۰ نفر
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۱

با این شخصیت سال هاست که افتخار دوستى وآشنایی داشته واز نزدیک افتخار همکارى وهمراهى با ایشان را داشته ام.

معتقدم كه در قرن اخير شخصيتى همچون نامبرده در دستگاه مرجعيت شيعه وجود نداشته است.
بدون ترديد نمايندگى ايشان در دستگاه مرجعيت شيعه يعنى آية الله العظمى سيستانى، با افكار گسترده اى كه از سويي از طرف آية الله العظمى خود داشته واز سوى ديگر اهداف ونگرش هاى بلند ودور پردازانه وآينده نگرانه جناب آقاى شهرستانى ، افقى تازه نه تنها در قم وحوزه علميه آن ، بلكه با به راه اندازى مراكزى اسلامى وتقويت بنيه هاوپايه هاى شيعه واسلام در نقاط بسيارى از جهان ، نو آورى تازه اى را تقديم داشته كه مي توان گفت كه رنسانسى در اين راستا ، افكار وايده هاى بلند پروازانه اش نه تنها در جهان شيعه واسلام بلكه مرز اسلام را در نورديده وقدم به درون ديگر مرزهاى اديان ومذاهب گوناگون كنونى جهان گزارده است.

ارتباط گسترده ايشان با تمامى شخصيت هاى اسلامى اعم ازشيعه وسنى ودروزيان واسماعيليان وزيديان وديگر مذاهب بيت سنى و شيعه ونيز گشودن آغوش خود به روى ديگر اديان ومذاهب جهان بنام مرجعيت ، خود گامى بسيار موثر ونوين به ويژه در شرايط كنونى جهان وديدگاه جهانيان به رخدادهاى تأثر آور بنام اسلام داشته واسلام ونداى راستين آن را كه بر گرفته از فرمايشات وروايات واحاديث امامان معصوم مذهب شيعه اثنى عشرى است را از زبان مرجعيت به تمام جهانيان رسانيده ونه تنها شعار بلكه عملا گام بدان نهاده وهمه را با دو ديده يكسان در اين مكتب نظاره مى نمايد.

اقدامات گسترده ايشان در پيشبرد اهداف عاليه مكتب ، به گونه هاى گوناگون ودر سطح هاى مختلف حوزوى ودانشگاهى واجتماعى ورفاهى ، خود هريك به گونه هاى متفاوت ووسيعى در زمينه هاى خود كه گاه براى نخستين بار بوده است ، تأثير فراوانى را داشته است. ايشان حدود بيست سال پيش كه هنوز تعداد اندكى از اينترنت وارتباط گسترده آن آگاهى داشتند را براى حوزويان وفرهيختگان ودانشگاهيان در قم به راه انداختند كه بدون ترديد وى در اين راه از پيشگامان بود.

تاسيس كتابخانه هاى تخصصي همچون تاريخ كه هم اكنون بيش از يكصد وهشتادزهزار جلد كتاب در آن نهفته است ، تاسيس حفظ آثار وميراث مكتوب كتابهاى خطى ، تأسيس مراكز درمانى چشم وجز اينها در قم ونجف وافغانستان وجز اينها، كمك ويارى رسانيدن به مراكز دانشگاهى ايران وجهان اسلام همچون افغانستان وعراق وسوريه ولبنان ، تاسيس بيش از سى مركز علمى وپژوهشي در قم نظير مركز فلكى وتحقيقات ومراكز بررسى انديشه هاى متفكرين اسلامى ايران وجهان ودهها نمونه ديگر ، از اقداماتى است كه اين مرد ونوآور وشخصيت علمى اجتماعى حوزوى وبه گونه اى جهانى بوجود آورده وجهان اسلام بدون ترديد به داشتن چنين چهره اى افتخار كرده ومى كند. تأسيس مراكز وموسسه هاى آل البيت كه خود مركز وپژوهشكده اى براى حفظ آثار ودست نبشته هاى ارزشمند شيعه واسلام است در بسيارى از نقاط مختلف جهان اسلام ونيز اروپا واستراليا وجز اينها ، همه وهمه نشان از دغده هاى آية الله سيد جواد شهرستانى در اين راستا داشته ودارد.

با وى سفرهاى متعددى چه در داخل كشور وچه خارج از آن را توفيق همراهى داشته ام. لحظه اى سكون وقرار ندارد. از بامدادان حركت وفعاليت هود را آفز كرده وتا پاسى از نيمه شب به بديار هاى عمومى وخصوصى با اقشار مختلف از حوزويان ودانشگاهيان وسرشناسان احتماعى وگاه سياسى شيعه ومسلمان ومسيحى وديگر اديان ومذاهب موجود اختصاص داده كه گاه نگران سلامتى ايشان مى شدم. در اين ديدارها هرلحظه تراوشي جديد وتازه از ذهن او بر آمده وبا گفتار وجز اينها ، ايده ها وتراوشات ذهنى خود را دنبال كرده وبه مرحله اجرا مى گزارد.
يكى از اقدامات مهم ايشان ، به راه اندارى كانال تلويزيونى هدهد است كه به سه زبان فارسى وعربى وانگليسى در سرتاسر جهان منتشر شده كه بدون ترديد اقدامى بس مهم وتأثير گزار بوده وبدين ترتيب با حركتى بسيار زيبا ومؤثرانه ، اين كانال وبرنامه هاى آن به درون تمامى خانواده ها وكودكان مسلمان وغير مسلمان گام نهاده وبدون ترديد ، تأثير فراوان وبسزايي در ساختار ذهن كودك وشخصيت او خواهد داشت. اين كانال نخستين كانال دينى ومذهبى كودكان به زبان فارسى ونيز نخستين در نوع خود در جهان به زبان انگليسى بوده ودر عربي نيز دومي و يا سومين بوده ليك با فرهنگ شيعه اثنى عشرى باز براى نخستين بار بشمار مى آيد.
جالب آن است كه در آمارى كه در دوسال پيش از سوى امارگران دست نشانده ووهابيت در باره اين كانال منتشر گرديده بود ، كانال هدهد را مسموم ترين ومنحرف كننده ترين نسل كودكان وجوانان مسلمان بشمار آورده است !!!كه اين خود نشان از تأثير گزارى اين كانال وبرنامه هاى آن در خانواده ها داشته ودارد.

بدون هیچ حرفی، از نقطه نظر فرهنگی، جناب آقای شهرستانی حق بزرگی بر حوزه قم وديگر حوزه ها كه خود به گونه اى از قم ترواش مى گيرد ، دارد. در بعد فرهنگی و بکار گیری امکانات مرجعیت در جهت توسعه پژوهش و تحقیق، باید از عصر شهرستانی در قم وتأثير گزارى افكار وايده هاى او نه تنها در قم بلكه در جهان اسلام سخن گفت.
اقدامات وفعاليتهاى حجة الاسلام سيد جواد شهرستانى را نمى توان در اين چند جمله به قلم آورده وبرشمرد.

وى هر روز خود را با اقدامى تازه ونوين كه در راستاى انديشه هاى نوگرانه اش، گامى تازه بشمار مى آيد ، آغاز مى كند وپس از اندك زمانى همه مى بينند كه وى مركز يا موسسه ويا كتابخانه ويامجتمع مسكونى ويا... را بدون هر گونه تبليغاتى افتتاح كرده كه اين خود نشان از خلوص وى داشته وبدون ترديد يكى از راز هاى موفقيت وى در زمينه هاى خدمت رسانى به عموم مردم چه مسلمان وغير مسلمان داشته كه در اين راه ، پشتيبانى امامان معصوم ودعاى خير مرجع عاليقدر حضرت آية الله سيستانى ، از ديگر رازهاى موفقيت اين شخصيت والا مقام وخدمتگزار است.

در ايجا لازم به ياد آورى است كه بنده قصد هيچگونه تعريف وگزافه گويي در باره اين شخصيت نداشته زيرا كه نه تنها وى احتياجى به اين گونه تعريف ها و تبليغات ندارد بلكه مخالف آن مى باشد.
ليك اينجانب از روى وظيفه انسانى ونيز تكيه بر روايت مشهور ( من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق) بر خود وظيفه دانستم كه گوشه اى از خدمات وويژگيهاى اين مرد بزرگ وخدمتگزار را عنوان كرده وبدون ترديد وجود ايشان در شرايط كنونى ، نعمتى براى نه تنها حوزه ها بلكه دانشگاهها ودانشگاهيان وفرهيختگان وانديشمندان واحاد جامعه ايرانى وشيعه ومسلمان نه تنها ايران بلكه به گونه اى براى جهان وجهانيان بشمار آمده زيرا كه فعاليت وكوشش ها ونوآوريها واهدافى كه اين مرد تاكنون دنبال كرده وبه نتائج ودست آوردهاى گسترده اى دست يافته است ، همه اهداف وديدگاههايي است كه امامان معصوم ما ومرجعيت ونظام اسلامى ، به دنبال تحقق وبه نتجه رسيدن آن است.

موفقيتش روز افزون باد ودست خدمتگزارش گسترده باد ودعاى امامان وسردمداران مذهبى ومردمى وآنانيكه از اين خدمات ، روزانه بهره بردارى مى كنند، در حقش مستجاب باد. آمين

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 569791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =