۰ نفر
۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۸

سید حسن موسوی چلک

آیا مسایل اجتماعی مهم هستند؟

یکی از اقدامات خوبی که توسط مسئولین عالی کشور انجام می شود گفتگو با مردم از طریق صداو سیماست.موضوعی که توسط روسای جمهور مختلف در کشور انجام می شده و اکنون نیز ادامه دارد.آخرین آن نیز چند روز قبل انجام شد.نکته ای که درتمام این گقتگو ها بارز است توجه صرف به ارائه گزارش و طرح مباحث در حوزه های صرف اقتصادی و سیاسی است و کمتر پیش آمده که سئوالات یا مباحثی در حوزه های مختلف اجتماعی مطرح شود.این گونه برخورد با مسایل اجتماعی نشان می دهد که هنوز این گونه مسایل دغذغه جدی مسئولین نیست. صدا و سیما نیز در انتخاب سئوالاتی که توسط مجری های این گفتگو ها مطرح می شود نشان می دهد که این فرصت گفتگوها را باید به مسایل اقتصادی و سیاسی اختصاص دهد.گرچه در تعیین سئوالات هم معمولا از قبل هماهنگی انجام می شود.چه می شود که همیشه مسئولین در پاسخگویی در حوزه های اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی به افکار عمومی کمتر توجه می کنند؟مگر نه این است که امروزه موضوع مواد مخدر تبدیل به مسئله اجتماعی شده است؟ مگر صفحات حوادث رسانه های مکتوب و مجازی پر نشده از اتفافقات و جنایاتی که تحت تاثیر آسیب های اجتماعی است؟مگر(طبق گفته مسئولین مرتبط سازمان زندان ها) آمار زندانیان افرایش پیدا نکرده است؟مگر گسترش آسیب های اجتماعی و مسایل اجتماعی امنیت اجتماعی پایدار را تهدید نمی کند؟این کم توجهی فقط محدود به گفتگو های رسانه ای نیست.در گزارش های که روسای جمهور در ادوار مختلف از عملکرد برنامه های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند نیز این کم توجهی بارز است.شاید آن گونه که ما فکر می کنیم مسایل اجتماعی واقعا مهم نیستند.شاید...
قدامات خوبی که توسط مسئولین عالی کشور انجام می شود گفتگو با مردم از طریق صداو سیماست.موضوعی که توسط روسای جمهور مختلف در کشور انجام می شده و اکنون نیز ادامه دارد.آخرین آن نیز چند روز قبل انجام شد.نکته ای که درتمام این گقتگو ها بارز است توجه صرف به ارائه گزارش و طرح مباحث در حوزه های صرف اقتصادی و سیاسی است و کمتر پیش آمده که سئوالات یا مباحثی در حوزه های مختلف اجتماعی مطرح شود.این گونه برخورد با مسایل اجتماعی نشان می دهد که هنوز این گونه مسایل دغذغه جدی مسئولین نیست. صدا و سیما نیز در انتخاب سئوالاتی که توسط مجری های این گفتگو ها مطرح می شود نشان می دهد که این فرصت گفتگوها را باید به مسایل اقتصادی و سیاسی اختصاص دهد.گرچه در تعیین سئوالات هم معمولا از قبل هماهنگی انجام می شود.چه می شود که همیشه مسئولین در پاسخگویی در حوزه های اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی به افکار عمومی کمتر توجه می کنند؟مگر نه این است که امروزه موضوع مواد مخدر تبدیل به مسئله اجتماعی شده است؟ مگر صفحات حوادث رسانه های مکتوب و آیا مسایل اجتماعی مهم هستند؟
یکی از اقدامات خوبی که توسط مسئولین عالی کشور انجام می شود گفتگو با مردم از طریق صداو سیماست.موضوعی که توسط روسای جمهور مختلف در کشور انجام می شده و اکنون نیز ادامه دارد.آخرین آن نیز چند روز قبل انجام شد.نکته ای که درتمام این گقتگو ها بارز است توجه صرف به ارائه گزارش و طرح مباحث در حوزه های صرف اقتصادی و سیاسی است و کمتر پیش آمده که سئوالات یا مباحثی در حوزه های مختلف اجتماعی مطرح شود.این گونه برخورد با مسایل اجتماعی نشان می دهد که هنوز این گونه مسایل دغذغه جدی مسئولین نیست. صدا و سیما نیز در انتخاب سئوالاتی که توسط مجری های این گفتگو ها مطرح می شود نشان می دهد که این فرصت گفتگوها را باید به مسایل اقتصادی و سیاسی اختصاص دهد.گرچه در تعیین سئوالات هم معمولا از قبل هماهنگی انجام می شود.چه می شود که همیشه مسئولین در پاسخگویی در حوزه های اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی به افکار عمومی کمتر توجه می کنند؟مگر نه این است که امروزه موضوع مواد مخدر تبدیل به مسئله اجتماعی شده است؟ مگر صفحات حوادث رسانه های مکتوب و مجازی پر نشده از اتفافقات و جنایاتی که تحت تاثیر آسیب های اجتماعی است؟مگر(طبق گفته مسئولین مرتبط سازمان زندان ها) آمار زندانیان افرایش پیدا نکرده است؟مگر گسترش آسیب های اجتماعی و مسایل اجتماعی امنیت اجتماعی پایدار را تهدید نمی کند؟این کم توجهی فقط محدود به گفتگو های رسانه ای نیست.در گزارش های که روسای جمهور در ادوار مختلف از عملکرد برنامه های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند نیز این کم توجهی بارز است.شاید آن گونه که ما فکر می کنیم مسایل اجتماعی واقعا مهم نیستند.شاید...

آیا مسایل اجتماعی مهم هستند؟
یکی از اقدامات خوبی که توسط مسئولین عالی کشور انجام می شود گفتگو با مردم از طریق صداو سیماست.موضوعی که توسط روسای جمهور مختلف در کشور انجام می شده و اکنون نیز ادامه دارد.آخرین آن نیز چند روز قبل انجام شد.نکته ای که درتمام این گقتگو ها بارز است توجه صرف به ارائه گزارش و طرح مباحث در حوزه های صرف اقتصادی و سیاسی است و کمتر پیش آمده که سئوالات یا مباحثی در حوزه های مختلف اجتماعی مطرح شود.این گونه برخورد با مسایل اجتماعی نشان می دهد که هنوز این گونه مسایل دغذغه جدی مسئولین نیست. صدا و سیما نیز در انتخاب سئوالاتی که توسط مجری های این گفتگو ها مطرح می شود نشان می دهد که این فرصت گفتگوها را باید به مسایل اقتصادی و سیاسی اختصاص دهد.گرچه در تعیین سئوالات هم معمولا از قبل هماهنگی انجام می شود.چه می شود که همیشه مسئولین در پاسخگویی در حوزه های اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی به افکار عمومی کمتر توجه می کنند؟مگر نه این است که امروزه موضوع مواد مخدر تبدیل به مسئله اجتماعی شده است؟ مگر صفحات حوادث رسانه های مکتوب و مجازی پر نشده از اتفافقات و جنایاتی که تحت تاثیر آسیب های اجتماعی است؟مگر(طبق گفته مسئولین مرتبط سازمان زندان ها) آمار زندانیان افرایش پیدا نکرده است؟مگر گسترش آسیب های اجتماعی و مسایل اجتماعی امنیت اجتماعی پایدار را تهدید نمی کند؟این کم توجهی فقط محدود به گفتگو های رسانه ای نیست.در گزارش های که روسای جمهور در ادوار مختلف از عملکرد برنامه های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند نیز این کم توجهی بارز است.شاید آن گونه که ما فکر می کنیم مسایل اجتماعی واقعا مهم نیستند.شاید...

مجازی پر نشده از اتفافقات و جنایاتی که تحت تاثیر آسیب های اجتماعی است؟مگر(طبق گفته مسئولین مرتبط سازمان زندان ها) آمار زندانیان افرایش پیدا نکرده است؟مگر گسترش آسیب های اجتماعی و مسایل اجتماعی امنیت اجتماعی پایدار را تهدید نمی کند؟این کم توجهی فقط محدود به گفتگو های رسانه ای نیست.در گزارش های که روسای جمهور در ادوار مختلف از عملکرد برنامه های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند نیز این کم توجهی بارز است.شاید آن گونه که ما فکر می کنیم مسایل اجتماعی واقعا مهم نیستند.شاید...

 

کد خبر 241421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =