۰ نفر
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
اوضاع زمان ما

غلامرضا فدایی: در ماه آبان سال ۱۳۹۷ آغاز و آهسته آهسته تا اوایل آذر تکمیل شد.

بگویم تو را رازی بس آشکـــار        که در دم بر آرد ز مغزت دمــــار

نگویم سخن از تبـــــار وحوش         نه از شیر گویم نه از مـار و موش

نه اسبان و خر نه شتر یا که میش        نه از کرگــدن، نه ز اقوام پیـــش

نگویم تو را از جهــــــــان دگر         نه افســانه باشد و نه افســـون خبر

بگویــــم من از  مردمی مــدعی       به علم و به فن ادعـــــاشان جـلی

همه وردشــــان شد حقوق بشــر      بر این داستان گوشهـــا کرده کـر

درست کرده اند ســــازمان ملل       در آن هست مجمــوعه ای از دوَل

پس از جنگِ بین الملـل ساختند        بســـاط عجیبــــی بر افــــراختند

همه سـاله بر پا کنند انجمـــــــن      که تا هر که بر پا بـــــدارد سخــن

در این مجتمـــع عقده ها بشکفـد       در آن هر که داد سخن ســر دهد

ولیـــــکن نباشد در اجـــرای کار      برایش خواصــــی الا شعــــــــار 

نمـــایش بود قدرت ســـــــازمان       نباشد ورا خیـــری ازخـان و مان

لذا ساختنـــــد بهر اجرای کــــار      چه شورای امنــــی! قدرت مــدار!

در آن پنج قدرت وتو می­کنــــند     هر آنچه مخالف درو می کننــــد

توگویی­که­این پنج،اصل­اند و بس      نـــدارند بقیـــــــه حـــــق نفس

ببین بعد این فتنـــــه ها شد علــم      بـرای ستــــــم بر ملــــل دم­به­دم

از این پنج، یکی باشدش کدخـدا      هر آنچه نخواهـــــد بوَد نـــاروا

که نامش بود کشــــور امریکــــا      به صنعت شده از  بقیـــــه جـــدا

بگوید منــــم قــدرت فــــــائقه!      نخواهم،چو خوش نایدم ذائـــقه!

کنید هرچه خواهم مصـوّب به­زور       و گر نه ز قانون نمایم عبــــــور

چنین شد سر انجــــامِ این سازمان      شده محمـــــلی بهر ظلم عیــــان

نمودند ویـــران بسی نقطــــــه­هــا     مصوب به شــورا و قطع­نــــامه ها

پس از جنگ بین المـــلل تاختنــد    به هر جـا که این پنج می خواستند

بسی قتـــل و تخریب آمد به بــــار    برآمد ز مستضعفــــــان هم دمــار

فرامـــوش شد فتنـــــه­های مغــول     نرون ها و فریاد کوس و دهـــــل

اگر در قدیــــم جنگ می شد به پا     نبُد محمــــلی بهــر امر خطــــــا

ولیـــکن در این عصر روشنــگری     کُشنــد مردمان هر که باشد جری

که ما بهـــر خدمت به نسل بشــــر     کُشیم مردمـــان، دختــران و پسر

که تا طعمه ها خود به خدمت شوند   و گر نه به افســــون مردم خــرند  

چوباشد دموکراسی ما را شعــار      برآریم ز هر کس بخواهیم دمــار
نفس­کش نبــــاید نفس بر کشد      نباشد چو همــــــــراه،ببــاید رود

شود محو از صحنـــــــه روزگار     شود عبــــرتی بهر اغیـــــــار و یار  

یکی را به جنــــگ و دگر کودتا      نشد زور، تحــــــریم گرددبپـــا

بسازند براشـــــان پرونـــــده هـا     چو دیدند خطــــا،می­کنند ادعــا

که ما را گزارش غلـــط داده اند!    لذا عیــــبِ ما نیست، بد کرده اند! 

*****

جهــان یک جهان دگر گشته است     به انواع کید و حیــــل بسته است

دگر نیست از رحم و احســـان خبر    نباشد به جــــز پول حـــرف دگر

بگـــــویم برایت چنــــــدین مثـل     همه تلـــخ کامی ز خبث و حیـل

تو بنگر به خـــاور میــــانه عیـــان   بود طعمـــه ای چرب بر ناکســـان

در این منطقـــه نفت بســیار هست    معـــادن ز انواع، سرشـــــار هست

عـــلاوه، ز هوش و ز فــــرزانگی     فـــراوان ببیــــنی و مردانــــــگی

ولیکن پس از اولین جنـــگ کل    گرفتند و بستنــــتد راه و سُبُــــــل

بپــاشید عثمــــــانی مقتــــــــدر    بشد آن ضعیفی چو یک مفتقــــــر!

که جنـگ صلیبـــــی به یاد آورد   تو گو انتقـــــــامی است ره می برد

غرض بعد جنــگ جهــــــانی دو    زمین های این منطقــــه شد چپــو

بشد قطعه قطعـــه زمین در زمــان      عــراق،سوریه،  یا که لبنان از آن

یکی با فرانســـــه یکی انگلیـــس     یکی سهـم اسپـــان یا که سوئیس

براشــــان ز مزدور خود حاکـمان      نهادند ز امیــــــال خود هر زمـان

که تا گوش بر امر و فرمان نهنــــد    و گرنه سریعـــــاً مرخــــص شوند

علاوه یکی کشـــــوری ســـاختند    چو خنــــجر به قلب زمین کاشتند

که نــــامش بشد دولت اســـرائیل    که جان می­گرفت از عشــایر و ایل  

به زور فـــن و قدرت اسلــــــحه     به پیش آمــــدند مرحـــله مرحــله

بگفتنـــــد شمـا کاره ای نیستیــد     ســـزاواربر بهــــــره ای  نیستیــــد  

شمـــــا باید از ثروتِ خود به مـا     دهیـــــد تا کنیم­تان ز غصــــه رها

هر آنچـــه بخواهید در نزد ماست     نشاید شما را که بر پای خــــاست

شما بهتـــر است پول آن را دهید     سپس هر چه خواهیــــد اراده کنید

از این دوستیِ خاله خـرسه عجب     نبینی بر آن هیچ عیـب و سبـــب؟!

*****

در این بین بشد اتفاقی عجیـــب     نشدشرق وغرب زان عملبی­­نصیب

بشد انقـــــــلابی به ایران زمیــن     بپا خــــــاستند مردمــان، آن و این

که مردی زمردان این آب وخاک       بشد رهبــــر نهضت نســـل پاک

بزد برهم آن نقشــه های خطیـــر     نه از شـــــاه ماندی اثر، نه سفیــــر

همه نقشــــه ها نقش بر آب شــد   جهـــــان بهر آینــــده بی­تــاب شد

چنیـــن انقـــــلابی نمـونه نداشت    اثر در جهــان بی نهــایت گذاشت

نه شــرقی، نه غـربیشعاری بدیع      در آنکـــل ایران ببینی جمیـــع

پس از آن دسائس فزون شد ز حد     که تا هر که ســازد کلاه از نمــد

دســائس فقط زان خــــارج نبود   که داخــل به نوعی خلل می نمـود

یکی رخنــه می­کرد در حاکمـان       دگـر فتنه می کرد درمــــردمان

ترور، انفجار،  قتـل و تخریب بود     حمـــایت ز نهضت پر آسیـب بود

غرض جنگ تحمیــلی آغاز شـد    جهان حــامی کیــد صــــدام شد

که تا بلکه ســـاقط شود انقــلاب     ولی نقشــه ها جمله گشتند بر آب

عـدو فکر دیگر بر این کــار کرد   به وجهی دگر فکـــــر بیمــار کرد

بگفتــا که سازم بدیـــــلی عجیب   که تــا سالهــــا باشد آن را رقیـب

حکومت بســازم برای عـــــراق    که بـا شـــــام گردد قرین وفـــاق

در این معــــرکه بود آل سعــــــود    بدیلش ز صهیـــــونِ قوم یهــود

و با امریکـــا هر سه برخـــــاستند    که تا داعشـــــی را به پا سـاختنـد

به­ظاهر مخــــــالف بُدند با عمـل    ولی باطنش خُبث و کیـــد و دغل

 همــــه در عمل پشتبــــانش بدند   که تا رسـم اســلام بد جلوه دهند
 چنان ساختـند رعب و وحشت به پا  رسیدند قــــریب نجـــف، کربلا  

بگفتنـــد که این فتنه در منطقــــه     گرفتار ســــازدبه سی ســال همه

ولیــکن به تدبــــیر ایرانیــــــان     به­ظرف سه سال جمع شد در زمان

امریـــک به ناچــــار اقــرار کرد   که ما خود چنین کار ناکـــار کرد  

دو نامزد ز دو حـزب مشهـورشان    پریـــدند به هم با همــــه زورشان  

به رسم رقابت چو کشتار و کُشت    بشد فـاش اسرار، ریـــز و درشت

بگفتاترامپ تف­بر این ننگ و عار    هزینــــه شده شش ترلیـــــار دلار

اَیا ای دموکراتیــــــان پلیـــــــد     چه پاسخ بر این ننــگ می آورید؟

شمــا داعشی را عَلَـــم کرده اید    شما در جهان بس ستـــم کرده اید

ولیــکن چه بود حاصل کـــارتان   کجـــا بود محصـــــول بازارتان؟

*****

عجـــــب نبود از طاغیــــان زمـان     عجب زانکه خود را فروشد عیان

به جـــــای تفکر، به جـــای سؤال    ببخشـــند به آنان ز مال و منــــال

نگر زین میـــــان فعل آل سعــــود   که بخشد به طـاغی ز هر آنچه بود

که تا حـــافظ تخت و تاجش شود     مبــــادا که قدرت ز دستـش رود

بگفتــــا ترامپ گر نباشــد چو من    شود کشورت جــــای زاغ و زغن

شماییــــد که باید هزینــــه کنید    و گر نه به آنـــــی ببــــــاید روید!

نگر خــــواری حاکمــــان سعود     به گاو پر از شیــــر وصفش نمــود  

خــــرید دو دو صد ملیــــــاردلار   ز شیخ سعـــــودی یکی بر شمـــار

عجـب آنکه تحقیــر را می خرند    بر آن ضعف خود مفتخـر هم شوند

به لیبــی، عراق و به لبنـــــان نگــر   یمن، ســـوریه منطقــــه سر به سر

فلسطین اگریک مصیبت­بود وهست  کنــون چون­چنان بلکه بسـیارهست

حقیــــقت به عالم شود آشکـــار     دلارات نفتــــــی نیــــاید به کــار

*****

ببین نسل­کشیرا به خاک یمـن     مجــــازند به کشـــتار مردان و زن

سعــودی چو هست همره امریکا     چراغ سبــــز داده به هر ماجــــــرا

به بمبــــاردمان یا که قحطی اجیر     نباشد به کودک رحمـــی، نه پیـــر

دلاراتنفتــــــی کند کور چشم      نشـــــاند فرو غیـــظ و آثار خشم

اروپــــــا به همــــراه با کدخــدا    شریــــک اند در کشتــــن بیگنـاه

بر این قتل و کشتـــــار بستند چشم     برآمدز وجدان پاک غیظ وخشم    

فقط ســـــازمان ملـــل هوش­دار     دهد، کو برآمد یمــــن را دمــار

به هر ثــــانیه مرده بینی بســـــی    چرا قفـــل بر لب بر اینناکســی؟

عجـــایب ببین در جهان کنــــون   که قتـــل یکی گشته بر کل فزون

بگـــویم برایت دگر مــــــاجـرا   که­یکژورنالیست­کشته شدبی­صدا

ولی ناگهـــــان فتنه شد بر مـــلا     همـان قصه شد سوژه ایپرصـدا      

خــــبر ناگهــــان سوژه روز شـد     به­جای سکوت،ناله جانســوز شد

رســـــانه ز هر نوع دادند سخــن    که ای وامصـــیبت بر این طرفـه­فن 

چرا کشـــته شد یک ز آل سعــود   که بود منتقـــد لیک تنــدش نبود

از این شـــور وشر بر سر قتــــل او     و یا بس روایــــت سر نقــــل او

چنین می­توان جمـله برداشت کرد    که خود توطئه بود در جنگ سرد

و شــــاید که هشدار به آل سعـود    بده تا تـــوانی دلار ز آنچــــه بود

نبـــــاید کند سرکشی در عمـــل    و گرنه بســــاطش رود در هچـــل

*****

چنان نقشة طــــــرفه آرند بـــــرات که­گردی­به­جنگ­وبه­صلح­هردومات

چنـــان طرفه­نقشه کشنــــد بی بدیـل  که در هر دوجا حاضرند فی سبیل

چو هستنـــد همه دوستـداران بشر!   لذا سهمـی دارند ز هر خیــر و شر! 

چو در جنــگ تخریب کامل شود    دلاشـــــــان به تعمیـــر مایلشود

نگر سود ســـــوداگران از دو ســر   ز جنــــگ و ز پیمانِ بعد از خطــر

غرض نقشه دارند در صلح و جنگ     همیشه کنندت مشغـــول و منگ

اگر صلـــــح باشد تو را می دُشنـد   وگر جنـــگ باشد تورا می­کشند

ز هر سو،فــــایدهز آنـــــان بود     ولیزین طرف­ یأس وحرمانبود

لذا اقتصـــادًشان شکوفــــان شود   ولی این طرف قحـط و ویران شود

سعـــایت کنند بین دو دوست را   نهنـــــــد زیر پا خـــربزه پوست را

چنــان صحنه هایی بسازنـد برات    که تا سالهـــا می­شوی گیج و مات

رسـانه به خدمت بگیرند چه جور!   که در دام افتی به­خـواهش نه زور

همه اطــــلاعات سیــــاسی شده    همه کــــــار ها دیپلمــــاسی شده

تو کـافی است تحلیل­کنی جنگ­را   ز آنـان ببین نقـــــش پررنگرا

چه جنـــگ نظامی و یا اقتصــــاد   دهنــــد هستی بی­گنــــه را به باد

 ولیــکن نـــگر دولت مبتـــــــلا    شده وضعشان چــوب دو سر طلا

که­هم ارز و هم عِرض دادند به باد   و هم وِزرشــان گشته بی­حد زیاد

*****

کنـون باز گردم به ایـران خــود    به خاک دلیــران و پاکــــان خود

چرا نیست عبــرت به وقت عمــل    چرا سـرکه ریزید به ظرف عسـل

ز بی تدبیـــری حاکمــــان الفرار     نگیـــرد چرا پول نظـــــم و قرار

چرا در عمــل مجــریان آن کنند  که بیگانـــــگان زآن بتر کی کنند!

نه مصرف که فرهنگ مصرف­شده     شعــاری خطــرناک و بی­واهمه

نگوینــد به خود ای گرفتـــار ها    بگیــــــرید عبــــــرت ز رفتارها

چرا خـــام فروشی، چرا واردات    چرا نیستیـــــد در پی صــــادرات

چرا ثروت خـــود به یغمـــا دهید   شمـــا زین خســـارت اَیا آگهید؟

چرا مغــــــزهاتــــان فراری شده     چـــرا عیشتــــان آه و زاری شده

چرا هرکه بر نفــع خود می­کنــد   نظــــام و وطن را فرامــــش کند؟

چرا اشتــراکات فرامــوش شــد    چـــرا اختلافــــــات پاپوش شد؟

چـرا امت مسلم اینقـــــدر زبون     به کـار و عمــل ردِّ در آزمـــون؟

بیا تا به کی­خـواب غفلت کنی؟    چرا نســـــل را بند عُطـــلت کنی؟

چرا همّتـــان صرف مونتاژ شد    چرا بحثــــتان غرق شانتـــــاژ شد؟

چـرا رتبه کشورت آخری است     به بعضیفــــــاد رتبه اولی است؟

چــــــرا بر جوانان رحـم ناورید    زمام عمــــل دستشـــــان نسپرید؟

مگر نیست آینــــده زان جـــوان     چرا می دهید کــار او این و آن؟

چـــــرا فکری بر اشتغـــال جوان     ندارید و بیگـــــانه شد میهمــان؟

چرا ملت خوب مــــأیوس گشت     چرا شرمسار پیش ناموس گشت؟ 

چرا ارز و عِرض را تبـــه می­کنید     چرا بر خـــــلایق  گنه می­کنید؟

چرا رانت خواری چرا اختــــلاس    چرا می خورید حق محرومِ ناس؟

چـــرا  و چـــرا و چـــرا و چـــرا     نگیرید عبــــرت ز هر ماجــــرا؟

کنون­ یک نظرکن­ به­ اطراف­ خویش     ببین حـــــال مردم نزار و پریش!

خدایــــا تو ما را به خود وانهــی؟    نبــــاشد برامـــان ز خیر مژدهی؟

خــــــدایا به حق نبی رســــــول     چـــــرا قدر مسلم نموده افـــول؟

«رضا» زین مصیبـات در این زمان    پناهی مجــــو جز خـــدای جهان

کد خبر 1218234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =