تیتر سه وبلاگ‌ها

  • ریا و نفاق در زبان حافظ

    ریا و نفاق در زبان حافظ

    ریا و نفاق و دورویی در بیان و زبان حافظ از مذموم ترین مفاهیم است. آنچناکه امروز در جهان امروز پیرامون ما نیز این مذموم، بس ضررها به عالم حق و حقیقت زده است.

  • عقل غالب، عقل مغلوب

    عقل غالب، عقل مغلوب

    ابن‌سینا (۴۲۸ ـ۳۷۰ ق) در رسالة اضحویه (رساله اضحویه فی امرالمعاد) خودنگاشتی از حیات خویش تا سال ۴۰۳ هـ.ق دارد. این سال، سال پیوستن ابوعبید جوزجانی، به ابن‌سیناست، شاگرد باوفایی که ۲۵ سال در سفر و حضر با استاد خویش بود و تداوم شرحِ حالِ شیخ‌الرئیس بعد از ۴۰۳ هـ ق را او به عهده گرفت.