصد) و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 2558519000 ریال (21 درصد) بالاترین ارزش ریالی را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در شش ماه اول سال گذشته ارزش رﻳـﺎﻟﻲ ﻛـﻞ ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر 428 123 376 16 ریال بود.

طی نیمه نخست امسال بیشترین تخلف مربوط به ﻋـدم درج ﻗﻴﻤـﺖ با 39 درصد است که پس از این تخلف، عدم صدور فاکتور با 36 درﺻـﺪ ﺗﺨﻠـﻒ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ با 18 درصد، تخلف نداشتن پروانه کسب با 4 درصد و سایر تخلفات نیز با 3 درصد قرار دارند.

این در حالی است که نیمه نخست سال گذشته 32 درﺻﺪ تخلفات مربورط به ﻋﺪم درج ﻗﻴﻤﺖ ، 31 درﺻﺪ مربوط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺪم ﺻﺪور فاکتور، 21 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ نداشتن ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ، 14 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ و 2 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت بوده است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻛﺸﻒ شده ﻃـﻲ ﺷـﺶ ﻣﺎﻫـﻪ اول سال جاری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ سال گذشته حاکی از آن است که اﻓﺰاﻳﺶ تخلف‌یابی ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم درج ﻗﻴمت 7 درصد، ﻋﺪم ﺻﺪور فاکتور 5 درصد، ﮔﺮاﻧﻔﺮوشی 4 درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ تخلفات یک درصد افزایش یافته است. تخلف فعالیت بدون مجوز در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کاهش یافته است.

همچنین در نیمه نخست امسال ﺗﻌﺪاد 32,746 ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ و 2046 ﻓﻘـﺮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻪ میزان 12454270873 ریال ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه، در حالی که در مدت مشابه سال قبل با 63 هزار و 726 مورد بازرسی 4402 پرونده تخلف به ارزش 16376123428 ریال تشکیل شد.

 


23231

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 391472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =