۰ نفر
۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰
کار تحقیق کار سنگینی است

در بیستم آذر ماه 1399 به مناسبت هفته پژوهش سروده شد.

کاش هرگز منـــم منــــم نزنیم     خود شنـــاسیم و «یا صنـم» نزنیم

کار تحقیـــق کار سنگینی است    گـر پـــذیریم «یا نَــــدَم» 1 نزنیم

کار تحقیـــق کار پر رنجی است         بر بغـــل زانویی ز غــــم نزنیم

کــار تحقیق کار زحمت و عشق         لافی از ژن یا جنــــم نزنیـــــم   

جستجو در منـــــابع بیش از حد        تـا به تفســـیر حق صَــدَم 2 نزنیم

این جهان خلق و علم تجربه است3    گفتِ «لاشیء» یا عدم4 نزنیم

  هم روش را و هــم موضــوع را        بشنـــــاسیم و کج قـــــلم نزنیم

 از سرِ کبــــر یا تکـــلّف علــم             محفــــل دیــگری به هم نزنیـم5

 جامــة شیفتــــگی به تن نکنیم        ناتــــوانیم! ز تـــوش 6 دم نزنیـــم

 کار تحقـــیق به اهل بسپـــاریم        بی جهت راه پیــــچ و خــم نزنیم

  بدهیـــم کار را به کارشنـــاس          بر ســــــر راه او  قَـدَم نزنیــــم7

  ابتــــکار آوریم و نو گوئیـــــم            بحث تــــکراری قِـــدَم 8 نزنیــم

  حق بگوییــم و زان دفاع کنیـم         بی جــهت بهر خود عَلَـــم نزنیـم

 دور حزب و گروه خط بکشیـم        حرفی از خـدمت و حَشَـم نزنیــم 9

 در مسیـــــر درست گام نهیـــم          تهـــــمت و افتــــرا به هم نزنیـــم

گر یقین نیست نقل قول مـــا را        افتــــرائات یــــا تُهَـــــم 10 نزنیــم

گر خطـــایی ز حق پژوه دیدیم          نیشخنـــد از سرِ ستــــم نزنیــــم!

بهـــراسیم ز انتحـــال 11 همه وقت    فتنـــــة دیگری رقــــم نزنیــــم

گر که نقصی ز ما بشد مکشوف       بهــــر انکـــار آن قَسَم نزنیــــم 12

سوگیری «رضا» است آفت علم      پس بهُش! نقل بیش و کم نزنیـم 13

پیوست ها:

1- به معنای پشیمانی

2- به تفسیر درست صدمه نزنیم

3 - یعنی جهان آفریده خدا است و علم حاص تجربه است و بحث از خردگرایی و تجربه گرایی بی مفهوم است چون در تجربه تعقل موجود است

4 - «لاشیء» و عدم بی مفهوم است. جهان، جهان وجود و موجود است و این بحثی فلسفی است.

5- به دو معنا یکی اینکه محفل دیگری را به هم بریزیم و دیگری اینکه از سر کبر و حسد در برابر آن دکان یا محفلی بر پا کنیم

6 - توانایی

7 - یعنی مزاحمت برایش ایجاد نکنیم

8 - قدیمی

9- به خاطر خدمت به حزب و گروه یا اهل خدم و حشم  سخن ناحق نگوییم

10 - تهمت ها

11-  سرقت علمی

12 - یعنی سوگند نخوریم

13 - در ارائه گزارش تحقیق احساسات یا تفسیر خود را دخالت ندهیم

کد خبر 1465814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =