تیتر سه وبلاگ‌ها

  • جلسات غیرعلنی آری یا خیر؟

    مشکلات در هر کشوری پدید می‌آید و هنر آن‌جایی است که همه ارکان دولتی و غیردولتی بتوانند با عملکرد مناسب و به‌موقع بر این مشکلات فائق آیند. این موضوع نیازمند آن است که مسئولین با یکدیگر دیدار کنند و مشکلات را بر دایره مشورت قرار دهند.